Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nyheter i ADR/RID 2011 om miljöfarliga ämnen

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2011-01-14 kl. 13:32
Alla ämnen i klass 1 till 9 som uppfyller kriterierna för miljöfarliga ämnen (vattenförorenande) ska betraktas som miljöfarliga.
 Tidigare har dessa kriterier endast gällt för ämnen som klassificerats som UN 3077 och UN 3082. Ämnen ska klassificeras som miljöfarliga om de uppfyller kriterierna som finns angivna i så kallade kategorier (akut 1, kronisk 1 och kronisk 2).

Detta innebär att från 1 januari 2011 ska kollin med miljöfarliga ämnen också förses med märket ”fisken och trädet”. I de fall fordon och vagnar samt containrar, MEG-containrar, tankcontainrar och UN-tankar som transporterar miljöfarliga ämnen ska förses med storetiketter, ska dessa lastbärare även förses med ”fisken och trädet”.
 
Symbol (fisk och träd): svart på vit
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anser att om riskfraserna R50, R50-53, R51-53 (anges i ADR/RID som R50, R50/53, R51/53) eller faroangivelserna H400, H410, H411 finns fastställda för ett ämne så uppfyller ämnet kriterierna för ett miljöfarligt ämne i ADR/RID.
 
KIFS 2005:7 CLP-förordningen
Farokod/riskfras Kategori Faroangivelse
N; R50 Akut 1 H400
N; R50-53 Kronisk 1 H410
N; R51–53 Kronisk 2 H411

Säkerhetsdatablad

Företag som släpper ut en kemisk produkt på marknaden ska lämna säkerhetsdatablad till yrkesmässiga användare av produkten om den klassificerats som farlig. Bladet ska informera om produktens farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas.
Reglerna om säkerhetsdatablad finns i artikel 31 och bilaga II till EG-förordningen nr 1907/2006 (Reach- förordningen). Den myndighet som är ansvarig för Reach- förordningen i Sverige är Kemikalieinspektionen.

I säkerhetsdatabladet ska bland annat klassificering anges. Ibland kan klassificeringen behöva anges enligt två regelsystem. Det beror på att det under en övergångsperiod fram till den 1 juni 2015 finns två regelsystem för klassificering och märkning av ämnen och blandningar: KIFS 2005:7 och CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.

Säkerhetsdatabladet består av 16 avsnitt vars rubriker och ordningsföljd är obligatoriska. Avsnitt 14  i bladet anger transportinformation och här ska det finnas information hur ett ämne klassificeras enligt ADR/RID. För att få reda om ett ämne är miljöfarligt, ska avsnitt 15 om föreskrifter, studeras.  Här återfinns ämnets klassificering och märkning, inklusive risk- och skyddsinformation med fullständiga fraser. Om riskfraserna R50, R50-53, R51-53 eller faroangivelserna H400, H410, H411 finns angivna så är ämnet miljöfarligt enligt ADR/RID.
 
 
Kontakt:
Camilla Oscarsson Camilla.Oscarsson@msb.se