Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Klassificering av farligt gods

Tipsa om artikeln
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport.
Fakta
Farligt gods delas in i nio olika klasser. Klassificering utgör grunden för tillämpningen av ADR-S och RID-S.
 
I begreppet transport ingår lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.
 
Läs mer
Klassificering av farligt gods är en förutsättning för att veta hur lagstiftningen ska användas och på vilket sätt transporterna får utföras. Avsändaren är ansvarig för att det farliga godset klassificeras.

Klassificering av farligt gods

Utifrån godsets fysikaliska och kemiska egenskaper delas farligt gods in i nio olika klasser vid transport. Klasserna är
 • Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
 • Klass 2 Gaser
 • Klass 3 Brandfarliga vätskor
 • Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
 • Klass 4.2 Självantändande ämnen
 • Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
 • Klass 5.1 Oxiderande ämnen
 • Klass 5.2 Organiska peroxider
 • Klass 6.1 Giftiga ämnen
 • Klass 6.2 Smittförande ämnen
 • Klass 7 Radioaktiva ämnen
 • Klass 8 Frätande ämnen
 • Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål
För en fullständig klassificering av det farliga godset ska ytterligare uppgifter fastställas, till exempel UN-nummer (identitetsnummer), officiell transportbenämning och eventuell förpackningsgrupp.

Ämnen och föremål som ska klassificeras kan ha olika egenskaper som var för sig tillhör olika klasser. I dessa fall är det den dominerande egenskapen som avgör vilken klass godset tillhör.

En fullständig klassificering innebär att följande uppgifter har fastställts:
 • Klass
 • Klassificeringskod
 • Förpackningsgrupp (för vissa klasser) 
 • UN-nummer
 • Officiell transportbenämning
 • Varningsetiketter
 • Miljöfarlighet
Om det vid en klassificering visar sig att ett ämne eller föremål inte har de egenskaper som definieras av någon av klasserna 1 till 9, så är ämnet eller föremålet inte heller att betrakta som farligt gods. Det betyder att lagstiftningen om transport av farligt gods inte gäller.

Bestämmelser för hur klassificering ska utföras finns i föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och järnväg, ADR-S respektive RID-S.

Begreppet transport

Inom lagstiftningen för transport av farligt gods innefattar begreppet transport den fysiska förflyttningen av gods med transportmedel. Dessutom innefattas lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.
 
I begreppet transport ingår däremot inte förflyttning av farligt gods som endast sker inom ett område där det farliga godset tillverkas, lagras eller förbrukas. Lagstiftningen om transport av farligt gods på land gäller inte i sådana situationer.
Publicerad: 2009-11-04 kl. 16:22 | Senast granskad:2017-02-01 kl. 09:55
Kontakt:
Ann-Sofie Eriksson Ann-Sofie.Eriksson@msb.se
Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
Ej i lager
 
 
 
Frågor och svar om ADRUTB