Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Litiumbatterier

Tipsa om artikeln
Användningen av litium/litiumjonbatterier i samhället ökar mer och mer och kapaciteten på batterierna blir högre och högre. Olika myndigheter får allt mer frågor vilka bestämmelser och regler som gäller för hantering, transport och användning.

Vilken lagstiftning gäller för litium/litiumjonbatterier?

Myndigheten för samhällsskydd (MSB), Naturvårdsverket (NV) och Elsäkerhetsverkets (Elsäk) ger tillsammans en kort sammanställning över aktuella lagstiftningar för litium-/litiumjonbatterier.

I sammanställningen nedan så omfattas även litiumjonbatterier i termen litiumbatterier, förutom när det specifikt anges en viss typ av batteri.

Lagen om skydd mot olyckor (MSB)

Lagen om skydd mot olyckor syftar till att förebygga olyckor samt att dra lärdom av olyckor och utveckla/styra räddningsinsatser. Det finns inget specifikt för litiumbatterier utan brandskyddskraven är av allmän karaktär. Det anges att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning ska hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Seveso (MSB)

Dessa bestämmelser syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö. Enligt SEVESO finns hög och låg kravnivå. Beroende på litiumjonbatteriers sammansättning så kan anläggningar omfattas. Exempelvis så omfattas anläggningar som lagrar mer än 50 ton litiumjonbatterier som är av typen litium nickel kobolt aluminium oxid av den lägre kravnivån. För rena litiummetallbatterier omfattas anläggningar av den lägre kravnivån vid mängder över 100 ton.

Transport (MSB)

Litiumbatterier som transporteras regleras genom bestämmelser för transport av farligt gods. Som grund finns internationella bestämmelser. FN-rekommendationerna för transport av farligt gods har bland annat utvecklat klassificeringsbestämmelser, förpackningsmetoder, märkningskrav och krav på information i transportdokument för litiumbatterier och dessa har överförts i föreskrifter för väg-, järnvägs-, sjö- och lufttransport. Begreppet "transport" finns definierat och innefattar hantering/förvaring som hör ihop med transporten samt viss mellanlagring. Det finns ett generellt krav på att batterierna ska vara testade och uppfylla kriterier enligt kapitel 38.3 i FN:s testhandbok.

De detaljerade bestämmelser för vägtransporter finns i ADR-S (MSBFS 2016:8) och för järnväg i RID-S (2016:9).

För bestämmelser vid transport i luft och på sjön är Transportstyrelsen (TS) ansvarig myndighet och bestämmelser finns där i LFS 2007:23, TSFS 2016:64 och i TSFS 2015:66.

FN:s testhandbok

Avfall (NV)

Företag som tillverkar och säljer eller för in till Sverige och säljer batterier definieras som producenter och har ett producentansvar. Bland annat innebär det ett ansvar för att se till att användarna kan göra sig av med batterierna och att ta hand om dessa när de blivit avfall. Det är producenterna som ansvarar för att det finns system för att samla in batterier i varje kommun.

All elutrustning som innehåller inbyggda batterier omfattas av två förordningar, förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) och förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834).

Säkerhetsfrågor på elområdet (Elsäk)

Elsäkerhetsverkets har regler om elsäkerhet och elektromagnetisk kompabilitet (EMC) som gäller batterier och gör marknadskontroll av batterier som säljs som en egen produkt eller som en reservdel och gör även tillsyn av elektriska anläggningar där batterier är en del och gör tillsyn av användning av batterier.

För produkten eller reservdelen batterier med en spänning på mellan 50V och 1000V växelström eller 75V och 1500V likström gäller produktreglerna ELSÄK-FS 2016:1 och tillsammans med Förordning (1993:1068) om elektrisk materiel införlivar de merparten av lågspänningsdirektivet (LVD) med krav på ekonomiska aktörer och på produkten. Om batteriet sitter som en del i en sammansatt produkt kan produkten som helhet falla in under annan myndighets sektorslagstiftning, t.ex. om batteriet sitter som en del i en maskin faller produkten in under maskindirektivet och därmed under Arbetsmiljöverkets tillsyn. Elsäkerhetsverket har även produktregler för batterier som är införlivade från EU-direktiven ATEXD, EMCD och TD (Leksakers elektriska egenskaper). Produktsäkerhetslagen kan också gälla vid tillsyn under vissa förutsättningar.

Tillsyn av batterier kan även ske med stöd av starkströmföreskrifterna, ELSÄK-FS 2008:1, 2008:2 och 2008:3 om batteriet är en del av en elektrisk anläggning. Vidare finns regler för elbehörighet vid utförande av en elektrisk anläggning eller för att utföra fast anslutning av ett batteri till en elektrisk anläggning.

Arbetsmiljö (AV)

Tänk även på att litiumbatterier i vissa typer av maskiner kan omfattas av maskindirektivet som bland annat Arbetsmiljöverket ansvarar för.

Frågor om litiumbatterier

Är litiumbatterier och litiumbatterier i utrustning farligt gods?

Litiumbatterier är farligt gods och det finns bestämmelser som anger bland annat hur litiumbatterier ska klassificeras, förpackas, märkas och deklareras vid en transport. Föreskrifterna i ADR innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg.

Här hittar du föreskrifterna

Klassificering

Batterier klassificeras med ett fyrsiffrigt identifieringsnummer för farligt gods som kallas UN-nummer.

Namn och UN-nummer

Litiumbatterier: 3090

Litiumbatterier, förpackade med utrustning: 3091

Litiumbatterier, i utrustning: 3091

Litiumjonbatterier: 3480

Litiumjonbatterier förpackade med utrustning: 3481

Litiumjonbatterier i utrustning: 3481

Lättnader

Det finns enligt regelverket (ADR) olika möjligheter att transportera och litiumbatterier. Det finns bland annat en så kallad särbestämmelse 188 i kapitel 3.3 som innebär en lättnad från reglerna. Läs mer längst ned på sidan om lättnader

Det är viktigt att kontrollera vilken typ av batteri som ska transporteras (mängd litium nominell energi i wattimmar(Wh)) och utifrån detta kan det konstateras om lättnaden kan användas.

Hur transporteras använda (begagnade) litiumbatterier?

Det finns även särskilda bestämmelser i ADR/RID som ska följas vid transport av dessa batterier. Dessa batterier ska förpackas enligt förpackningsinstruktion P909. Dessutom finns två särbestämmelser SP 377 och SP 636(b) där regler för dessa transporter återges.

Hur transporteras skadade och defekta litiumbatterier?

Det finns speciella bestämmelser i ADR/RID som ska följas vid transport av dessa batterier. Dessa batterier ska förpackas enligt förpackningsinstruktionerna P908 eller LP904. Däremot får ”extra farliga batterier” inte transporteras enligt denna bestämmelse utan endast enligt de villkor som angivits av den behöriga myndigheten (MSB i Sverige). Med ”extra farliga batterier” avses batterier som är benägna att snabbt falla isär, reagera farligt, alstra lågor eller generera farlig värmeutveckling eller avge giftiga, frätande eller brandfarliga gaser eller ångor under normala transportförhållanden. Kollin ska märkas med ”SKADADE/DEFEKTA LITIUMJONBATTEREIER” eller ”SKADADE/DEFEKTA LITIUMBATTERIER, PRIMÄRA”. Det finns också fler bestämmelser i ADR/RID som måste följas.

Räddning e-fordon 

MSB har tagit fram rekommendationer som är bra "att tänka på" vid trafikskadehändelse med e-fordon. 

Läs mer om e-fordon 

Risker med brand i batterier

MSB arbetar med att ta fram en vägledning hur räddningstjänsten ska agera vid litiumbränder. 

Här finns ett samlat svar på frågor som kommit in till MSB angående Risker och agerande vid brand i batterier.

Publicerad: 2017-04-25 kl. 11:06 | Senast granskad:2018-12-27 kl. 11:10
Kontakt:
Camilla Oscarsson Camilla.Oscarsson@msb.se
Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
 
 
ADR-examination
Frågor och svar om ADRUTB