Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Metodkonceptets arbetsprocess i fyra steg

Koncept för samordning och inriktning

Tipsa om artikeln
Metodkonceptet är en arbetsprocess i fyra steg för samordning och inriktning vid olycks- och krishantering. Länsstyrelserna kan i sin roll som sammanhållande funktion använda konceptet vid olycks- och krishantering.
Konceptet är tänkt att fungera som ett stöd för länsstyrelserna. Regionala behov och förutsättningar är viktiga utgångspunkter och varje länsstyrelse behöver utveckla sina former för att tillämpa det.

Metodkonceptets fyra steg

Metodkonceptet är en arbetsprocess. Här ska ett löpande analys- och syntesarbete ske i fyra steg under akut olycks- och krishantering:
  • Skeendetolkning
  • Identifikation av hjälpbehov och åtgärdsbehov
  • Analys av systemsamverkan 
  • Utöva inflytande.  

Ledning

Metodkonceptet är framtaget utifrån analys av ledningsproblematik som bygger på ny forskning och kunskap. En förståelse för ledningsproblematik och hur ledning kan utövas i olika sammanhang är en bra grund för att arbeta med metodkonceptet. Här presenteras ledning i två olika sammanhang; ledning i hierarkisk struktur och ledning i ett komplext system. 

Ledning i en hierarkisk struktur

Ledning har traditionellt inom olycks- och krishantering varit likvärdigt med hierarkisk styrning. Räddningstjänst och polis är exempel på organisationer som utmärks av en hierarkisk struktur. Den hierarkiska organisationen har ett tydligt avgränsat uppdrag, väl definierade resurser och beslutsfattaren som är en central auktoritet.

Ledning i ett komplext system

En ledningsfunktion kan även ha att hantera ett större sammanhang. Vid en stor olycka eller kris berörs flera organisationer och både offentliga och privata delar av samhället. Olika grupperingar av frivilliga och drabbade väljer dessutom också ofta att organisera sig. Hierariska ledningsfunktioner fungerar inte i dessa komplexa sammanhang. Här handlar det snarare om att genom nätverk och inflytande över olika organisationer och grupperingar utöva samordning och inriktning. 

Hjälpbehov och intressekonflikter

Det uppstår en mängd hjälpbehov vid en stor olycka eller kris. Det kan handla om infrastrukturstörningar, social oro och skador på människor och miljö. Olika privata och offentliga aktörer engageras för att möta dessa skilda hjälpbehov. Varje aktör agerar utifrån sitt uppdrag och sitt intresse. Ingen aktör har beslutsrätt över den andre. Risken finns att det uppstår intressekonflikter i detta komplexa sammanhang. En aktörs intresse kan väga över och konsekvensen kan vara att det totala hjälpbehovet inte möts på bästa sätt.   

Balansering av mål

Konsekvensen om en aktörs intresse väger över kan innebära problem för helheten. Samhällets uppgift är att möta det totala hjälpbehovet. Ledningsfunktionerna har ett ansvar för att balansera aktörernas mål och ageranden för att det totala hjälpbehovet ska mötas på bästa sätt. Metodkonceptet har som en viktig utgångspunkt att balanseringen ska vara värdegrundsbaserad. 

Värdegrundsbaserad balansering 

Värdegrundsbaserad balansering utgår från en gemensam värdegrund som utgår från de grundläggande värderingar som har vuxit fram i samhället. Det handlar om demokrati, mänskliga fri- och rättigheter, medmänsklighet och alla människors lika värde. Samhället uttrycker värderingarna i grundlagar samt i andra lagar och förordningar.

Strategiska målinriktningar

För att uppnå en värdgrundsbaserad balansering bör aktörerna utforma sina strategiska mål utifrån samhällets värdegrund. Aktörer kan, var och en samt i dialog med andra, föra en diskussion om värdegrund. Tydliga målinriktningar som tar avstamp i en gemensam värdegrund kan underlätta vid identifiering av målkonflikter mellan aktörer vid en insats.

Läs mer om konceptet

Du kan läsa mer om metodkonceptet och hur länsstyrelser kan tillämpa det i vägledningen "Länsstyrelsens samordningsansvar - ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser".

Läs mer om värdegrundsbaserad balansering av mål

För en fördjupad redogörelse av hur ledning kan utövas i olika sammanhang och principen om värdgrundsbaserad balansering av olika mål och situationstolkningar kan man läsa kapitlet "Samverkan vid stora olyckor och kriser kräver utvecklat tänkande om ledning" i boken Samverkan för säkerhets skull!
 

Konceptets bakgrund 

Konceptet är framtaget utifrån kunskap från forskningsprojektet "Effektivare ledning vid storskalig räddningstjänst och krishantering" som bedrevs vid Lunds universitet 2004-2009.
 
Publicerad: 2011-06-30 kl. 15:02
Kontakt:
Lena Andersson Lena.Andersson@msb.se
Nytt Samverkan & ledning