Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Studieresultat

Varje år beställer MSB flera studier av externa utförare. En studie är ett kortare uppdrag med syfte att skapa eller sammanställa kunskap inom ett väl definierat område. Här presenterar vi några av de som genomfördes under 2016.

MSB:s studier

En studie är ett uppdrag på max ett år, till skillnad från den forskning vi finansierar som sträcker sig över flera år. Studierna kan ha till syfte att ta fram kunskap inom begränsade områden. Kunskapen ska kunna användas mer direkt i till exempel MSB:s verksamhet. Det kan även vara en kunskapsöversikt, forskningsöversikt, framtidsstudie eller en utvärdering. En studie kan leda till att MSB identifierar ett forskningsbehov eller så är studien genomförd för att få underlag till en planerad forskningutlysning.

Varje år beställer MSB studier av leverantörer för cirka 20 miljoner kr. Det är MSB:s egna avdelningar och enheter som varje år beskriver aktuella studiebehov. Därefter definieras uppdraget och en beställning görs. De som utför uppdragen kan vara en högskola eller ett universitet, ett privat företag eller någon annan organisation.

Studierna kan vara baserade på vetenskaplig metod men det finns även andra typer av studier som till exempel kartläggningar och enklare undersökningar.

Studier om brandfarliga varor

Kunskapsöversikt säkra flöden, försörjningssäkerhet och kritiska beroenden

För att stärka kunskapsläget och arbetet inom området säkra flöden, försörjningssäkerhet och beroenden i Sverige planerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en tematisk forskningsutlysning under 2017. Föreliggande rapport är ett resultat av ett uppdrag från MSB till Lunds Universitet (LUCRAM/CenCIP) med syftet att ge ett viktigt delunderlag inför utlysningen, nämligen en kunskapsöversikt av nationell och internationell forskning inom området med målet att identifiera eventuella kunskapsluckor.

Totalt identifierades 15 övergripande kunskapsluckor och 25 sektorsspecifika kunskapsluckor. Dessa kunskapsluckor anses utgöra en god utgångspunkt för diskussion kring relevanta forsknings¬inriktningar inför kommande forskningsutlysning.

Kunskapsöversikt säkra flöden, försörjningssäkerhet och kritiska beroenden: studie
Kunskapsöversikt över nationell och internationell forskning inom området säkra flöden, försörjningssäkerhet och beroenden av Lunds unive...
Publikationsnummer:
MSB1115
 
 

Framtidsstudie år 2030: med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation

MSB har under 2016 bedrivit en framtidsstudie angående krisberedskap och räddningstjänst. Inledningsvis fångas megatrender och samhällstrender som sedan skapar förutsättningar för krisberedskap och räddningstjänst. Vidare läggs fokus på den kommunala räddningstjänstorganisationens framtid och utmaningar fram till år 2030.

Framtidsstudie år 2030: med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation
Kairos Future har på uppdrag MSB genomfört en studie angående framtidens kommunala räddningstjänstorganisation fram till år 2030. Här fin...
Publikationsnummer:
MSB1062
 
 

Muslimska brödraskapet i Sverige

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska inom det egna ansvarsområdet ha en god förmåga att identifiera och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktat mot Sverige.

Det saknas i dag studier och forskning om den informationspåverkan som bedrivs från islamistiska aktörer i den svenska kontexten. Det är därför svårt för MSB och andra ansvariga aktörer att bedöma samhällets sårbarheter för sådan påverkan, och vilka konsekvenser den ger för värnandet av målen för samhällets säkerhet.

Förstudien Muslimska brödraskapet i Sverige är en kortare studie som genomförts under november-december 2016. Syftet med studien har varit dels att belysa fenomenet med islamistisk påverkan och dess konsekvenser för samhällets säkerhet, dels att ge förslag på vidare studie och forskning inom området.

MSB kommer under våren att fortsätta att fördjupa kunskapen inom området.

MSB har beställt och finansierat genomförandet av denna förstudie. Författarna är ensamma ansvariga för studiens innehåll.

Ladda ned studien Muslimska brödraskapet i Sverige

 

Kriskommunikation och förtroende - kunskapsöversikt

Inför forskningsutlysningen "Kriskommunikation och förtroende" som genomfördes 2016 beställdes en kunskapsöversikt som beskriver relevant forskning inom området kriskommunikation avseende orsakerna till att förtroendet minskar (eller ökar) för ansvariga krishanterare inom myndigheter, företag och organisationer och/eller för mediernas rapportering i samband med samhällskriser.

Ladda ned studien Kriskommunikation och förtroende

 

Kapacitetsutveckling för risk- och sårbarhetsanalys - bakgrundsstudie

Under 2016 har en studie genomförts i syfte att ge en beskrivning av angreppssätt och metoder för risk- och sårbarhetsanalys som används i det svenska krishanteringssystemet, samt en översiktlig beskrivning av aktörer på olika nivåer/inom olika områden som besitter kompetens avseende risk- och sårbarhetsanalys. Kartläggningen är avsedd att informera MSB:s fortsatta utveckling av hur myndigheten stödjer kapacitetsutveckling inom risk- och sårbarhetsanalys i sina internationella samarbeten. 

Kapacitetsutveckling för risk- och sårbarhetsanalys - en bakgrundsstudie