Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

ISO:s kommitté för säkerhet och resiliens

Tipsa om artikeln
Vid årsskiftet 2015 slog ISO ihop flertalet kommittéer som arbetade med säkerhetsfrågor och bildade en ny kommitté för säkerhet och resiliens (ISO Technical Committee 292 Security and resilience). Målet med arbetet i kommittén är att arbeta fram globala standarder och riktlinjer för ett säkrare och resilientare samhälle och förbättra beredskapen för internationella kriser.

Kommittén arbetar med att utveckla olika standarder för metoder, procedurer, system, rutiner och språk. Några av de prioriterade områdena för Sverige är att utarbeta standarder för kontinuitets-hantering, ökad resiliens, informationsöverföring, lägesbild och interoperabilitet.

Ett 60-tal länder deltar i kommittén och kommittén ansvarar för ett 30-tal publicerade standarder och lika många pågående projekt. MSB deltar aktivt och har representanter i många av dessa arbeten som berör samhällsskydd och beredskap. Kommittén leds av Åsa Kyrk Gere, MSB.

Stat och näringsliv har gemensam nytta

Nyttan av standarder är stor, både för samhällets krisberedskap och för näringslivets möjligheter att utveckla nya lösningar. Inom ramen för detta arbete deltar aktiva representanter från MSB, Försvarets materialverk (FMV), Civilförsvarsförbundet, Basalt, Combitech, LO, Secana, SPBI m.fl.

Pågående projekt

Kommittén arbetar för närvarande med följande standardiseringsprojekt:

 • Säkerhet och resiliens - Terminologi (ISO 22300)
  Detta arbete avser en revision av en tidigare publicerad standard och innehåller definitioner på alla viktigt och centrala termer inom området.
 • Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitet – Vägledning (ISO 22313)
  Detta arbete avser att revidera den tidigare kontinuitetsstandarden som publicerades 2012.
 • Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitet - Vägledning för people aspects on business continuity (ISO/TS 22330)
  Arbetet syftar till att ta fram en Teknisk Specifikation som ger support till ledningssystem för kontinuitet när det gäller hur människor ska hanteras
 • Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitet – Ledningssystem för kontinuitet - Vägledning för kontinuitetstrategier (ISO/TS 22331)
  Arbetet syftar till att ta fram en Teknisk Specifikation som ger support till ledningssystem för kontinuitet när det gäller hur människor ska hanteras
 • Säkerhet och resiliens – Krishantering – Vägledning för incident management (ISO 22320)
  Detta arbete avser att revidera den tidigare kravstandarden för ledning och samverkan som publicerades 2011.
 • Säkerhet och resiliens – Krishantering – Vägledning för övervakning av anläggningar med identifierad fara (ISO 22326)
 • Säkerhet och resiliens – Krishantering – Vägledning för implementation av varningssystem för jordskred (ISO 22327)
 • Säkerhet och resiliens – Vägledning för analys av verksamheters komplexitet (ISO/TS 22375)
 • Säkerhet och resiliens – Äkthet, integritet och förtroende för produkter och dokument – Generella principer mot produktbedrägeri (ISO 22380)
 • Säkerhet och resiliens – Äkthet, integritet och förtroende för produkter och dokument – Vägledning för interoperabilitet för produktidentifiering och äkthetsssystem (ISO 22381)
 • Säkerhet och resiliens – Äkthet, integritet och förtroende för produkter och dokument – Vägledning för innehåll och säkerhet vid användning av skattestämplar (ISO 22382)
 • Säkerhet och resiliens – Samhällsresiliens – Vägledning för att stödja särskilt sårbara människor vid kriser (ISO 22395)
 • Säkerhet och resiliens – Samhällsresiliens – Vägledning för informationsdelning mellan organisationer (ISO 22396)

Notera att kommittén har en egen hemsida som beskriver dessa projekt mer ingående. Se länken nedanför.

Publicerade standarder

Kommitteen har tagit ansvarar för ca 30 publikationer. MSB har varit med och aktivt deltagit i följande av dessa:

 • Samhällssäkerhet - Terminologi (SS-ISO 22300)
  Denna standard beskriver definitioner av ca 100 centrala begrepp inom området samhällssäkerhet.
 • Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet – Krav (SS-ISO 22301)
  Denna standard innehåller krav för hur en organisation kan implementera ett ledningssystem för kontinuitet. MSB anser att detta är en mycket användbar standard och uppmuntrar användning särskilt inom för att stärka säkerheten kring kritisk infrastruktur. Standarden har ett liknande upplägg som ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning och det är möjligt för organisationer att certifiera sig.
 • Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet – Vägledning (SS-ISO 22313)
  Denna standard ger kompletterande vägledning till ISO 22301.
 • Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet – Vägledning till SS-EN ISO 22301 (SS 22304)
  Detta är en svensk standard som togs fram för att särskilt stödja svenska aktörer genom att ge mera praktiskt vägledning för hur man kan implementera kontinuitetshantering i sin organisation i enlighet med ISO 22301.
 • Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet – Vägledning för konsekvensanalys (ISO/TS 22317)
  Denna tekniska specifikation för ledning av kontinuitet kompletterar ISO 22301 och ger mer med utförlig vägledning i en organisation bör utföra en konsekvensanalys.
 • Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet – Vägledning för värdekedjan (ISO/TS 22318)
  Denna tekniska specifikation för ledning av kontinuitet kompletterar ISO 22301 med mer utförlig vägledning när det gäller att skapa kontinuitet i hela värdekedjan.
 • Samhällssäkerhet - Krishantering – Krav för ledning och samverkan (SS-ISO 22320)
  Denna standard för krishantering beskriver krav för ledning och samverkan.
 • Samhällssäkerhet - Krishantering – Vägledning för varning till allmänheten (ISO 22322)
  Denna standard beskriver hur ett system bör utformas som ger varning till allmänheten.
 • Samhällssäkerhet - Krishantering – Vägledning för färgkodning vid varning (ISO 22324)
  Denna standard beskriver hur olika färger kan användas för varning. Standarden specificerar hur rött – gult – grönt kan användas för att indikera olika nivåer av fara.
 • Säkerhet och resiliens - Krishantering – Vägledning för förmågebedömning (ISO 22325)
  Denna standard för förmågebedömning av krishantering ger vägledning för hur man bedömer hur väl en organisation kan hantera kriser.
 • Samhällssäkerhet - Krishantering – Meddelandestruktur vid utbyta av information (ISO/TR 22351)
  Denna tekniska rapport syftar till att öka interoperabilitet och ger en struktur för kodning av meddelanden för att olika system ska kunna utbyta information om kriser.
 • Säkerhet och resiliens – Organisatorisk resiliens – Principer och attribut (ISO 22316)
  Denna standard för organisatorisk resiliens ger vägledning och beskriver viktiga principer för hur man åstadkommer en robust och motståndskraftig organisation.
 • Samhällssäkerhet - Massevakuering - Vägledning för planering (SS-ISO 22315)
  Denna standard ger vägledning för hur man planerar för massevakuering
 • Samhällssäkerhet - Vägledning för användning av spontanfrivilliga (ISO 22319)
  Denna standard ger vägledning för hur aktörer kan hantera frivilliga som dyker upp på skadeplatsen för att hjälpa till vid en kris.
 • Samhällssäkerhet - Vägledning för övningar (SS-ISO 22398)
  Denna standard ger vägledning för hur aktörer kan hantera frivilliga som dyker upp på skadeplatsen för att hjälpa till vid en kris.

Delta i standardiseringsarbetet

MSB efterlyser fler deltagare från samhällsviktiga verksamheter inom den privata sfären, till exempel elbranschen och transportnäringen.

Om du vill veta mer om hur ni kan delta i standardiseringsarbetet i samarbete med andra näringslivsföreträdare och myndigheter, kontakta Stefan Tangen på MSB, stefan.tangen@msb.se, 010-240 41 66 eller Susanna Björk på SIS 08-555 520 00.

Samhällssäkerhet på Swedish Standards Institute

ISO/TC 292 Security and resilience webpage

Publicerad: 2010-05-31 kl. 16:12 | Senast granskad:2017-05-30 kl. 13:40
Kontakt:
Stefan Tangen Stefan.Tangen@msb.se