Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Mätning på grunda vatten

Tipsa om artikeln
Inom ramen för samverkan i ”Nationell plattform för arbete med naturolyckor”, under ledning av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), har behovet av att få tillgång till högupplösta och noggranna data om djupförhållandena i strandnära områden identifierats.

MSB har beviljat finansiering för studiens genomförande under 2014 och 2015. Inom ramen för samverkan i plattformen har flera studier genomförts av tillämpningar av den nya högupplösta höjdmodell som Lantmäteriet producerar.

Behovet av att fortsätta under vattenytan och få en detaljerad djupmodell i Sveriges grunda vatten är en naturlig fortsättning. Tydliga behov och användningsområden är:

 • Översvämningsmodellering
 • Erosionskartering
 • Klimatanpassningar
 • Miljöforskning,
 • Spridningsmodellering
 • Habitatmodellering
 • Kulturkartering
 • Maringeologi

Sjöfartsverket kommer tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökning att genomföra en metodstudie för att hitta kostnadseffektiva verktyg för att kartera Sveriges grunda vatten i såväl kustzonen som insjöar och vattendrag. Med grunda vatten menas i detta sammanhang från strandlinjen och ner till ca 10 meters djup.

Rapporten: Mätning av Grunda Vatten Metodstudie för insamlingstekniker för grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag

Sjöfartsverket har, i samverkan med andra myndigheter, genomfört en metodstudie för att hitta kostnadseffektiva verktyg för att kartera djup i Sveriges grunda vatten, såväl i kustzonen som i insjöar och vattendrag.

Rapport: Mätning av grunda vatten metodstudie för insamlingstekniker för grunda vatten (pdf)

Mätmetoder och mätsystem - bilaga 1 (pdf)

Airbourne Lidar Bathymetry Feasibility Study for Sweden's Coastline - bilaga 2 (pdf)

Tydliga behov och användningsområden är:

 • kustzonsplanering,
 • modellering (t ex översvämning, sediment och habitat),
 • erosionskartering,
 • klimatanpassningar,
 •  miljöövervakning,
 • fiske,
 • båtliv och skärgårdstrafik,
 • kulturkartering,
 • riskklassningar samt
 • utvinning av material och mineral.

Flygburen teknik

Metodstudien skall analysera olika insamlingstekniker, bland annat flygburen teknik (LIDAR) och olika ekolodsbaserade tekniker, med syfte att bedöma deras förmåga att tillhandahålla data för samhällets samlade behov utifrån kvalitet, tid och kostnad (effektivitet). Vidare ingår att ta fram en nationell översiktlig plan beskrivande var respektive metod är mest kostnadseffektiv och bäst svarar mot samhällets samlade behov av kunskapsunderlag. Idag saknas högupplösta djupdata i grunda vatten, till stor del beroende på att traditionella mätmetoder är mycket kostsamma i grunda områden samt att finansiering har saknats för sådan verksamhet.

Praktiska studier

I samband med mätning av djup kan även andra parametrar om bottnarna samlas in och även de ge information i form av beväxningskartering, bottensediment, ytstruktur med mera. Inom projektet kommer praktiska studier med olika hydroakustiska mätmetoder att genomföras för att kunna bedöma mätningskostnad för olika mätningskvalitet med olika typer av mätsystem och metoder. Med hjälp av en konsult kommer även analyser att ske av resultat från flygburen teknik (LIDAR) baserat på mätningar som har genomförts och under projekttiden kommer att genomföras både i Sverige och utomlands, bland annat i Tyskland, Norge och Frankrike.

Rapporterar till styrgruppen

Projektet kommer att löpande rapportera till styrgryppen för den nationella plattformen där generaldirektörer från 18 myndigheter ingår tillsammans med representanter för länsstyrelser, kommuner och landsting.

Projektet kommer att löpande rapportera till styrgryppen för den nationella plattformen där generaldirektörer från 18 myndigheter ingår tillsammans med representanter för länsstyrelser, kommuner och landsting. En referensgrupp kommer också att bildas för återkoppling till projektet bestående av bland annat representanter från SGI, SMHI, HaV och Lantmäteriet.

Medeldjupet inom det visade området är sex meter.

Medeldjupet inom det visade området är cirka sex meter.

På grunda djup ger multibeamekolod data med mycket hög upplösning. Det kan röra sig om flera hundra djuppunkter per kvadratmeter som samlas in på grunda vatten. Den höga datatätheten gör att man ofta får flera träffar på små objekt vilket underlättar beslutsfattandet vid efterprocessering. Den grundaste punkten som registrerats på den stora stenen i exemplet är 2,75 meter.

LIDAR som används för djupmätning.

LIDAR som används för djupmätning har generellt en mycket lägre upplösning än motsvarande system som används för mätning av landhöjder. Det här exemplet kommer från ett mätsystem som klarar att mäta ner till ca 2,5 gånger siktdjupet. Det finns även LIDAR-system som ger mer än dubbla punkttätheten men på bekostnad av räckvidd, vilket innebär att de systemen klarar att mäta drygt en gånger siktdjupet. Den grundaste punkten som registrerades på den stora stenens position är cirka fem meter och inga identifierbara träffar på övriga mindre stenar.

Bedöma mätkostnader

Mätresultat från djupmätningar är förutom val av teknik och system väldigt beroende av hur själva mätningen praktiskt genomförs. Inom projektet kommer därför en stor del av det praktiska arbetet att läggas på att utvärdera olika metoder. Därigenom vill vi ta fram ett bättre underlag för att bedöma mätkostnader och förväntade noggrannheter vid användning av olika metoder.

Idag är mindre än fem procent, av svenska vattenområden grundare än tio meter, mätta enligt internationell standard med multibeamteknik. De områden som tidigare mätts med LIDAR-teknik täcker ytterligare cirka tio procent. För de ännu grundare områdena är siffran betydligt lägre och minskar mer ju grundare det blir.

Mätning i grunda vatten (pdf, öppnas i nytt fönster)

För kontakt med projektgruppen hänvisas till:

Hans Öiås (projektledare) Sjöfartsverket

Telefon: 010-478 47 18 

 

Publicerad: 2014-03-28 kl. 15:52 | Senast granskad:2016-06-23 kl. 11:22
Kontakt:
Janet Edwards Janet.Edwards@msb.se