Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Elrisker & elsäkerhet vid räddningsinsatser

Tipsa om artikeln
Det finns allvarliga risker med el i samband med olika typer av räddningsinsatser. Några exempel på dessa kan vara räddningsinsatser vid kraftcentraler, transformatorstationer, kraftledningsgator och kabelkulvertar.
Vid släckinsatser på, under eller invid en elanläggning föreligger betydande risker för räddningspersonalen och är ofta komplicerade räddningsinsatser. Det är därför angeläget att i förväg göra insatsplaner för dessa komplicerade elanläggningar. I det förebyggande arbete är det viktigt att säkra kontakter mellan räddningstjänst, ledningsägare och larmcentral för att klarlägga ägandeförhållanden, kontaktvägar och rutiner.
 
Vid brandbekämpning i och nära kraftledningsgator gäller alltid att ledningsägaren måste kontaktas för att ges möjlighet att vidta de åtgärder som situationen kräver. Denna kontakt är viktig för att ställa av återinkopplingar och på så vis eliminera risker vid spänningssättning. Vid denna kontakt ska parterna också komma överens om eventuella bortkopplingsåtgärder samt gemensamt kunna väga de samhälliga konsekvenserna av en bortkoppling mot behovet av en säker brandarbetsplats.
 
När räddningsinsatsen berör större och mer svåröverskådliga elsystem bör man ur säkerhetssynpunkt inte bara begära att systemet görs säkert genom att frånkoppla elsystemet, utan att man även begär att ett synligt avbrottsställe införs genom att frånskilja elsystemet.
 
Terminologin avseende frånkoppla och frånskilja är grundläggande begrepp som måste vara kända för att en bra och tydlig kommunikation skall kunna hållas mellan objektsägare och insatspersonal för att rätt säkerhetsnivå skall kunna fastställas.
 

Generella elrisker och elsäkerhet

Före detta  Räddningsverkets skola i Skövde tog fram ett kunskapsmaterial under 2008 om elrisker och elsäkerhet. Kunskapsmaterialet är inte komplett men har ändå bedöms vara så intressant och användbart att det kan publiceras.
 

Brand i ställverk

I denna brandutredningsrapport redovisar Räddningstjänsten Norduppland sina erfarenheter från en brand i ett ställverk.
 

Skogsbränder och kraftledningsgator

Arbeten som utförs nära kraftledningar kan innebära faror av olika slag, därför finns det säkerhetsföreskrifter med syfte att eliminera förekommande risker. Att arbeta med brandsläckning nära en kraftledning kan innebära  att skyddsåtgärder måste vidtas. Sven Kranberg tidigare anställd på Vattenfall har skrivit dokumentet "Skogsbrand – elrisker".
 
 

Skrivelse från Svenska Kraftnät

I skrivelsen tar Svenska Kraftnät bl.a.upp en händelse med en markbrand vid Lindesberg. Händelsen vid Lindesberg illustrerar ett allvarligt informations- och kompetensproblem inom räddningstjänsten. Trots att information om viktiga säkerhetsåtgärder vid brandbekämpning i ledningsgator finns dokumenterad i MSB:s utbildningsmaterial saknas kunskapen inom räddningstjänsten.
 

Boken Skogsbrandsläckning

I boken skogsbrandsläckning av Rickard Hansen finns ett kapitel som bl.a. tar upp elrisker vid kraftledningsgata. Ni finner denna information på sidan 97 till 100.
 

Elrisker i samband med brand i stormfälld skog

För att så snabbt som möjligt få igång eldistributionen så har berörda anläggningsägare gjort många provisoriska ledningsdragningar bl.a. på marken. Dessa provisoriska ellösningar innebär nya risker för bl.a. räddningstjänstens personal i samband med brand i stormfälld skog. Sven Kranberg har beskrivit dessa risker i dokumentet Elrisker i samband med brand i stormfälld skog.
 

Bränder i driftrum

Före detta SKI gav 2006 ut rapporten "Bränder i driftrum". I förordet skriver man att rapportens syften är att utgöra ett vägledningsdokument för att upprätta generella krav på insatsplaner vid släckinsats i driftrum, klargöra beslutsgång samt befogenheter före, initialt, under och efter en olycka. Att fastställa vilken släckteknik och vilka släckmedel som är bäst lämpade samt att klargöra riskbilden vid dessa typer av olyckor, att beakta
konsekvensen av en brand avseende brandrök, strålning, klorider etc. med hänsyn till föreslagna släckmedel.

 

Bränder i driftrum
 

Brandskyddsföreningens handbok "Elsäkerhet vid räddningsinsats"

Brandskyddsföreningen har 2011 gett ut en handbok med titeln "Elsäkerhet vid räddningsinsats". I förordet till denna hanbok skriver man: "Elektricitet kan orsaka allvarliga och omfattande skador på person och egendom. Det största problemet vid elolyckor är risken för personskador både för den som drabbas och den eller de som försöker gripa in för att flytta en person från strömförande objekt eller släcka eventuell brand." Den här handboken riktar sig i första hand till räddningstjänsten men även till anläggningsinnehavare samt eldriftansvariga inom de flesta verksamheter, exempelvis större kontor och industrier.
 

Beställ handboken hos Brandskyddsföreningen
Publicerad: 2011-07-12 kl. 15:31 | Senast granskad:2014-01-07 kl. 13:11
Kontakt:
No such user