Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Planering för ett hållbart och robust samhälle

Tipsa om artikeln
MSB har en viktig roll i byggandet av ett hållbart samhälle och har till uppgift att utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser.
Samhällsplaneringens huvudsyfte är att tillgodose grundläggande behov i samhället. En hållbar samhällsutveckling grundas på en balanserad helhet och innefattar samspelet med miljön såväl som användningen av ekonomiska och sociala resurser.
 
Den fysiska samhällsplanering handlar ytterst om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och olika verksamheter.  Samhällsplaneringen omfattar flera processer på lokal, regional och nationell nivå där olika samhällsintressen vägs mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process. Den fysiska planeringen styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).
 
Planeringsprocesserna omfattar många myndigheters ansvarsområden och det är enligt PBL länsstyrelserna som tillvaratar och samordnar de statliga intressena. Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att aspekter kring hälsa och säkerhet, risker för olyckor samt att frågor kring översvämningar eller erosion beaktas i planprocessen.
 
MSB har i dessa sammanhang en särskild roll som innebär att myndigheten ska bidra till att minska konsekvenserna i samhället när en allvarlig olycka eller kris inträffar.

EU påverkar

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg i arbetet med att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Det är därför angeläget att bedöma vilken påverkan på miljön som genomförandet av en plan enligt PBL kan få.
 
Bestämmelser om miljöbedömningar infördes i PBL den 21 juli 2004 och var ett led i att införliva EG-direktivet om bedömningar av vissa planer och programs miljöpåverkan, i svensk lagstiftning.
 
Direktivet syftar till att föra in miljöhänsyn i tidiga skeden när beslut fattas i planer och program, vilka påverkar den senare prövningen av olika verksamheters och åtgärders tillåtlighet. Direktivet genomfördes genom ändringar i plan- och bygglagen (PBL, 1987:10), miljöbalken (1998:808) och lagen om kommunal energiplanering (1977:439) den 21 juli 2004 samt i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, den 1 juli 2005.
 
Bestämmelsen om miljöbedömningar har inneburit att kravet på att hantera riskfrågor i samhällsplaneringen tydliggjorts.
Publicerad: 2009-09-10 kl. 15:23
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Kommunala handlingsprogram
 
Sök statistik
Sök statistik
 
nationell plattform