Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Trafikflödet på väg 1998

Tipsa om artikeln
Undersökningen genomfördes med fjärde kvartalet 1998 som mätperiod.
Insamlingen av uppgifter genomfördes genom enkätutskick till företag som hanterar farligt gods. Totalt skickades 865 enkäter ut. Svarsfrekvensen var 56 %. Statistiska centralbyrån (SCB) utförde undersökningen.

Resultat

Deltagande i undersökningen var frivilligt och av 865 utsända enkäter var svarsfrekvensen 56 %. Mätperioden var fjärde kvartalet 1998. Alla sju tillfrågade petroleumleverantörer inkom med uppgifter. Av dem som svarade på enkätdelen hade vart fjärde företag inte transporterat farligt gods eller hade endast transporterat farligt gods enligt undantagen för begränsad mängd.

Mängden farligt gods som transporterades under fjärde kvartalet 1998 redovisas i nedanstående tabell. Godsmängderna för de olika klasserna är angivna i 1000 ton, samt även i procent av total mängd farligt gods som transporterades under kvartalet.
 
Övriga resultat redovisas i kartorna längre ner på sidan.
 
ADR-klass Förkortning på karta
1 Explosiva ämnen och föremål ADR 1
2 Gaser ADR 2
3 Brandfarliga vätskor ADR 3
3 Petroleumprodukter ADR 3 petr
3 Övriga utom petroleumprodukter ADR 3 utan petr
4.1 Brandfarliga fasta ämnen ADR 4.1
4.2 Självantändande ämnen ADR 4.2
4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig
gas vid kontakt med vatten
ADR 4.3
5.1 Oxiderande ämnen ADR 5.1
5.2 Organiska Peroxider ADR 5.2
6.1 Giftiga ämnen ADR 6.1
8 Frätande ämnen ADR 8
9 Övriga farliga ämnen och föremål ADR 9
Summering av alla ADR klasser Totalt

Felkällor och antaganden

Resultatet visar endast tendenser av hur transporterna sker och kan inte betraktas som definitivt. Resultatet påverkas av ett antal osäkerhetsfaktorer och antaganden.
 
Exempelvis var uppgifter om vägval svåra att lämna, vilket berodde på att företagen anlitade speditörer och därmed inte hade kunskap om vilka vägar som användes. I de fall vägval inte angavs utgick SCB från ett vägvalssystem (Sverigekartan) för att antaga vilken väg som användes.

Därutöver finns felkällor i att vissa företag lämnade uppgifter för kortare period än ett kvartal, endast ett urval av företag inkluderades i undersökningen, bortfall i svarsfrekvensen och att säsongsvariationer kan förekomma.

Avgränsningar

Företag som hanterar smittförande ämnen ingick inte i undersökningen, eftersom största delen av sådana transporter sker inom stadskärnorna.
Transport av radioaktiva ämnen kunde inte presenteras på grund av för få inkomna svar och därmed risk att sekretessen till företagen inte kunde garanteras.

Transporter enligt undantagen för begränsad mängd exkluderades från undersökningen för att minska företagens uppgiftslämnarbörda.
Transittransporter, det vill säga transporter som varken har avsändare eller mottagare i Sverige, är exkluderade, då de inte kunde undersökas.

Presentation

Resultatet av undersökningen presenteras med hjälp av kartor som åskådliggör de övergripande flödena. Flödena i båda riktningarna är summerade och visar den samlade mängden farligt gods på varje vägavsnitt.
 
Godsmängden har delats in i grupper, beroende på mängden gods, och har färgsatts för att tydligare åskådliggöra godsflödena inom olika intervall. Redovisade flöden visar vidare den minsta mängd som transporterades den aktuella vägsträckan.
 
Vägverkets digitala vägnät låg till grund för databaslagringen.

Kartorna redogör endast för flöden av det farliga godset. ADR-klasserna beskriver det farliga godsets egenskaper. Ingen sammanvägning av farlighet och transportmängd har gjorts. Detta betyder att inga slutsatser kan dras av var i Sverige riskerna är störst på grund av flödena av farligt gods.

Klassindelning i kartor

Följande ADR-klasser redovisas i kartorna. Texten i höger kolumn anges som förkortning på kartorna.
 
ADR-klass Förkortning på karta
1 Explosiva ämnen och föremål ADR 1
2 Gaser ADR 2
3 Brandfarliga vätskor ADR 3
3 Petroleumprodukter ADR 3 petr
3 Övriga utom petroleumprodukter ADR 3 utan petr
4.1 Brandfarliga fasta ämnen ADR 4.1
4.2 Självantändande ämnen ADR 4.2
4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig
gas vid kontakt med vatten
ADR 4.3
5.1 Oxiderande ämnen ADR 5.1
5.2 Organiska Peroxider ADR 5.2
6.1 Giftiga ämnen ADR 6.1
8 Frätande ämnen ADR 8
9 Övriga farliga ämnen och föremål ADR 9
Summering av alla ADR klasser Totalt
 
 

Kartor – Trafikflödet på väg fjärde kvartalet 1998

 
Skip Navigation Links.
Publicerad: 2009-12-03 kl. 14:14
Kontakt:
Camilla Oscarsson Camilla.Oscarsson@msb.se
Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
Ej i lager
 
 
 
Frågor och svar om ADRUTB