Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Vem ansvarar för vad när det gäller brandskydd i fastigheter?

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-06-29 kl. 13:30 | Uppdaterad:2017-09-25 kl. 11:20
Efter den tragiska branden i ett höghus i London den 14 juni har MSB fått en hel del frågor både från media och privatpersoner. De flesta av frågorna rör byggnadens konstruktion, användningen av cellplast och brandens snabba spridning.

MSB jobbar med brandskyddsfrågor på olika sätt, bland annat genom att med kunskapsspridning stödja den enskilda människans förmåga att förebygga och skydda sig mot bränder. En annan uppgift är att som central tillsynsmyndighet enligt lagen om skydd mot olyckor stödja länsstyrelser och kommuner i deras tillsynsarbete, samt bidra med vägledningar och strategier för att underlätta det förebyggande brandskyddsarbetet på lokal nivå.

Många av frågorna som kommit till myndigheten med anledning av branden i London hör hemma hos andra myndigheter. Nedan ges en beskrivning av olika aktörers ansvarsområden så att du lättare ska veta vart du ska vända dig för att få svar.

Byggnadsmaterial och byggnaders utformning

Många av de funderingar som branden har väckt har en tydlig koppling till hur byggnader utformas och vilket material som används vid såväl nybyggnation som renovering. Det området ansvarar Boverket för på nationell nivå och de kommunala byggnadsnämnderna på kommunal nivå.

Byggherren, som kan vara allt från privatpersoner till stora byggföretag, ansvarar för det enskilda byggprojektet. Det innebär att byggherren ansvarar för att lagar och regler följs inom exempelvis brandskydd, fuktsäkerhet och energieffektivitet. Till sin hjälp kan byggherren anlita olika sakkunniga, t.ex. en brandsakkunnig.

Byggherren tillämpar byggreglerna och väljer lämpliga metoder och material för att uppfylla de krav som finns, exempelvis genom att använda CE-märkta eller typgodkända byggsystem och produkter.

För byggprodukter där det finns en harmoniserad europeisk standard är det obligatoriskt att deklarera produktens egenskaper (prestanda) och CE-märka produkten. Detta underlättar för byggherren att välja rätt produkt. Observera att även för CE-märkta produkter måste man jämföra de deklarerade egenskaperna mot de krav som finns i byggreglerna.

Boverket har i Boverkets byggregler, BBR, funktionskrav för exempelvis ytterväggar som byggnaden ska uppfylla. Kraven uttrycks i föreskriftstext och till det finns det allmänna råd som beskriver hur kravet kan uppnås.

Det finns inget förbud mot att använda cellplast som isolering i byggnader, men de funktionskrav som byggreglerna ställer ska vara uppfyllda. Det kräver att konstruktionerna utförs på rätt sätt. Framför allt finns det tre faktorer som gör konstruktionerna känsliga – felaktigt utförande (medvetet eller omedvetet), skador i konstruktionen under byggskedet eller förvaltningsskedet samt ingrepp i konstruktionen under förvaltningsskedet, exempelvis rör-/kabeldragning.

Ofta säger man bara cellplast eller frigolit, men det finns flera olika sorter, med olika egenskaper. Några vanliga förkortningar är EPS, XPS, PIR och PUR – alla med delvis olika egenskaper.

Bygglov och byggärenden

Kommunen hanterar byggärenden, från ansökan om bygglov eller anmälan till lämnande av slutbesked. För att byggherren ska få börja bygga krävs ett startbesked. För att få det ska byggherren kunna visa för byggnadsnämnden att kraven i lagar och regler kopplat till byggandet kan antas bli uppfyllda.

I byggprocessen ska det också finnas en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, när och hur kontrollerna ska utföras och av vem. Kommunen kan påverka innehållet i kontrollplanen. Kommunen ska även göra arbetsplatsbesök under byggets gång samt lämna slutbesked innan byggnaden får börja användas. Kommunens kontroll är av stickprovskaraktär och det yttersta ansvaret för att regler följs ligger på byggherren.

Underhåll och brandskyddsarbete

När byggnaden är färdigbyggd så övergår den till ett förvaltningsskede där fastighetsägaren ansvarar för att underhålla byggnaden enligt plan- och bygglagen, PBL, samt bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO.

Tillsyn av brandskyddet

Räddningstjänsten har möjlighet att enligt LSO göra tillsyn över den enskildes skyldighet att ha ett brandskydd i skälig omfattning. Om räddningstjänsten upptäcker brister så kan de förelägga ägaren eller nyttjanderättshavaren att åtgärda bristen.

Kontakt:
No such user