Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Fysisk planering i kommuner

Tipsa om artikeln
En delprocess i samhällsplaneringen är fysisk planering enligt plan- och bygglagen som reglerar användningen av mark och vatten genom fysiska planer.
Fakta
Behovsbedömning är den analys som leder fram till ställningstagandet om huruvida en miljöbedömning behöver göras för planen eller inte. Miljöbedömning står för processen i vilken miljökonsekvens- beskrivningen utarbetas.
 
I miljöbedömningen ingår bland annat att samråd genomförs, att en miljökonsekvens- beskrivning upprättas och att resultaten av den och samråden beaktas i beslutsprocessen samt att information om beslutet lämnas.
 
Kravet på att göra en miljöbedömning gäller enbart för de planer vars genomförande kan antas leda till en betydande miljöpåverkan. Det finns två grund-kriterier som ska vara uppfyllda för att en plan ska miljöbedömas. Den ska krävas i författning och den ska upprättas av en kommun eller myndighet.
 

Kommunen

Kommunen har ansvar för den fysiska planeringen inom kommunen och har som uppgift att reglera användningen av mark och vatten. Kommunen ska arbeta på ett sätt som utvecklar goda och trygga levnadsförhållanden samt en långsiktig hållbar livsmiljö. Kommunens planarbete styrs i huvudsak av Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). 

 

I kommunens planarbete samordnar kommunen de kommunala verksamhets-områdena och tar in synpunkter från kommunens förvaltningar. Räddnings-tjänsten är en del av den kommunala förvaltningen med särskild kompetens inom risk och säkerhet och bör därför delta aktivt i det arbete som sker inom andra kommunala verksamheter när det gäller riskhantering. 

Räddningstjänsten har värdefull kunskap om olycksrisker och riskreducerande åtgärder samt kommunens resurser. Räddningstjänsten har också bred erfarenhet från inträffade olyckor, tillgång till lokal olycksstatistik och god lokalkännedom. Dessa kunskaper är viktiga att använda i fysisk planering.

Kommunala planer och MKB

I samband med att en kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program så ska en miljöbedömning göras om genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Bestämmelsen om miljöbedömningar finns i MB och innebär att kravet på att hantera riskfrågor i samhällsplaneringen tydliggjorts. Kommunens arbete med den fysiska planering kommer i huvudsak till uttryck i den kommunala översiktsplanen och de detaljplaner som upprättas.

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som speglar kommunens vision i den långsiktiga planeringen. Översiktsplanen är viktig i arbetet med att minska riskerna i en kommun. I översiktsplanen sker de övergripande övervägandena för lokalisering av nybebyggelse, ny industri, kommunikationer och andra anläggningar. 

I översiktsplanen redovisas även områden som av olika anledningar behöver skyddas till exempel riksintressen enligt miljöbalken. Alla översiktsplaner ska miljöbedömas och i samband med det ska en MKB upprättas där riskerna för människors hälsa eller för miljön ska beaktas.

Detaljplan

För mer detaljerad planering av byggande upprättar kommunen en detaljplan. Detaljplanen omfattare ett begränsat område och reglerar markens använd-ning, bebyggelse och anläggningar i detalj. En detaljplan ska alltid redovisa användning av allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Planens genomförandetid samt huvudmannaskapet för allmänna platser ska också redovisas. Genomförandetiden (5-15 år) är den tid inom vilken planen normalt inte får ändras eller upphävas.   

Detaljplanen medför rätt att bygga (byggrätt) i enlighet med planbestämmel-serna och är därmed juridiskt bindande för enskilda och myndigheter. När kommunen har antagit detaljplanen kan enskilda och myndigheter ansöka om bygglov för att bebygga området.  

Alla detaljplaner ska behovsbedömas, vilket innebär att kommunen tar ställning till om planens genomförande kan antas leda till en betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna är främst riksdagens och regeringens förlängda arm och genomför deras beslut. Länsstyrelsen lämnar råd och underlag till kommuner-nas planering och deltar i samråd kring kommunala planer. Vid dessa tillfällen ska länsstyrelsen samordna statens intressen och ta upp frågor som rör hälsa, säkerhet och miljö.

Länsstyrelsen ska även pröva kommunernas beslut om detaljplaner och områ-desbestämmelser, och upphäva dessa om de befaras bli olämpliga bland annat med hänsyn till hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämningar eller erosion. 

Länsstyrelsen deltar även aktivt vid andra planeringsprojekt som rör användningen av mark och vatten och har då möjlighet att lyfta fram frågor om hälsa, säkerhet och miljö. Länsstyrelsen utövar även tillsyn över olika verk-samheter, till exempel viss miljöfarlig verksamhet och kommunal räddningstjänst.

Allmänheten

Allmänheten ska alltid beredas tillfälle att delta i planeringsprocesserna såväl översiktsplaner som detaljplaner. Allmänheten har ofta kännedom om lokala förhållanden som bör värnas eller som kan förbättras med fysisk planering. Allmänheten är därför en viktig aktör.

MSB:s roll i den fysiska planeringen

MSB fungerar som remissinstans för bland annat planärenden som överklagats till central nivå utifrån planprocessen i Plan- och bygglagen samt miljöbalken. Myndigheten arbetar också, tillsammans med bland andra Boverket, för att ta fram vägledning och handböcker för säkerhetsfrågor i fysisk planering.

Läs mer

Miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken

Naturvårdsverket vägleder om miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (2017:966). Båda började gälla den 1 januari 2018 och gäller strategiska miljöbedömningar för planer och program samt specifika miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder. Riskfrågor och hantering av olyckor i miljöbedömningar har blivit tydligare i den nya lagtexten. Nu är det tydligare att man måste beakta effekter av en allvarlig yttre händelse, klimatförändring eller kumulativa effekter av riskexponering.

Läs mer om miljöbedömningar på Naturvårdsverkets sida

Riskbeaktande i detaljplaneringsprocessen: analys av tre fallstudier

Rapporten bygger på en licentiatavhandling i ett forskningsprojekt finansierat av före detta Räddningsverket. Den sammanfattar forskarens analys av tre kommuners detaljplaneprocesser som omfattat verksamhet som utgjort risk för hälsa eller miljö. 

Rapporten beskriver hur aktörerna, dvs de som deltagit i planprocessen har uppfattat risk och hur de arbetar med riskfrågor. 

Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner

Rapporten "Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner - Vägledningsrapport 2006" vägleder kommunerna i detaljplanearbetet och länsstyrelserna i deras rådgivande och kontrollerande funktion när det gäller säkerhetsfrågor i detaljplaner. 

Rapporten är framtagen av före detta Räddningsverket och Boverket gemensamt. 

Vägledning vid riskhantering i översiktsplaner

Rapporten Riskhantering i översiktsplaner är ett bra stöd för dig som hanterar riskfrågor i översiktsplaner i kommuner och länsstyrelser. Här visas bland annat exempel på hur ett flertal kommuner i landet har behandlat olika riskfrågor i sina översiktsplaner.

Riskahantering i översiktsplaner

Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering
Vårt moderna samhälle inrymmer många farliga verksamheter. En del är mindre omfattande, medan andra är industriella och storskaliga och s...
Publikationsnummer:
MSB1053
 
 
Publicerad: 2009-09-10 kl. 15:23 | Senast granskad:2015-05-22 kl. 14:03
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Kommunala handlingsprogram
 
Sök statistik
Sök statistik
 
nationell plattform