Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Transportskydd

Tipsa om artikeln
Vid transport av farligt gods ska åtgärder vidtas för att minimera riskerna för stöld av godset och sabotage av transporterna.
Bestämmelser

Bestämmelser om transportskydd finns i kapitel 1.10 i ADR-S och RID-S.

 
I ADR-S och RID-S finns regler om transportskydd (security/brottsskydd), det vill säga om att vidta nödvändiga skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att förebygga, hindra och begränsa ett obehörigt förfarande med det farliga godset vid väg- och järnvägstransporter.

Högre skyddskrav – högre medvetenhet

Bestämmelserna om transportskydd ställer krav på alla aktörer som är involverade i transport av farligt gods. Från lastning och transport till lossning samt även terminalhantering som omfattas av lagen om transport av farligt gods. Transportskyddet förutsätter att aktörernas medvetenhet ökar om vilka risker som finns eller som kan uppkomma i samband med transport av farligt gods.

Rimlig skyddsnivå beror till stor del på riskerna som är förenade med de inneboende farorna hos godset som transporteras och vilka mängder det rör sig om.

Bestämmelserna om transportskydd anger krav på bland annat:
 • utbildning,
 • tillträdesskydd,
 • fotolegitimation, och
 • skyddsplan för farligt gods med hög riskpotential.

Utbildning

Personal hos avsändare, transportörer och andra aktörer som är involverade i transport av farligt gods ska få utbildning om vilka typer av risker sin finns för att deras transportskydd kränks, hur sådana risker upptäcks och med vilka metoder risken kan minimeras. Utbildningen ska också omfatta vilka åtgärder som ska vidtas vid kränkning av skyddet.
Om verksamheten omfattas av krav på att upprätta skyddsplaner ska utbildningen även ge kunskap om dessa planer ochhur ansvaret är fördelat om planen måste genomföras.
Utbildning i transportskydd ska ingå i såväl förarutbildningen enligt avsnitt 8.2.2 som i den så kallade ”1.3-utbildningen" enligt kapitel 1.3-utbildningen" i ADR-S och RID-S.

Tillträdesskydd

Anläggningar, terminaler, rangerbangårdar, uppställningsplatser etcetera som används vid transport av farligt gods ska vara ordentligt skyddade och belysta. I den mån det är möjligt ska områdena även vara otillgängliga för allmänheten.

Fotolegitimation

Vid transport av farligt gods ska varje medlem av fordonsbesättningen medföra fotolegitimation. Farligt gods får dessutom endast överlämnas till transportörer som kan legitimera sig och som företaget känner till.

Skyddsplan för farligt gods med hög riskpotential

Vid transport av farligt gods med hög riskpotential (se tabellen nedan) ställs högre krav på transportskyddet. Verksamhetsutövare som är involverade i sådana transporter är skyldiga att upprätta en skyddsplan.
 
Skyddsplanen ska bland annat innehålla en beskrivning av den egna verksamheten och vilka rutiner och åtgärder verksamheten har antagit gällande transportskydd.

Skyddsplanen ska innehålla uppgifter om till exempel:
 • transportskyddspolicy,
 • detaljer om företaget ,
 • sårbarhetsbeskrivning, hotbildsanalys
 • hantering av transportskyddsfrågor,
 • förekommande produkter,
 • larmrutiner, alarmeringsvägar, journalföring av larm,
 • anläggningsskydd (industri, terminal, etcetera),
 • tillträdeskontroll,
 • fordonsskydd,
 • rutiner vid vägval, och
 • personalfrågor (anställning, utbildning, etcetera).

Skyddsplanen bör också innehålla rutiner för test av skyddet och återkommande uppdateringar. Relevanta delar i skyddsplanen ska spridas till behörig personal och andra delaktiga.

Verksamhetsutövaren ansvarar för innehållet i skyddsplanen. Skyddsplanen, som kan bestå av flera dokument, behöver inte redovisas eller godkännas av MSB eller annan myndighet, men vid en myndighetstillsyn ska den kunna visas och ses över.
Farligt gods med hög riskpotential är följande ämnen och föremål om de transporteras i mängder större än de som anges i tabellen:

KlassRiskgruppÄmne och föremålTank (liter)Bulk (kg)Kolli (kg)
1 1.1 Explosiva ämnen och föremål - - 0
1.2 Explosiva ämnen och föremål - - 0
1.3 Explosiva ämnen och föremål i samhanteringsgrupp - - 0
1.4 Explosiva ämnen och föremål med UN 0104,
0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366,
0440, 0441, 0455, 0456 och 0500
- - 0
1.5 Explosiva ämnen och föremål 0 - 0
2   Brandfarliga gaser (klassificeringskoder, som
endast innehåller bokstaven F)
3000 - -
  Giftiga gaser klassificeringskoder, som innehåller bokstäverna T,TF, TC, TO, TFC eller TOC) med undantag av aerosolbehållare 0 - 0
3   Brandfarliga vätskor i förpackningsgrupp I
och II
3000 - -
  Okänslig gjorda flytande explosiv ämnen 0 - 0
4.1   Okänsliggjorda explosivämnen - - 0
4.2   Ämnen i förpackningsgrupp I 3000 - -
4.3   Ämnen i förpackningsgrupp I 3000 - -
5.1   Oxiderande vätskor i förpackningsgrupp I 3000 - -
  Perklorater, ammoniumnitrat, ammoniumnitrathaltiga gödselmedel samt ammoniumnitratemulsioner
eller -suspensioner eller -geler
3000 3000 -
6.1   Giftiga ämnen i förpackningsgrupp I 0 - 0
6.2   Smittförande ämnen i kategori A
(UN 2814 och 2900, förutom animalt material)
- 0 0
8   Frätande ämnen i förpackningsgrupp i 3000 - -
 
Tabellen finns i delavsnitt 1.10.3.1.2. För klass 7 finns en särskild tabell i delavsnitt 1.10.3.1.3.

Transportskydd - En vägledning vid transport av farligt gods på väg och järnväg

Denna vägledning ger övergripande information om reglerna för transportskydd vid transport av farligt gods på väg och järnväg. Den innehåller tips, råd och exempel på vad som kan vara bra att tänka på i arbetet med ett transportskydd.
Transportskydd - en vägledning vid transport av farligt gods på väg och järnväg
Denna vägledning ger övergripande information om reglerna för transportskydd vid transport av farligt gods på väg och järnväg. Den innehå...
Publikationsnummer:
MSB828
 
 

Riktlinjer för transportskydd

De internationella branschorganisationerna AISE, CEFIC, CEPE, CLECAT, ECTA, EFMA, FECC, FIATA och IRU (förkortningarna förklaras på sidan 2 i dokumentet) har gemensamt tagit fram riktlinjer som kan användas som stöd vid tillämpning av bestämmelserna om transportskydd i kapitel 1.10.

 

Svensk översättning av Industry Guidelines for the Security of the Transport of Dangerous Goods

Riktlinjerna har utformats av ett antal internationella branschorganisationer för att ge en så heltäckande bild som möjligt av tekniska och operativa alternativ. Utifrån dessa riktlinjer kan användaren anpassa och eventuellt komplettera valen efter sina behov för att uppfylla skyddskraven i kapitel 1.10.
 

 

Handbok för bedömning av risker och åtgärder vid transport av farligt gods

Farligt gods, som kan användas för att skapa oro och skada i samhället, behöver hanteras på ett sådant sätt att det inte lätt kan stjälas eller på annat sätt användas på icke avsett sätt (obehörigt förfarande). Handboken ger en metod för att analysera och hantera risker och motsvarande skyddsåtgärder.

Handbok för bedömning av risker och åtgärder vid transport av farligt gods

Publicerad: 2015-04-02 kl. 10:51 | Senast granskad:2017-09-29 kl. 10:59
Kontakt:
Ann-Sofie Eriksson Ann-Sofie.Eriksson@msb.se
Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
Ej i lager
 
 
 
Frågor och svar om ADRUTB