Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Föreläggande, förbud, vite och återkallande av tillstånd

Tipsa om artikeln
Om tillsynen visar på allvarliga brister som snarast måste åtgärdas eller om det finns misstanke om att bristerna inte kommer att åtgärdas frivilligt inom rimlig tid bör tillsynsförrättaren utfärda ett föreläggande eller förbud, det vill säga ett beslut om att något ska åtgärdas.

En myndighet ska aldrig tillgripa mer omfattande tvångsåtgärder än vad som behövs vid en tillsyn, men om tillsynen visar på brister kan det vara nödvändigt att utfärda föreläggande eller förbud. Dessa kan förenas med vite, det vill säga ett penningbelopp som ska betalas när verksamhetsutövaren inte rättar sig efter ett föreläggande eller förbud enligt beslut av myndighet.

Vid vissa situationer kan det vara aktuellt att återkalla tillståndet. Beslutet kan överklagas.

Om tillsynsförrättaren och verksamhetsutövaren inte är överens

Ett föreläggande bör utfärdas om tillsynsförrättaren och verksamhetsutövaren inte är överens om bedömningarna eller om åtgärderna som ska vidtas. I detta fall får verksamhetsutövaren ett juridiskt bindande beslut i sin hand. Om denne är missnöjd med tillsynsmyndighetens bedömning kan han eller hon överklaga beslutet.

Överklagande av beslut

Vid allvarliga brister

Om verksamhetsutövaren inte vidtar de konstaterade bristerna frivilligt eller om bristerna bedöms så allvarliga att endast överenskommelse inte bedöms tillräcklig har tillsynsmyndigheten ett antal rättsliga verktyg till sitt förfogande. Av 25 § LBE framgår att tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden eller förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen ska följas.

Detta inkluderar också att tillsynsmyndigheten får vidta den i föreläggandet föreskrivna åtgärden på bekostnad av den mot vilken föreläggandet har riktats, om denne inte vidtar åtgärden. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Om det finns särskilda skäl får, enligt 35 § LBE, en tillsynsmyndighet även bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart, dvs. även om beslutet överklagas. Om denna möjlighet utnyttjas måste det skrivas med i föreläggandet (beslutet) att beslutet ska gälla även om det överklagas.

Vid allvarliga brister kan tillsynsmyndigheten utfärda förbud för fortsatt verksamhet tills bristerna är åtgärdade. Vissa brister kan vara så allvarliga att de behöver åtgärdas omgående.

Återkallande av tillstånd

Vid vissa situationer så anger 20 § LBE att ett tillstånd ska återkallas om det i något väsentligt avseende inte följts.

Vid samtidig tillsyn enligt LBE och LSO

Förelägganden avseende både LBE eller LSO bör skrivas på två olika dokument eftersom föreläggandena gäller två olika lagstiftningsområden samt för att vara tillräckligt tydlig mot verksamhetsutövaren. Rekommendationer och föreläggande bör inte skrivas i samma dokument. Detta blir otydligt och förvirrande för mottagaren.

Tillsynsförrättarens befogenheter enligt LBE överensstämmer i allt väsentligt med befogenheterna i LSO.

Publicerad: 2014-06-03 kl. 13:43
Kontakt:
Tiina Germgård Tiina.Germgard@msb.se