Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Seveso och utvinningsavfall

Tipsa om artikeln
MSB svarar för den centrala tillsynen enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381), vanligen kallad "Sevesolagen" och förordningen om utvinningsavfall (2013:319).
Fakta

Sevesoverksamheter delas in, beroende på mängden kemikalier, i två så kallade kravnivåer, högre respektive lägre kravnivå. I Sverige finns det cirka 380 Sevesoverksamheter varav cirka 200 är enligt den högre kravnivån och cirka 180 enligt den lägre kravnivån.

 

Seveso - Tillsyn

Tillsynen på Sevesoområdet berör flera lagstiftningar och tillsynsmyndigheter på både central och regional/lokal nivå. Samverkan mellan myndigheterna sker främst mellan de centrala tillsynsmyndigheterna. De operativa tillsynsmyndigheterna för Sevesotillsynen är länsstyrelserna.

Seveso - Tillsynsvägledning

MSB:s tillsynsvägledning inom Seveso-området består av uppföljning, utvärdering och samordning av den operativa tillsynen, samt stöd och råd till operativa tillsynsmyndigheter vilket bland annat sker inom följande områden
  • Tillsynsbesök vid länsstyrelser
  • Samverkan med övriga myndigheter nationellt och inom EU
  • Kompetensutveckling i form av utbildningar och seminarier
  • Uppföljning och utvärdering

Läs minnesanteckningar från tillsyn och tillsynsvägledningsbesök

Seveso - Länsstyrelsens planering av Sevesotillsynen

Metodstöd – Sevesoplanering

Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet enligt Sevesolagen och ska utforma sin tillsyn så att den medger en planerad och systematisk granskning av de tekniska system samt organisations- och driftsystem som tillämpas vid Sevesoverksamheterna (11 § MSBFS 2015:8). Som vägledning till planeringen av tillsynen har MSB utvecklat ett metodstöd.

Metodstödet ska bidra till att tillsynsbehov och prioriteringsgrunder för tillsynen kan fastställas och ge underlag för samordning av Sevesotillsynen med angränsande lagstiftningsområden. Det ska även ge struktur för hur utformningen av länsstyrelsernas tillsynsplaner och tillsynsprogram kan ske. En nationell och enhetlig systematik bidrar till att öka likvärdigheten i bedömningar och avvägningar, rättssäkerheten för verksamheterna och utbytet av erfarenheter mellan myndigheter. Metodstödet har anpassats till den nya Sevesolagstiftningen som trädde i kraft den 1 juni 2015.

Metodstöd för Länsstyrelsens planering av Sevesotillsynen

Tillsynsplan

Länsstyrelsen ska besluta om en tillsynsplan för de verksamheter som omfattas av Sevesolagen i länet (18 § Sevesolagen). Tillsynsplanen ska uppdateras årligen (14 § MSBFS 2015:8). Ett förslag till rubrikstruktur och vad tillsynsplanen ska innehålla har tagits fram och kan laddas ned via länken nedan. I metodstödet står mer beskrivet om tillsynplan i stycke 3.3 och mallen finns beskriven bilaga 1.

Mall för tillsynsplan

Tillsynsprogram

Länsstyrelsen ska utifrån tillsynsplanen utarbeta ett tillsynsprogram för varje verksamhet (18 § Sevesolagen). MSB har tagit fram en mall för hur ett tillsynsprogram kan utformas och som kan laddas ned via länken nedan. I metodstödet står mer beskrivet om tillsynsprogram under stycket 3.4 och i bilaga 2 till metodstödet finns ett exempel på hur ett ifyllt tillsynsprogram kan se ut.

Mall för tillsynsprogram

Utvinningsavfall – tillsyn och tillsynsvägledning

Det operativa tillsynsansvaret för riskanläggningen följer helt miljöbalkens regler. Operativ tillsynsmyndighet kan vara länsstyrelsen eller kommunen.

MSB har det centrala ansvaret för tillsynsvägledning när det gäller bestämmelser om förebyggande och hantering av allvarliga olyckor i förordningen om utvinningsavfall.

Svenska Kraftnät har tillsynsvägledande ansvar för dammsäkerhet.
För övriga frågor inom utvinningsavfallsförordningen är det Naturvårdsverket som har det centrala ansvaret för tillsynsvägledning.

Kompetensutvecklingsprogram för Seveso

MSB har arbetat fram ett kompetensutvecklingsprogram där målet är att deltagarna ska utveckla sin förmåga att utöva en kompetent tillsyn, integrerad miljö- och säkerhetsprövning och andra myndighetsuppgifter enligt Sevesolagen. MSB erbjuder en grundkurs och flera vidareutbildningar i samverkan med andra aktörer.

Kompetensutvecklingsprogram för Seveso

Publicerad: 2009-10-09 kl. 12:12 | Senast granskad:2018-10-31 kl. 09:18
Kontakt:
Narges Teimore Narges.Teimore@msb.se