Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB:s arbete med valet 2018

Tipsa om artikeln
Det går inte att utesluta att det svenska valet 2018 utsätts för påverkan av främmande makt. Därför arbetar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med att stödja samordningen och höja kunskapen om påverkan.

Bakgrunden är försöken att påverka valen i bland annat USA och Frankrike genom IT-attacker, falsk information och ryktesspridning. MSB har tillsatt en projektgrupp med uppdrag att stödja samordningen och sprida kunskap till ansvariga aktörer inom valadministrationen.

Inledningsvis kommer MSB att analysera om och i så fall på vilket sätt det svenska valet kan komma att påverkas. MSB:s analys ska vara ett stöd till de som ansvarar för att genomföra och skydda valet.

Förberedande lägesbild framtagen

MSB har under våren 2017 genomfört ett analysarbete för att identifiera hot, risker och sårbarheter för det svenska valet 2018. MSB delgav valadministrationen en lägesbild under hösten 2017, där såväl hot som sårbarheter för det svenska valet 2018 identifierades. Lägesbilden ska vara ett stöd till de aktörer som ansvarar för att genomföra och skydda valet.

Parallellt med analysarbetet har MSB genomfört utbildningar och arbetsmöten för att identifiera behov och utmaningar för det fortsatta arbetet. MSB har under hösten 2017 och kommer under våren 2018, utifrån den framtagna lägesbilden, erbjuda stöd och utbildning till berörda aktörer, såsom bevakningsansvariga myndigheter, kommuner och medier. 

I samband med valet 2018 kommer MSB att ha ökad beredskap för att hantera eventuella hot mot målen för Sveriges säkerhet.

Målsättningen är att ett gemensamt förebyggande arbete säkerställer att valet 2018 inte utsätts för påverkan av främmande makt.


Frågor och svar om påverkan mot valet 2018

Vad är påverkan mot val?

Svar: MSB, Riksdag och Regeringen anser att påverkanskampanjer är ett säkerhetshot, vars syfte är att påverka vår uppfattning, våra överväganden och våra beslut. MSB definierar påverkanskampanj som en från främmande makt koordinerad verksamhet som innefattar vilseledande eller oriktig information eller annat för ändamålet särskilt anpassat agerande och som syftar till att påverka:

  • beslut av politiska eller andra svenska offentliga beslutsfattare,
  • opinioner hos hela eller delar av den svenska befolkningen eller,
  • beslut eller opinioner i ett annat land,
där Sveriges suveränitet, målen för vår säkerhet eller andra svenska intressen kan komma att påverkas menligt. Kopplat till valet 2018 skulle detta exempelvis kunna vara vilseledande information om hur man röstar, försök att undergräva förtroendet för valadministrationen, ryktesspridning om, eller hot mot, tjänstemän som ansvarar för att genomföra valet.

Tror MSB att valet 2018 kommer att påverkas?

Svar: MSB har gjort bedömningen att risken för påverkan av valet inte går att utesluta, vilket medför att ett förebyggande arbete behöver genomföras. 

Kommer MSB att ansvara för att skydda valet mot påverkan?

Svar: Nej, inte enskilt. Skyddet av valet 2018 utgår ifrån principerna om ansvar, samverkan och handling vilket innebär att den som har ansvaret för en händelse under normala förhållanden också har det vid en samhällsstörning. Det innebär att det är valadministrationen, Polisen och Säkerhetspolisen, som har det huvudsakliga ansvaret för att skydda val under normala förhållanden också har det under en samhällsstörning. MSB stödjer detta arbete med bland annat samverkan, information och utbildning. Tillsammans med andra aktuella myndigheter jobbar MSB för att säkerställa att samhället ska ha så goda förutsättningar som möjligt att skydda valen 2018 mot påverkan av främmande makt.

Vad ska MSB göra konkret för att skydda valet mot påverkan av främmande makt?

Svar: MSB har tagit fram en förberedande lägesbild som beskriver vad det finns för hot och sårbarheter kopplade till påverkan mot valet 2018. MSB har även abetat med utbildning och stöd till samordning för att förebygga påverkan mot valet 2018. Om det sker påverkan mot valet 2018, som hotar målen för samhällets säkerhet, kommer MSB att vara en del i arbetet med att möta sådan påverkan med hjälp av informationssamordning och stöd till samverkan.

Kan jag ta del av den förberedande lägesbilden?

Lägesbilden kommer inte att publiceras offentligt då den är belagd med sekretess. 

Vad innebär målen för samhällets säkerhet?

Svar: De mål Riksdagen fastslagit för Sveriges säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, att värna samhällets funktionalitet och att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Kommer MSB att hålla utbildning eller ge valadministrationen stöd kopplat till valet 2018?

Svar: MSB ger löpande utbildningsstöd till valadministrationen. Utbildningsförfrågningar kan skickas till MSB:s arbetsgrupp för valet 2018 enligt kontaktuppgifter nedan.

Hur ska valadministrationen bedöma och skydda sig från hoten mot valet?

Svar: Alla aktörer inom valadministrationen ansvarar för att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys inför valet, samt ansvarar för att vidta åtgärder för att säkerställa att valet kan genomföras.

Jag har information om påverkan mot valet 2018. Vem ska jag kontakta?

Svar: Du ska främst kontakta den det berör. Handlar det exempelvis om en specifik kommun så är det den kommunen som skall kontaktas. Handlar det om brottslig verksamhet mot rikets säkerhet (ex. spionage eller ideologiskt motiverade brott) så är det Säkerhetspolisen som ska kontaktas.

Om du vill kontakta MSB:s arbetsgrupp för valet 2018 kan du skicka e-post till registrator@msb.se eller brev till Möta Påverkan, MSB, 651 81 KARLSTAD. När du skickar ett meddelande till oss via e-post, post eller fax så blir det allmän handling och kan då komma att lämnas ut efter förfrågan.

 

Publicerad: 2017-05-30 kl. 10:42 | Senast granskad:2018-02-06 kl. 16:50
Kontakt:
Camilla Hedquist Camilla.Hedquist@msb.se

 

Nyheter om valet 2018

Ny studie från MSB – Medborgarna och det psykologiska försvaret

2018-06-21 kl. 08:30
Studien är skriven av tidigare professor Olof Petersson och ska bidra till dagens diskussion om det psykologiska försvaret genom ett historiskt och demokratiteoretiskt perspektiv.

Myndigheterna samverkar för att skydda höstens val

2018-02-07 kl. 10:00
I ett år har MSB arbetat med att stödja skyddet av höstens val genom att utbilda aktörerna i valsystemet och ta fram lägesbilder. Nu intensifieras myndigheternas gemensamma arbete och MSB genomför ett nationellt samverkansmöte om valet.