Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kartredovisning

Tipsa om artikeln
En del av den översiktliga stabilitetskarteringen består av kartor - karta 1A och karta 1B.
Fakta
Karta 1A redovisar marken indelad i zoner med olika stabilitetsförutsättningar.
 
Karta 1B redovisar en bedömning av nuvarande stabilitetsförhållanden, så långt de är kända.
 
Karta 1A redovisar zoner med olika stabilitetsförutsättningar. Markens klassning i olika zoner är baserade på parametrarna jordart, topografiska förhållanden och närheten till vattendrag.
 
Karta 1B redovisar bedömda stabilitetsförhållanden inom stabilitetszon I. Detta görs genom överslagsberäkning i representativa sektioner. Karta 1B redovisar en bedömning av nuvarande stabilitetsförhållanden, så långt de är kända.
 
Förändrade förutsättningar som bortschaktning av massor, tippning av överskottsmassor, exploatering, tillbyggnad, släntjustering, erosion och så vidare samt nya undersökningar och ny kunskap kan leda till att förhållanden som redovisas på såväl karta 1A som 1B måste uppdateras för att inte bli inaktuella.

Utredningsområden för översiktlig stabilitetskartering baseras på bebyggda områden i anslutning till slänter och vattendrag inom kommunen. Inom utredningsområdena utförs en fullständig kartering av alla slänter för befintliga förhållanden oavsett avstånd till bebyggelse. Utanför utredningsområdena utförs ingen kartering.

Karta 1A

Exempel på karta 1A. Klicka för större bildI etapp 1A delas inventeringsområden in i zoner med olika stabilitetsförutsättningar. Dessa är baserade på parametrarna jordart, topografiska förhållanden och närheten till vattendrag.
 
Zonerna redovisas på karta 1A. Indelningen i stabilitetszon I, II och III kan betraktas som "statisk", det vill säga den påverkas inte av förändringar i till exempel laster och hållfasthet. Kartan gäller så länge inga större förändringar görs i topografin.

Inom zon I finns förutsättningar för initiala spontana eller provocerade skred och ras.
 
Inom zon II finns inga förutsättningar för initiala skred eller ras, men zonen kan komma att beröras av skred och ras som initieras inom angränsande zon I. 
Inom zon III saknas förutsättningar för skred eller ras eftersom lös jord inte förekommer inom zonen. Emellertid kan aktiviteter inom zonen ha negativ inverkan på stabiliteten i de angränsande zonerna.

Observera att karta 1A inte redovisar risken för skred och ras eftersom zonindelningen inte utgör något mått på säkerheten. Kartan visar endast grundförutsättningarna för skred och ras.

Karta 1B

Exempel på karta 1B. Klicka för större bildI etapp 1B bedöms stabilitetsförhållandena inom stabilitetszon I (den minst stabila zonen av tre) genom att överslagsberäkning utförs i representativa sektioner. Karta 1B redovisar en bedömning av nuvarande stabilitetsförhållanden, så långt de är kända.
 
För att ett område inte ska markeras ska minst säkerhetsfaktor enligt IEG:s (Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik) rapporter 4:2010 och 6:2008. Stabiliteten inom omarkerade områden på karta 1B bedöms med andra ord vara tillfredsställande med avseende på rådande förhållanden.
 
Ett gulfärgat område på karta 1B avser områden där stabilitetsförhållandena tidigare har klassats som tillfredsställande och även områden som har förstärkts men där nu gällande anvisningar av Skredkommissionen inte följts fullt ut. I dessa områden rekommenderas en översyn av såväl tidigare utredningar som eventuellt tidigare utförda förstärkande åtgärder.
 
Ett orangefärgat område avser område som översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabilt eller område som är otillräckligt utrett. I sådana områden rekommenderas att en detaljerad geoteknisk utredning utförs för att fastställa markens stabilitet.
 
Kriterier för att ett område ska markeras med orange färg är antingen att den kombinerade/dränerade analysen ger ett värde på säkerhetsfaktorn som är lägre än 1,5 (d v s Fkomb<1,5 alt. FΦ<1,5) eller att den odränerade analysen ger ett värde lägre än 2,0 (d v s Fc<2.0), värden motsvarande rekommendationer för en översiktlig stabilitetsutredning enligt IEG:s rapporter 4:2010 och 6:2008.
 
Behovet av eventuella stabilitetsåtgärder beror på resultatet av en detaljerad stabilitetsutredning. Inom stora delar av de orangefärgade områdena kommer en detaljerad utredning sannolikt visa att förstärkande åtgärder inte är nödvändiga.
 
Även områden där det tidigare har utförts en stabilitetsutredning och/eller stabiliserande åtgärd kan vara gulmarkerade. Inom vissa av dessa områden rekommenderas att översyn av tidigare utredning eller åtgärd utförs. För många av dessa områden behövs sannolikt inte särskilt omfattande utredningsarbete genomföras för att få en bild av områdets stabilitet.

Ju mer noggrann undersökning, desto lägre säkerhetsfaktor kan accepteras, se IEG:s rapporter 4:2010 och 6:2008. Detta innebär att det i områden som är i behov av stabilitetsåtgärder oftast lönar sig att utreda mer innan åtgärder utförs.

Eftersom stabilitetskarteringen baseras på rådande förhållanden ska den aldrig användas som underlag för någon form av nybyggnation.
 
Enligt IEG:s rapporter 4:2010 och 6:2008. ska minst en detaljerad stabilitetsutredning utföras för all nyexploatering, alternativt detaljplaneförändring. Detta gäller även för utredningsområden inom den översiktliga stabilitetskarteringen oavsett markering på karta 1B.
Publicerad: 2009-10-14 kl. 16:59 | Senast granskad:2017-06-13 kl. 11:04
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap