Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Så här arbetar MSB med internationella insatser

Tipsa om artikeln
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har genom det som tidigare var Räddningsverket genomfört internationella stöd- och räddningsinsatser sedan 1988.
År 1999 genomfördes den första minhanteringsinsatsen och 2006 fick dåvarande Räddningsverket i uppdrag av regeringen att genomföra insatser inom ramen för katastrofförebyggande, tidig återuppbyggnad och stöd till civila insatser för konflikthantering.
 
Insatspersonal i samspråk med lokalbefolkning vid en insats i Burma.MSB:s internationella uppdrag anges i myndighetens instruktion:
Ur Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap:
 
8§ Myndigheten ska kunna medverka med insatser i Sveriges internationella humanitära verksamhet och får delta i räddnings- och katastrofinsatser vid katastrofer i andra länder som fordrar omedelbara åtgärder.
 
Myndigheten ska även kunna stödja biståndsinsatser som avser humanitär minhantering, stärkande av katastrofberedskap och tidig återuppbyggnad efter katastrofer.
 
Vidare ska myndigheten i samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer förbereda så att myndigheten, i en situation då många svenska medborgare eller personer med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof utanför Sverige, med kort varsel i ett inledande skede kan stödja utlandsmyndigheter och de nödställda.
 
Myndigheten får besluta om insatser enligt första stycket endast under förutsättning att insatserna finansieras av annan än myndigheten. Myndigheten ska före beslut om insats informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta.
 
Vid insatser som rör bistånd ska myndigheten dessutom samråda med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).
Myndigheten ska på regeringens uppdrag kunna stödja internationella insatser inom civil konflikthantering.

Humanitära insatser

MSB:s uppdrag att genomföra humanitära insatser består av en kapacitet att mobilisera akuta räddningsinsatser och stödinsatser till FN, EU och andra internationella organisationer.
 
MSB har beredskap att stödja katastrofdrabbade länder med direkta räddningsinsatser inom ramen för SWIFT (Swedish International Fast Response Team) och boendestöd vid plötsliga katastrofer.
 
De flesta av MSB:s insatser handlar dock om att ge stöd till andra organisationer, exempelvis FN och EU, och syftar till att öka dessa organisationers möjlighet till fältnärvaro och att effektivt utföra sitt arbete.
 
MSB har beredskap att stödja FN, EU och andra internationella organisationer med basläger för boende och kontor, samband-IT, sjukvård, logistik och transport, vatten, sanitet och hälsa, samt sekondering av specialister.

Minhantering

MSB:s minhanteringsinsatser består framför allt av personal och materiel för olika typer av ammunitions- och minröjningsinsatser. MSB håller på att utveckla beredskapen för att mobilisera snabba röjningsteam, så kallade RRP teams (Rapid Response Plan).
 
MSB har också beredskap och erfarenhet av att genomföra Mine Risk Education i syfte att stödja mindrabbade länder med kunskap om risker förknippade med minor och oexploderad ammunition.

Katastrofberedskap

MSB:s uppdrag att genomföra insatser inom ramen för katastrofberedskap genomförs i form av stöd till katastrofutsatta länder att genomföra riskanalyser, att implementera åtgärder för att reducera risker samt att stärka sin egen beredskap för att agera vid katastrofer.

Tidig återuppbyggnad

Uppdraget att stödja tidig återuppbyggnad består av en kapacitet att stödja drabbade länder med återuppbyggnad av exempelvis räddningstjänst, katastrofavfallshantering, vatten, sanitet och hygien samt uppförande av broar.
 
Inom båda dessa områden bygger beredskapen på synergier med den humanitära verksamheten och MSB:s nationella verksamhet.

Civil konflikthantering

MSB kan stödja civila insatser för konflikthantering med sekondering av personal och med materiellt stöd inom områdena logistik, IT och teknik.

Stöd till utlandsmyndigheter och personer med hemvist i Sverige

Stödstyrkan finns för att Sverige snabbt ska kunna bistå personer med hemvist i Sverige som drabbas av en allvarlig händelse utomlands och den ska kunna lämna Sverige inom tolv timmar efter beslut.
 
Styrkan är flexibel och sätts samman utifrån de behov som finns när katastrofen inträffar. I stödstyrkan ingår personer med den särskilda kompetens som krävs för att lösa uppgiften.

MSB:s beredskap för internationella insatser

Genom förvaltningsanslaget för bistånd har MSB möjlighet att upprätthålla en beredskapsorganisation till direkt stöd för den operativa insatsverksamheten.
 
Den internationella beredskapen ger MSB förutsättningar att snabbt, flexibelt och professionellt svara upp på efterfrågande behov med kompetent personal och relevant materiel.
 
Den internationella beredskapen består av materiel, utbildning och övning samt organisatorisk beredskap.

Organisatorisk beredskap – externa relationer och utveckling

I den organisatoriska beredskapen ingår samverkan med internationella och nationella organisationer och myndigheter.
 
Denna verksamhet gör det möjligt att i strategisk dialog med Regeringskansliet, internationella uppdragsgivare, finansiärer och andra samarbetspartners säkerställa att verksamheten utvecklas i linje med efterfrågade behov och att MSB i sitt operativa arbete genomför internationella insatser i enlighet med nationella och internationella policys och riktlinjer.

Inom området ingår också utvecklingsverksamhet för att möjliggöra en nödvändig anpassning av insatsverksamheten till den snabba utvecklingen inom området.
 
Den organisatoriska beredskapen innefattar också stöd till insatsernas projektledare i form av genus, säkerhet och miljö. Dessa funktioner bidrar till förmågan att planera, genomföra och följa upp insatserna på ett sätt som säkerställer MSB som en konkurrenskraftig och professionell aktör genom insatser av god kvalitet och med kompetent personal. 

Materiel

En god och väl anpassad materiell beredskap är en förutsättning för MSB:s förmåga att på ett snabbt och behovsanpassat sätt fullfölja sitt mandat och svara upp till sina åtaganden och det som nationella och internationella partners och uppdragsgivare efterfrågar och förväntar sig inom ramen för myndighetens internationella uppdrag.
 
Det sätt på vilket MSB har byggt upp sin materiella beredskap, i form av anpassningsbara moduler, ger goda möjligheter att stödja uppdragsgivare med helhetslösningar som kan anpassas och utformas till att stödja flera aktörer i samma område. Detta innebär en möjlighet till ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av myndighetens resurser.

Insatspersonal

MSB:s personalpool på omkring 1 700 specialister är en nödvändig förutsättning för snabb rekrytering av kompetent personal inom myndighetens breda internationella verksamhetsområde.
 
Personalförsörjningsverksamheten omfattar planering, upprätthållande, utvärdering och utveckling av personalberedskapen för internationella insatser, samt den operativa och strategiska kompetensförsörjningen av insatspersonalen.
 
MSB har en omfattande utbildnings- och övningsverksamhet, som syftar till att säkerställa kompetent insatspersonal vid det operativa genomförandet av projekt och insatser.

Omvärld och beredskap

MSB har en 24/7 beredskap som tar emot externa larm, samtal och förfrågningar. Beredskapsfunktionen bedriver också löpande omvärldsbevakning och analys i syfte att kontinuerligt uppdatera MSB:s lägesbild och stödja insatsverksamheten.
Publicerad: 2009-09-29 kl. 17:14 | Senast granskad:2014-05-20 kl. 09:50
Kontakt:
Britta Ramberg Britta.Ramberg@msb.se