Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Geotekniska utredningar

Tipsa om artikeln
För att undersöka en slänts stabilitet utförs geotekniska undersökningar.
Geotekniska undersökningarUndersökningarna ger underlag för bedömning av om ett område har tillfredsställande stabilitet för nuvarande eller framtida markanvändning.
 
Bedömning av markens stabiltetsförhållanden görs för beslut om
  • restriktioner för markanvändning
  • mätning eller övervakning
  • förstärkning av mark för befintlig eller planerad bebyggelse
  • utrymning vid överhängade fara för skred
  • att ingen åtgärd ska vidtas (med hänsyn till nuvarande eller planerad markanvändning)

Vad undersöks?

För att utreda stabiliteten behöver man känna till släntens topografi, eventuellt vattendrags bottentopografi, jordlagrens mäktighet, utbredning och egenskaper, grundvattenförhållanden, portrycksförhållanden på olika nivåer i marken, eventuella ytlaster på slänten, pågående erosion, markanvändning och vilka framtida förändringar som kan komma att påverka slänten.

Vilken omfattning ska utredningen ha?

Inledningsvis ska en utredning ha begränsad omfattning. Detaljeringsgraden och omfattningen ökas därefter stegvis tills underlaget ger tillräcklig information för nödvändiga beslut.
 
Geotekniska fältundersökningar vid Säveån. Foto SGI
Geotekniska fältundersökningar vid Säveån. Foto: SGI

Arbetsgång

Det finns olika undersöknings- och beräkningsmetoder och det är viktigt att man väljer rätt metod och omfattning. Arbetsgången vid stabilitetsutredningar ska därför omfatta ett eller flera av följande steg enligt IEG 4:2010, 6:2008.
 

Steg

Omfattning

Geoteknisk besiktning och överslagsberäkning
Några typsektioner upprättas. Jordens hållfasthet och vattentryck väljs på den säkra sidan och en slänts stabilitet bedöms med hjälp av överslagsberäkningar.
Detaljerad utredning
I sektioner, som vid överslagsberäkningen befunnits vara särskilt ansträngda, genomförs fält- och laboratorieundersökningar i sådan omfattning att geometri, hållfasthet och vattentryck i jorden kan bestämmas, om än med viss osäkerhet.
Fördjupad utredning
Fält- och laboratorieundersökningar fördjupas så att geometri, hållfasthet och vattentrycksförhållanden kan bestämmas i detalj.
Kompletterande utredning
Ska ge underlag för bedömning av bland annat anisotropi hos jordens hållfasthet (olika egenskaper i olika riktningar), vilket kan inverka gynnsamt på stabiliteten. Vidare ska den kompletterande utredningen bilda underlag för dimensionering och kostnadsberäkning av eventuella förstärkningsåtgärder. Även konsekvenser för omgivande mark och bebyggelse ska utredas.
Dimensionering av förstärkningsåtgärder
Olika förstärkningsåtgärder övervägs, dimensioneras och kostnadsberäknas. Val av förstärkningsåtgärd sker bland annat på basis av lämplighet för den aktuella jordarten, tillgängligt utrymme, hänsyn till miljö- och naturintressen med mera.
 
Ju mer detaljerad information som krävs desto mer kostar det att utföra de geotekniska undersökningarna. Om slänten kan bedömas som tillfredsställande stabil med enklare metoder behöver ingen omfattande undersökning göras. Om en slänt behöver förstärkas för att öka stabiliteten så kan en mer omfattande undersökning innebära att åtgärder kan optimeras och därmed kostnaderna reduceras.

Eurokod inom geoteknik

Sverige har tillsammans med resten av Europa ett gemensamt regelverk för dimensionering inom byggsektorn. Detta innebär att Eurokod, som är en paraplystandard som tillämpas i alla EU-länder.
 
För geotekniken innebär införandet av de nya standarderna både stora och små skillnader, för såväl byggherrar, konsulter, entreprenörer, myndigheter och kommuner. En av de stora skillnaderna är att för flertalet typer av konstruktioner så får vi ett sätt att hantera säkerhet, vilket kräver ett extra beräkningsarbete under en övergångsperiod för att bygga upp en erfarenhetsbank i det nya systemet.
 
En felaktig hantering kan leda till konstruktioner som inte lever upp till ställda krav på säkerhet. Eurokod innebär omfattande krav avseende dokumentation i samtliga skedena av byggprocessen, från undersökning, dimensionering till utförande.
 
Publicerad: 2010-08-10 kl. 11:15 | Senast granskad:2017-05-24 kl. 14:22
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap