Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Genusmedvetenhet i MSB:s insatsverksamhet

Tipsa om artikeln
Här finns konkreta råd för MSB:s insatspersonal om hur MSB anser att de ska arbeta medvetet med genusfrågan på insatser. Denna sida är ett utdrag ur handboken för insatspersonal "Handbok för insatspersonal – Före, under och efter internationella insatser". Det finns även en handbok som fokuserar på jämställdhet "Handbok i jämställdhet - praktiska råd vid internationella insatser"

Kvinna eller man – genusmedvetenhet i MSB:s insatsverksamhet

MSB ska uppnå högsta möjliga kvalitet och effektivitet i sina insatser. Därför driver MSB ett aktivt arbete att vid insats ta hänsyn till och inkludera såväl kvinnors som mäns, flickors som pojkars olika behov. MSB:s målsättning är att all personal som deltar i insatser ska vara medveten om skillnader i sårbarhet, risker, förutsättningar och möjligheter beroende på om man är kvinna eller man, flicka eller pojke. Med medvetenhet kan du göra stor skillnad så att hjälpen når alla berörda. Stort fokus ligger fortfarande på att öka kvinnors synlighet och deltagande på olika nivåer då kvinnor som grupp fortfarande i många sammanhang diskrimineras.

MSB är inte ensam om detta arbete, utan följer internationella överenskommelser, där FN resolutionerna om Kvinnor, fred och säkerhet från 2000 och 2008 (UNSCR 1325 och 1820) är de viktigaste. Resolutionen 1325 är omsatt i en svensk handlingsplan som MSB rapporterar mot. Våra samarbetsparter följer samma riktlinjer och de flesta insatsländerna har lagstiftat för kvinnors rättigheteroch olika utsatta gruppers och minoriteters rättigheter.

MSB eftersträvar att nå följande målsättningar:

 • Att allas olika situation och behov ska vara utgångspunkten vid utformning av insatsen
 • Att kvinnor deltar i och att deras kapacitet tas till vara vid insatsen
 • Att personal som arbetar med insatser har en god förståelse för och förmåga att arbeta för jämställdhet och mångfald
 • Att jämställdhet och mångfald är prioriteradefrågor i dialogen med samarbetsorganisationer

Vad innebär det här för dig som insatspersonal?

 • Bestäm dig för något konkret. Tänk igenom vad du kan göra. Det är bättre att göra något än inget. Beroende på vilken roll du har i insatsen kan du bidra på olika sätt till MSB:s målsättningar om jämställdhet och mångfald. Som insatschef har du alltid ett extra ansvar för att de kvalitetshöjande perspektiven, miljö och genus, genomsyrar insatsen.
 • Tänk ”kvinnor, män, flickor, pojkar” istället för att tänka ”målgruppen” eller ”befolkningen” eller ”alla”. Om man tänker alla i en klump glömmer man lätt att förutsättningarna är olika för olika människor, där kön är det mest utslagsgivande.
 • ”Räkna huvuden”. En viktig fråga är kvinnors och mäns lika deltagande i olika sammanhang, det vill säga könsbalans. MSB strävar efter att 40 procent av den utsända personalen ska vara kvinnor. I ditt arbete ska du också eftersträva att såväl kvinnor som män finns representerade i de kurser du genomför, bland de personer du informerar, bland de aktörer som du hämtar information ifrån, bland dem du anställer, bland dem som deltar och diskuterar i möten, och såvidare.
 • Tänk innehåll och analys. Men det handlar inte bara om att räkna huvuden. Varför deltar till exempel inte kvinnorna (vilket ju är vanligare än att män inte deltar)? Vad kan du göra för att påverka deras deltagande? Ofta handlar det om praktiska frågor som man lätt kan åtgärda (till exempel tid eller plats för aktiviteten) eller om attityder hos kvinnorna själva eller hos deras män, chefer, eller andra runt omkring. När det gäller attityder kan man komma långt genom att föra samtal med berörda parter.
 • Din egen roll. Oavsett om du är man eller kvinnaså påverkar ditt kön ditt agerande liksom hur du blir bemött. Det blir särskilt tydligt i kulturereller sammanhang som har andra grunder ände vi är vana vid hemifrån. Rätt eller fel, men könsroller är olika i olika delar av världen. Var realist, ta reda på vad som gäller i det sammanhang du ska arbeta. Det kan rentav påverka din säkerhet. Ibland är det lämpligt med ett visstmått av anpassning, i andra sammanhang ärdet viktigare att markeraen position. Det finnsingen enkel checklista som avgör vad som ärbäst i alla lägen och sammanhang. Var ödmjuk och lyhörd.
 • Säkerhet. Det finns ytterst lite sammanställdkunskap om skillnader i säkerhet mellan kvinnoroch män. Det som är känt är att riskbenägenheteninte skiljer sig åt mellan könen, mendäremot finns det information som tyder påatt typen av risk och hot som kvinnor och mänutsätts för skiljs åt. Notera att det är skillnad attvara ung eller äldre kvinna, respektive ung elleräldre man. Använd sunt förnuft, ta reda på vilkakulturella normer som gäller där du ska verka,57och följ uppförandekoden så har du redan gjortmycket för din säkerhet, oavsett kön. Om duråkar ut för något så rapportera det.
 • Använd lokal kunskap. Oavsett sammanhangfinns det nästan alltid andra aktörer, blandsamarbetsparter eller bland lokala organisationer,som har god kunskap om situationen för olikagrupper i samhället. Använd dessa källor (braatt det är flera) till att informera dig och gör enbedömning utifrån den informationen du fått.
 • Offer respektive aktörer. Det finns alldelesför ofta en tendens att göra kvinnor till offeroch män till aktörer, med chans att påverka. Detär alldeles för enkelt. Såväl kvinnor som mänkan vara offer, såväl som aktörer, som kan påverkasin situation. Ibland är det fördelaktigtatt vara kvinna och ibland är det fördelaktigtatt vara man. Var praktisk i det hänseendetoch se individen.
 • Samtal och dialog. Att jämställdhet och mångfaldär viktiga frågor är fastställt i en mängd olikaglobala och nationella styrdokument. Det är docksvårare att arbeta med dessa frågor praktiskt,och fortfarande möter man motstånd när mantar upp frågorna i internationellt arbete. En inteovanlig kommentar är ”men det här är inteSverige”, eller ”här har vi inte tid med genusfrågor!”,eller liknande. Vi har med andra ordkommit långt på policynivå,globalt och i deflesta länder, men är bara i början vad gäller medvetande och ansvarsfullt agerande påorganisations- och individnivå. Därför ärdet enskilda samtalet så viktigt. Det är alltidklokt att ge sig tid att föra samtal om dessafrågor när tillfälle bjuds. Var ödmjuk men gekonkreta exempel. Det brukar ge resultat. Förvarje person som börjar tänka genusmedvetethar vi kommit en bit längre
 • Be om råd. Att arbeta med genusfrågor är oftasvårt. Behöver du stöd och någon att bolla medär du välkommen att kontakta MSB:s genusrådgivareeller kontakta genusrådgivaren hossamarbetsorganisationen, eller andra lokalaorganisationer.
 • Använd MSB:s Handbok för jämställdhet. Därhittar du många tips på hur du i ditt dagligaarbete kan jobba med dessa frågor. Den finnspå svenska och engelska.

Handbok för insatspersonal – Före, under och efter internationella insatser
Att åka på insats för att stödja drabbade är lärorikt, utmanande och ofta annorlunda än det liv som du har hemma. Den här personalhandboken
Publikationsnummer:
MSB538
 
 Handbok i jämställdhet - praktiska råd vid internationella insatser
MSB: arbete med jämställdhet avser förhållandet mellan kvinnor och män och har som mål att kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB335
Antal
 
 
Publicerad: 2015-06-03 kl. 13:18
Kontakt:
Maja Herstad Maja.Herstad@msb.se