Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Ansvar för samverkan

Tipsa om artikeln
Samverkan är en viktig grund för samhällets krishanteringsförmåga. Varje sektorsansvarig aktör har ett stort ansvar för att samverkan sker.

Ansvar för samverkan

Ansvaret för samverkan har lyfts fram i två olika propositioner från regeringen under de senaste åren. Orsaken är att man ser brister i samverkan. Tolkningen av ansvarsprincipen görs ofta för snäv menar regeringen och begränsas ofta till den egna verksamheten. 

Ur Samverkan för ett säkrare samhälle:

 

"Ansvarsprincipen får emellertid inte används som en förevändning att inte agera eller undvika nödvändiga förberedelser och förebyggande åtgärder, med argumentet att någon annan aktör bär huvudansvaret." (Samverkan för ett säkrare samhälle, prop. 2005/06:133)

 

 

Förtydligande av ansvar för samverkan

Ett viktigt förtydligande av ansvarsprincipen görs av regeringen i propositionen Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull. Förtydligandet syftar till att tydliggöra samverkansansvaret och myndigheterna ska bli medvetna om det samverkansansvar som de faktiskt har. Härigenom vill man minska stuprörstänkande och stödja sektorsövergripande lösningar. De berörda ska känna sitt ansvar för helheten.

 

Ur  Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull: 

"I ansvarsprincipen, som innebär att den som bedriver verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer, ingår även att initiera och bedriva sektorsövergripande samverkan." (Sid. 37, Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull, prop. 2007/08:92) 

 

Principer för krishantering

Ansvarsprincipen, tillsammans med närhetsprincipen och likhetsprincipen, utgör tillsammans en viktig grund i det svenska krishanteringssystemet:
  • Ansvarsprincipen: om en kris inträffar har myndigheter, enligt ansvarsprincipen, ansvar för den verksamhet man i normala fall ansvarar för.  
  • Närhetsprincipen: en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda.
  • Likhetsprincipen: förändringar i organisationen ska inte göras större än vad som krävs. 

Sektorsansvar

Viktigt är också sektorsansvaret som innebär att alla myndigheter och organisationer inom ett verksamhetsområde har ansvar inom sitt område vid en kris.

Geografiskt områdesansvar

De olika sektorerna behöver även samordnas inom ett geografiskt område. Kommunen, länsstyrelsen och regeringen är geografiskt områdesansvariga på sin respektive nivå. 

Behov av samverkan

Det finns också ett stort behov av samordning över geografiska gränser och över sektorsgränser. Därför måste samverkan ske över sektorsgränser och mellan lokal, regional och nationell nivå. Myndigheters ansvar för samverkan regleras på olika sätt i författningen:

 

Ur förvaltningslagen:

"Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten." (6 § Förvaltningslagen 1986:223)

Ur Förordning om krisberedskap och höjd beredskap:

"Varje myndighet, vars ansvarsområde berörs av en krissituation, skall vidta de åtgärder som behövs för att hantera konsekvensen av denna. Myndigheterna skall samverka och stödja varandra vid en sådan krissituation." (5 § Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.) 

 

Publicerad: 2011-08-07 kl. 11:17 | Senast granskad:2014-01-07 kl. 13:11
Kontakt:
No such user
Nytt Samverkan & ledning