Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Samverkan mellan Sverige och USA inom samhällsskydd och beredskap

Tipsa om artikeln
Som ett av tolv länder har Sverige ett samarbetsavtal med USA om forskning och utveckling inom området samhällssäkerhet.
Fakta
 • Department of Homeland Security (DHS) är USA:s departement för inrikes säkerhet. DHS leds av ministern för inrikes säkerhet, Jeh Johnson.
 • DHS uppdrag är att samordna arbetet med att förebygga och förhindra katastrofer och terrorattacker samt att agera till skydd för befolkningen vid sådana händelser.
 • DHS är en ledande aktör inom samhällssäkerhetsområdet. De verkar genom att sätta standarder som får global effekt och är en betydande beställare av forskning.
 • DHS bildades 2003 som efterföljd av terrorattackerna den 11 september 2001. DHS har 240 000 anställda och är därmed USA:s tredje största departement.
 
Kontakt
010-240 53 18

010-240 43 72

Åsa Kyrk Gere
010-240 50 26

 

Den svenska regeringen, företrädd av Försvarsdepartementet, undertecknade den 13 april 2007 ett avtal om forsknings- och utvecklingssamarbete inom området samhällssäkerhet med den amerikanska regeringen, företrädd av Department of Homeland Security (DHS).

MSB har regeringens uppdrag att samordna det nationella arbetet inom ramen för avtalet. Avtalet öppnar upp för möjligheter till gemensamma forskningsprojekt, övnings- och utbildningsverksamhet samt utbyte av information, metodik och utrustning. MSB är även sammankallande i en samverkansgrupp bestående av myndigheter från olika departementsområden som har roller och ansvar inom det svenska krishanteringssystemet.

Motiv för samarbetet

Som konstateras i den försvarspolitiska inriktningen är en stark transatlantisk länk avgörande för Europas säkerhet. Det ligger i svenskt intresse att upprätthålla och fördjupa den bilaterala relationen till USA. Enligt regeringens skrivelse 2009/10:124 "Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för säkerhets skull", är det bilaterala samarbetet med USA viktigt av flera skäl. I skrivelsen anger regeringen att USA är en viktig internationell samarbetspartner inom samhällsskydd och beredskap då de har omfattande resurser, utvecklar teknisk spjutspetsteknologi och tillhandahåller högkvalitativa forskningsmiljöer. USA är även en ledande aktör när det gäller att sätta standarder som får global effekt. USA fäster, precis som Sverige, stor vikt vid det internationella samarbetet inom samhällsskydd och beredskap.

FoU-avtalet har som övergripande mål att etablera och främja varaktiga samarbetsprocesser mellan MSB och DHS, mellan svenska och amerikanska myndigheter samt mellan svenska offentliga och privata forskningsutförare och deras amerikanska motparter.

Samarbetet utgår från områden som är av gemensamt intresse och där endera parten antingen har värdefull kunskap eller erfarenhet att delge den andre eller där ett gemensamt utvecklingsarbete kan genomföras. Samhällssäkerhet är av naturen gränsöverskridande och kräver gemensamma lösningar. USA har erfarenheter av extraordinära händelser som exempelvis terrorism och storskalig samhällspåverkan orsakad av naturkatastrof, som är av nytta i det svenska arbetet. Sverige kan bidra med spetskompetens och erfarenheter och är en intressant samarbetspartner inom t.ex. skydd mot farliga ämnen. Kunskaper om kritisk infrastruktur och informationssäkerhet samt arbetet inom EU:s civilskyddsamarbete är också av intresse för USA.

Aktuella samarbetsområden

För närvarande pågår gemensamma forskningsprojekt och andra typer av samarbeten inom bland annat följande områden:

 •  CBRNE (kemisk, biologisk, radiologisk, nukleär forensik och explosivämnesdetektion)
 • Informationssäkerhet
 • Tekniska beslutsstödssystem och strategiskt beslutsfattande
 • Utbildning, övning och erfarenhetsåterföring
 • Effektiv kommunikation vid kriser
 • Stärkt krisberedskap och resiliens (i samarbete med FEMA)
 • Utveckling av metodik och teknik för insatspersonal
Dialog om ytterligare samarbetsområden förs kontinuerligt.

Breddat transatlantiskt samarbete

Sedan 2014 har MSB breddat det transatlantiska samarbetet genom att teckna samarbetsavtal med Kanada. Avtalet förhandlades med stöd av ett särskilt regeringsbeslut, och i september 2014 skrev parterna under ett samarbetsavtal kring forsknings- och utvecklingsfrågor för området samhällsskydd och beredskap. MSB är svensk kontaktpunkt, och i Kanada samordnas arbetet av Defence Research and Development Canada (DRDC) på uppdrag av Public Safety Canada.

Det kanadensiska avtalet, som i upplägg och struktur är likt det amerikanska bilaterala avtalet, är tänkt att utgöra en plattform för ett breddat och fördjupat utbyte mellan länderna, och öppnar upp för flera typer av samarbeten såsom forskningsprojekt, utvecklingsprojekt samt kunskaps- och erfarenhetsutbyten.

Safe and Sound

Det bilaterala avtalet mellan Sverige och USA firar tioårsjubileum 2017. MSB har i år inlett en satsning för att i nära samarbete med DHS och svenska ambassaden i Washington fokusera ambassadens årliga tema på samhällssäkerhet. MSB tog initiativ till ett temaår under namnet Safe and Sound och en rad aktiviteter kommer att samarrangeras av svenska ambassaden och MSB. Målet är att skapa en plattform för möten mellan svenska myndigheter och deras amerikanska motparter för att identifiera gemensamma kunskapsbehov och att främja fortsatt framgångsrikt samarbete mellan Sverige och USA.

 

 

 

 

 

Publicerad: 2009-11-09 kl. 15:28
Kontakt:
Åsa Fritzon Asa.Fritzon@msb.se