Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Transportskydd

Tipsa om artikeln
Vid transport av farligt gods ska åtgärder vidtas för att minimera riskerna för stöld av godset och sabotage av transporterna.
Bestämmelser

Bestämmelser om transportskydd finns i kapitel 1.10 i del 1 i ADR-S och RID-S.

 
I ADR-S och RID-S finns regler om så kallat transportskydd, det vill säga om att vidta nödvändiga skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att förebygga, hindra och begränsa ett obehörigt förfarande med det farliga godset vid väg- och järnvägstransporter.

Högre skyddskrav – högre medvetenhet

Bestämmelserna om transportskydd ställer krav på alla aktörer som är involverade i transport av farligt gods. Från lastning och transport till lossning samt även terminalhantering som omfattas av lagen om transport av farligt gods. Transportskyddet förutsätter att aktörernas medvetenhet ökar om vilka risker som finns eller som kan uppkomma i samband med transport av farligt gods.

Vad som är en rimlig skyddsnivå beror till stor del på riskerna som är förenade med de inneboende farorna i godset som transporteras och i vilka mängder godset förkommer.

Bestämmelserna om transportskydd anger krav på bland annat:
 • utbildning,
 • tillträdesskydd,
 • fotolegitimation, och
 • skyddsplan för farligt gods med hög riskpotential.

Utbildning

Personal hos avsändare, transportörer och andra aktörer som är involverade i transport av farligt gods ska få utbildning om typer av risker för kränkning av transportskyddet, hur sådana risker upptäcks och metoder för att minimera dem.
 
Utbildningen ska också omfatta vilka åtgärder som ska vidtas vid kränkning av skyddet. Om verksamheten ska upprätta skyddsplaner ska utbildningen även ge kunskap om planerna och vilka ansvar som ska tas om de ska genomföras.

Utbildning i transportskydd ska ingå i såväl förarutbildningen enligt avsnitt 8.2.2 som i den så kallade ”1.3”-utbildningen enligt kapitel 1.3 i ADR-S och RID-S.

Tillträdesskydd

Anläggningar, terminaler, rangerbangårdar, uppställningsplatser etc som används vid transport av farligt gods ska vara ordentligt skyddade och belysta. De ska även så långt det är möjligt och lämpligt ej vara tillgängliga för allmänheten.

Fotolegitimation

Vid transport av farligt gods ska varje medlem av fordonsbesättningen medföra fotolegitimation. Farligt gods får dessutom endast överlämnas till kända transportörer som kan legitimera sig.

Skyddsplan för farligt gods med hög riskpotential

Vid transport av farligt gods med hög riskpotential (se tabell nedan) ställs högre krav på transportskyddet. Verksamhetsutövare som är involverade i sådana transporter är skyldiga att upprätta en så kallad skyddsplan.
 
Skyddsplanen ska omfatta den egna verksamheten och ska innehålla en beskrivning av verksamheten och funktionen av verksamhetens transportskyddsåtgärder.

Skyddsplanen ska innehålla uppgifter om till exempel:
 • transportskyddspolicy,
 • detaljer om företaget ,
 • sårbarhetsbeskrivning, hotbildsanalys
 • hantering av transportskyddsfrågor,
 • förekommande produkter,
 • larmrutiner, alarmeringsvägar, journalföring av larm,
 • anläggningsskydd (industri, terminal, etc),
 • tillträdeskontroll,
 • fordonsskydd,
 • rutiner vid vägval, och
 • personalfrågor (anställning, utbildning, etc).

Relevanta delar i skyddsplanen ska spridas till behörig personal och andra delaktiga. Skyddsplanen bör också innehålla rutiner för test av skyddet och återkommande uppdateringar.

Verksamhetsutövaren svarar själv för innehållet i skyddsplanen. Skyddsplanen behöver inte redovisas eller godkännas av MSB eller annan myndighet, men den kan bli föremål för myndigheternas tillsyn.

Farligt gods med hög riskpotential är följande ämnen och föremål om de transporteras i mängder större än dem som anges i tabellen:

KlassRiskgruppÄmne och föremålTank (liter)Bulk (kg)Kolli (kg)
1 1.1 Explosiva ämnen och föremål - - 0
1.2 Explosiva ämnen och föremål - - 0
1.3 Explosiva ämnen och föremål i samhanterings
grupp
- - 0
1.4 Explosiva ämnen och föremål med UN 0104,
0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366,
0440, 0441, 0455, 0456 och 0500
- - 0
1.5 Explosiva ämnen och föremål 0 - 0
2   Brandfarliga gaser (klassificeringskoder, som
endast innehåller bokstaven F)
3000 - -
  Giftiga gaser klassificeringskoder, som innehållerbokstäverna T,TF, TC, TO, TFC eller TOC) med undantag av aerosolbehållare 0 - 0
3   Brandfarliga vätskor i förpackningsgrupp i
och II
3000 - 0
  Okänslig gjorda flytande explosiv ämnen 0 - 0
4.1   Okänsliggjorda explosivämnen - - 0
4.2   Ämnen i förpackningsgrupp I 3000 - -
4.3   Ämnen i förpackningsgrupp I 3000 - -
5.1   Oxiderande vätskor i förpackningsgrupp I 3000 - -
  Perklorater, ammoniumnitrat, ammoniumnitrathaltigagödselmedel samt ammoniumnitratemulsioner
eller -suspensioner eller -geler
3000 3000 -
6.1   Giftiga ämnen i förpackningsgrupp I 0 - 0
6.2   Smittförande ämnen i kategori A
(UN 2814 och 2900, förutom animalt material)
- 0 0
8   Frätande ämnen i förpackningsgrupp i 3000 - -
 
För klass 7 finns en särskilld tabell i ADR-S, delavsnitt 1.10.3.1.3.

Transportskydd - En vägledning vid transport av farligt gods på väg och järnväg

Denna vägledning ger en övergripande information om reglerna för transportskydd vid transport av farligt gods på väg och järnväg. Den innehåller tips, råd och exempel på saker som kan vara bra att tänka på i arbetet med ett transportskydd.
Transportskydd - en vägledning vid transport av farligt gods på väg och järnväg
Denna vägledning ger en övergripande information om reglerna om transportskydd vid transport av farligt gods på väg och järnväg. Den inne...
Publikationsnummer:
MSB828
 
 

Riktlinjer för transportskydd

De internationella branschorganisationerna AISE, CEFIC, CEPE, CLECAT, ECTA, EFMA, FECC, FIATA och IRU har gemensamt tagit fram riktlinjer som kan användas som stöd när bestämmelserna om transportskydd i kapitel 1.10 ska tillämpas.

 
Förkortningar:
 • AISE: International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products
 • CEFIC: European Chemical Industry Council
 • CEPE: European Council of the Paint, Printing Ink and Artists’ Colours Industry
 • CLECAT: European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services
 • ECTA: European Chemical Transport Association
 • EMFA: European Fertilizer Manufacturers Association
 • FECC: European Association of Chemical Distributors
 • FIATA: International Federation of Freight Forwarders Associations
 • IRU: International Road Transport Union

Svensk översättning av Industry Guidelines for the Security of the Transport of Dangerous Goods

Riktlinjerna har utformats av ett antal internationella branschorganisationer för att ge ett så omfattande utbud av tekniska och operativa möjligheter som möjligt, utifrån vilka användarna kan välja sin optimala blandning av möjligheter för att tillmötesgå transportskyddskraven i kapitel 1.10 i ADR.
 

 

Handbok för bedömning av risker och åtgärder vid transport av farligt gods

Handboken ger en metod för hantering av risker och motsvarande skyddsåtgärder.

Handbok för bedömning av risker och åtgärder vid transport av farligt gods

Publicerad: 2015-09-18 kl. 08:38 | Senast granskad:2017-01-30 kl. 09:48
Kontakt:
Ann-Sofie Eriksson Ann-Sofie.Eriksson@msb.se
Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal