Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Studier av nationell höjdmodell

Tipsa om artikeln
Riskinventering med stöd av nationell höjdmodell: sammanfattande rapport för fyra effektstudier av havsnivåhöjningar och en tillämpning vid riskinventering av väg.

 

Sverige förväntas med kommande klimatförändringar att bli alltmer utsatt och sårbart för olika naturhändelser, samtidigt innebär ett varmare klimat stigande havsnivåer. Klimatförändringarnas förväntade påverkan på Sverige har behandlats ingående av Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60). Utredningen utgör en viktig utgångspunkt för arbetet inom den Nationella plattformen för arbete med naturolyckor. I plattformens arbete deltar 20 myndigheter/organisationer, som alla har ett mer eller mindre tydligt utpekat ansvar för frågor om risker och sårbarheter med anledning av olika naturhändelser.

Baserat på förslag från Klimat- och sårbarhetsutredningen har regeringen gett Lantmäteriet i uppdrag att ta fram en ny väsentligt mer noggrann nationell höjdmodell. Denna finns idag över större delen av landet och beräknas bli rikstäckande år 2015. Tillämpningar av dessa noggranna höjddata, med ett medelfel bättre än 50 cm i höjdled, har varit i fokus för två avplattformens projekt som genomförts under perioden 2012-2013.

Projekten har genomförts med stöd från MSB:s anslag 2:4 Krisberedskap. För ett av projekten har fyra delstudier genomförts. Projekten, som genomförts i bred samverkan mellan flera av plattformens medlemmar, är följande:

Framtida havsnivåhöjning och noggrann Nationell höjdmodell:

 • Delstudie 1: Användning vid studier av inverkan på samhällsviktig verksamhet
 • Delstudie 2: Användning vid planering, skydd och prioritering av kulturhistoriska värden
 • Delstudie 3: Användning vid studier av stranderosion vid kuster
 • Delstudie 4: Användning vid bedömning av erosion och stabilitet nära vattendrag

Riskinventering vid väg med hjälp av Nationell höjdmodell och andra databaser

 

Riskinventering vid väg med hjälp av Nationell höjdmodell och andra databaser

 

Riskinventering vid väg med hjälp av Nationell höjdmodell och andra databaser
MSB har beviljat medel till att utveckla arbete med riskanalys inom infrastruktur och fysisk planering genom att kombinera den Nya Nation...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB624
Antal
 
 

Årligen sker ett stort antal naturrelaterade olyckor längs våra vägar och järnvägar till stora kostnader både för återställande/reparation och i form av samhällsekonomiska konsekvenser. Vid ett förändrat klimat med ökade nederbördsmängder i delar av landet finns ett ökat behov av att inventera och förebygga risk för naturrelaterade olyckor.

En av de grundläggande frågeställningarna i detta projekt är hur man ska utnyttja befintliga databaser för att underlätta och förbättra arbetet med riskinventering i samhällsplanering med fokus på vägar och järnvägar. En annan frågeställning är hur man kan använda samma databaser för att med automatik eller semiautomatik identifiera och eventuellt prioritera riskpunkter längs väg- och järnvägsnätet.

En målsättning är att visa på möjligheterna att generera enhetliga underlagsdata att användas vid avhjälpande och förebyggande underhåll och förbättringsåtgärder. Under perioden 2010–2012 har tre projekt genomförts vilka varit inriktade på att identifiera riskpunkter vid väg- och järnväg med hjälp av förädlade geografiska data.

Den första pilotstudien var inriktad mot att ta fram höga vägbankar vilka i sig kan innebära en ökad risk för erosion, bortspolning eller ras. De följande studierna fördjupade analysen kring de höga vägbankarna samt analyser av de hydrologiska förhållandena i vägens närhet. Projektet bygger vidare på erfarenheterna från dessa ovan nämnda projekt och har bedrivits i fyra faser:

1. Inledningsfas – Detta arbete inleddes under våren 2012 med sammanställning av litteratur och workshops om naturrelaterade risker vid vägar och järnvägar. De som deltog i detta arbete var referensgruppen, med representanter från SGU, SGI, SKL, Skogsstyrelsen, KTH och Lantmäteriet.

Syftet med inledningsfasen var att identifiera de viktigaste underlagen och att få in synpunkter från referensgruppen.

2. Produktionsfas – Samtliga underlag till studie och fältkontroll togs fram.

3. Implementeringsfas – De geografiska underlagen lagrades i Trafikverkets databaser och visualiserades med hjälp av karttjänster.

4. Fältkontroll och utvärdering – Bedömningar av risk gjordes av Trafikverkets geotekniker, konsulter och personal från driftområdet.

Projektet har finansierats genom MSB:s anslag för krisberedskap 2:4.

 

NNH och naturolyckor

NNH och naturolyckor
I denna rapport redovisas resultatet av en nationell inventering utförd av Metria AB av tillämpningar av NNH (nya nationella höjdmodellen...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB360
Antal
 
I denna rapport redovisas resultatet av en nationell inventering av tillämpningar av NNH med fokus på naturolyckor och katastrofriskreducerande arbete. Inventeringen gjordes under november 2011 och gensvaret på inventeringen var större än förväntat med 88 svarande av ca 200. Frågor vi ställde oss inför denna inventering var; har NNH börjat användas i preventivt arbete med att förebygga naturolyckor, vilka är det som utför detta arbete, hur ser de på NNHs kvalitet och använbarhet samt hur ser framtiden ut för NNH inom detta område?

I och med denna inventering har vi fått en direkt återkoppling från de verkliga användarna av NNH och en indikation på vilka behov som tillgodoses och inom vilka områden användningen av NNH är mest utbredd. Den metod vi valt för genomförande av inventeringen (webb-enkät med fria kommentarer) gav oss många värdefulla synpunkter från användarna.
 
Tillämpningsområde Antal
Vatten 35
Jord och mark 6
Projektering och exploatering 18
Kartproduktion och visualisering 42
Skog 15
Föroreningar och ljud 6
 Övriga tillämpningar 17

Översiktlig sammanställning av inventeringsresultat. Vad vi kan säga generellt efter utförd inventering är att NNH i högsta grad används till det som syftet med NNH i första hand var då beslutet togs att påbörja skanningen av landet, dvs till förebyggande arbete inom klimatanpassning. Inventeringen indikerar också att kvaliteten i NNH är tillräckligt bra för
att nyttjas i arbetet med att uppfylla de krav som ställs från EU ibland annat översvämnings-direktivet. Men kanske något överraskande är också mängden tillämpningar inom andra områden så som ”Översvämningskartering i syfte att identifiera kläcknings-områden för mygg.”

Intressant att notera är att de som arbetar med NNH är spridda över alla aktörer
inom området, både kommuner, länsstyrelser, myndigheter, universitet och privata företag har tagit till sig och börjat arbeta med NNH. Flertalet (75%) av de som svarade på enkäten såg också fler möjligheter med NNH än de som de hittills själva hade prövat.

Projektet har utförts inom ramen för samarbetet inom den Nationella plattformen
för arbete med naturolyckor med Lantmäteriet som projektägare.

Tillämpningsområden som beskrivs i denna rapport ska ej ses som en fullständig
redovisning av möjligheter med NNH då det är relativt ny data samt att leveransklara
data endast finns för nära 40% av landet (november 2011).

Denna rapport innehåller även en översiktlig internationell utblick med fokus på
våra nordiska grannländer.
 

Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar

 
Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar
Det finns ett stort intresse för hur NNH – Ny Nationell Höjdmodell - kan utnyttjasvid arbete med erosions- och översvämningsfrågor kustom...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB361
Antal
 
 
I dagsläget är mer än halva Sverige laserskannat. Denna nya information har en rad användningsområden inom samhällsplanering, samhällskydd och som underlag för beredskapsplanering. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur höjddata från NNH kan förbättra underlag för bedömningen av skador och påverkan i kustzonen till följd av förhöjda havsnivåer. I studien redovisas också exempel på jämförelser med andra höjdmodeller med lägre precision. Denna studie behandlar tre olika huvudfrågor;
 • Vilka skillnader finns mellan NNH och lantmäteriets höjdmodell GRID 50+?
 • Hur stora areella skillnader ger analyser av förhöjd havsnivå med de olika
  höjdmodellerna?
 • Hur kan man använda NNH för att bättre kunna bedöma strandzonens
  känslighet vid en havsnivåhöjning?


Precisionen i NNH ger möjligheter till realistiska bedömningar av hur stora områden som översvämmas vid en havsnivåhöjning. Analyser kopplade till Lantmäteriets
byggnadsregister ger möjligheter att på en relativt detaljerad nivå dra slutsatser om vilka byggnader som kan komma att drabbas vid höjda havsnivåer.


Vidare visar denna studie på potentialen att använda NNH för att göra bättre bedömningar av vilka områden som är känsliga ur stranderosionssynpunkt. NNH – materialet har kombinerats med översiktliga data från SGU och SGI för att ge två olika exempel på analyser och kartframställningar som belyser problemen med erosion, ras och skred i strandzonen. 

 
 
 
 
Publicerad: 2012-06-04 kl. 09:53
Kontakt:
Janet Edwards Janet.Edwards@msb.se