Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Metod för kartering i finkorniga jordar

Tipsa om artikeln
MSB:s metod för översiktlig stabilitetskartering innebär att karteringen genomförs dels med en förstudie, dels en huvudstudie.
Fakta
Den översiktliga stabilitetskarteringen föregås av en förstudie som avgränsar de områden som ska ingå i huvudstudien.
 
Huvudstudien innebär att stabilitetsförhållandena för slänter med jordlager bestående av lera, silt och sand i bebyggda områden kartläggs översiktligt.
 
Detta görs bland annat att studera jordart, marklutningar, närhet till vatten, utströmmande grundvatten. Dessutom görs geotekniska fältundersökningar och beräkningar av slänters stabilitet.
 
Resultatet visar bland annat på områden där detaljerad utredning rekommenderas för att mer i detalj fastställa markens stabilitet.
 
Översiktlig stabilitetskartering enligt denna modell kallas etapp 1. Områden som utpekas i den översiktliga karteringen bör utredas vidare som etapp 2 och 3. 

Etapp 1, Förstudie

Förstudien görs mycket översiktligt och i samråd med kommunen. Dess syfte är att avgränsa de områden som ska behandlas i huvudstudien.

Etapp 1, Huvudstudie

Huvudstudien innebär att stabilitetsförhållandena för slänter med jordlager bestående av lera, silt och sand i bebyggda områden kartläggs översiktligt. Arbetet utförs av geotekniska konsultfirmor på uppdrag av MSB.
 
Huvudstudien i etapp 1 är i sin tur indelad i två deletapper, etapp 1A och etapp 1B. I etapp 1A karteras stabilitetsförhållandena översiktligt med avseende på jordart och topografi och närheten till vattendrag.
 
Besiktningar utförs i fält. I etapp 1B kartläggs stabilitetsförhållandena översiktligt utifrån fältundersökningar och överslagsberäkningar i särskilt utvalda sektioner. En bedömning och värdering utförs också av tidigare utförda stabilitetsutredningar inom de aktuella områdena.

Syfte med etapp 1A

Syftet med etapp 1A är att utifrån jordartsförhållanden och topografiska förhållanden ange vilka områden som
  • har förutsättningar för skred och ras 
  • saknar förutsättningar för skred och ras.
Etapp 1A ger inga exakta svar om skredrisken. Metodiken fastställer endast om förutsättningar kan finnas för skred och ras. Utifrån detta utförs i etapp 1B kompletterande fältinsatser och beräkningar för att översiktligt klarlägga de rådande stabilitetsförhållanden.
 

Syfte med etapp 1B

Syftet med etapp 1B är att med stöd av utförda undersökningar, överslagsberäkningar och bedömningar inom områden med förutsättningar för skred och ras
  • översiktligt identifiera område där stabiliteten är tillfredsställande.
  • markera område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller som är otillräckligt utrett. På grund av avsaknad av bebyggelse rekommenderas inte detaljerad utredning.
  • markera område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller som är otillräckligt utrett och detaljerad utredning rekommenderas.
  • markera område där detaljerad utredning bedöms som speciellt angeläget. 
  • markera område som tidigare har klassats som tillfredsställande stabilt eller som har förstärkts men som inte har följt Skredkommissionens anvisningar.
  • markera områden där översyn av tidigare utredningar och stabiliserande åtgärder bedöms som speciellt angeläget.
Om det inte är möjligt att klarlägga stabilitetsförhållandena med hjälp av den överslagsberäkning, som utförts i etapp 1B, eller om ett område inte kan klassas som tillfredsställande stabilt, rekommenderas en detaljerad stabilitetsutredning (etapp 2).
 
När karteringen är färdig genomförs presentations- och informationsmöten där karteringsresultatet redovisas för Länsstyrelse och kommun.

Etapp 2 - Detaljerad/fördjupad utredning

Etapp 2 omfattar detaljerad utredning eventuellt följd av fördjupad sådan, enligt Skredkommissionens anvisningar för släntstabilitetsutredningar, rapport 3:95. Etapp 2 utförs inom markområden som har påträffats vid den översiktliga karteringen, det vill säga etapp 1, där stabilitetsförhållandena inte har kunnat klarläggas med överslagsberäkning eller som tillfredsställande stabila.
 
Syftet med detaljerad och fördjupad stabilitetsutredning är att klarlägga om stabilitetsproblem föreligger och därmed fastställa eventuellt behov av förstärkande åtgärder. 

Etapp 3 - Dimensionering och genomförande av förstärkningsåtgärder

Etapp 3 omfattar dimensionering och genomförande av förstärkningsåtgärder för markområden som vid en detaljerad utredning har visat sig ha otillfredsställande stabilitet. För att optimera omfattningen av förstärkningsåtgärder utförs i vissa fall en fördjupad stabilitetsutredning i samband med dimensioneringen.

Kommuner kan få statliga bidrag för vissa delar av de arbeten som utförs i etapp 3. MSB administrerar detta bidrag.
Publicerad: 2009-10-14 kl. 16:49 | Senast granskad:2017-06-13 kl. 11:04
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap