Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Konsekvenser av en översvämning i Mälaren

Tipsa om artikeln
MSB har i ett regeringsuppdrag analyserat och bedömt konsekvenserna av en översvämning i Mälaren för olika samhällssektorer.
Fokus för uppdraget har varit att studera en översvämnings konsekvenser på sådana verksamheter som är viktiga för samhällets funktionalitet. Förutom att ge regeringen en samlad analys och bedömning av konsekvenserna av en översvämning i Mälaren har inriktningen dessutom varit att resultatet ska stimulera fortsatt utveckling och hantering av översvämningsfrågor.

Några av de viktigaste slutsatserna är:

 • Risken för översvämning i Mälaren är idag hög eftersom tillrinningen till Mälaren kan vara högre än den kapacitet som finns att tappa vatten från Mälaren. Fram till dess att en ökad tappningskapacitet eller att förebyggande och beredskapshöjande åtgärder av mycket stor omfattning har genomförts kvarstår den höga risken. 
 • Redan vid vattennivåer på en halv meter över Mälarens medelvattennivå börjar anläggningar som bedriver samhällsviktig verksamhet att slås ut. Det kan innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden.
 • Av totalt 236 inventerade samhällsviktiga objekt inom det översvämningshotade området är det drygt 180 objekt som kan få konsekvenser som är allvarliga, mycket allvarliga eller till och med katastrofala för objekten och därmed påverka samhället. 22 av dessa objekt tillhandahåller service som når ut till mycket stora delar av befolkningen inom de kommuner som de befinner sig i. Det handlar ofta om utebliven leverans av el, dricksvatten, avloppsrening eller fjärrvärme.
 • Konsekvenserna av en stigande vattennivå blir störst inom sektorerna elförsörjning och kommunalteknisk försörjning. 
 • Många samhällsviktiga objekt är sårbara även av andra skäl än översvämning. Flera av dem har kritiska beroenden till andra objekt.
 • Vid en hundraårsvattennivå, cirka +1,9 m, och en varaktighet på tre veckor har de direkta kostnaderna för de samhällsviktiga objekten beräknats till cirka 600 miljoner kronor och omkring 230 000 personer är utan service. Vid den dimensionerande vattennivån +3,1 m har de direkta kostnaderna beräknats till 1100 miljoner kronor och drygt 600 000 personer är direkt drabbade. 
 • Upp till nivån +1,4 m är det i huvudsak markslag inom jord och skogsbruk samt naturvårdsområden som påverkas. Vid nivåer över +1,4 m börjar bebyggelse, byggnader, vägar med mera att påverkas i ökande grad. Större mängder befolkning berörs vid nivåer över +1,7 m.
 • Vid en översvämning med höga nivåer i Mälaren kommer problemen sannolikt att vara mycket stora även i tillrinnande vattendrag och inom en större region av landet. Det kommer uppstå konkurrens om samhällets samlade resurser med stora utmaningar och begränsad förmåga som följd.
 • Det kan finnas anledning för ett antal objekt som levererar samhällsviktig service att vidta åtgärder för att minska sin sårbarhet fram till dess att en ökad tappningskapacitet från Mälaren finns.
 • Genom att öka tappningskapaciteten och genom att anta en annan vattenreglering kommer de höga vattenstånden inte kunna inträffa. Att åstadkomma samma skydd för samhället genom förebyggande och beredskapshöjande åtgärder är inte ett realistiskt alternativ. 
 • För områden som frigörs genom en ökad tappningsförmåga från Mälaren bör kommunerna i den fysiska planeringen beakta de långsiktiga riskerna för översvämning.
Graden av påverkan på samhället och på den enskilde är beroende av översvämningens nivå.

Materialet är användbart för fortsatta analyser på lokal- och regional nivå

Materialet från uppdraget kan utgöra ett underlag för fortsatta detaljerade studier och kan användas av många aktörer, exempelvis av kommuner för samhällsplanering, beredskapsplanering, risk- och sårbarhetsanalyser, förebyggande åtgärder med mera. Länsstyrelsen ska enligt plan- och bygglagen och miljöbalken tillhandahålla kommunerna planeringsunderlag av betydelse för hushållningen med mark och vatten och den fysiska miljön. Denna utredning med bilagor utgör ett sådant underlag.

Analysmetoder

För att genomföra uppdraget har flera olika analysmetoder använts: en historisk analys av översvämningen 2000/2001, analyser av konsekvenserna av en stigande vattennivå på samhällsviktig verksamhet samt en mängd GIS-analyser utifrån en detaljerad översvämningskartering. De olika analyserna kompletterar varandra. Analyserna har utgått från Mälarens nuvarande medelvattennivå till den teoretiskt sett högsta nivån som vattnet kan nå innan det rinner över dammtrösklar. Angreppssättet för analyserna har varit att studera konsekvenserna i relation till vattennivån.

 

För att genomföra uppdraget har en mycket betydelsefull samverkan skett med ägare till samhällsviktiga objekt runt Mälaren. Samverkan har också ägt rum med andra regeringsuppdrag och arbeten.

 

Rapporterna kan du ladda ned alternativt beställa högst upp till höger på sidan.

Detaljerad översvämningskartering

Inom uppdraget har en detaljerad översvämningskartering baserad på den nya nationella höjdmodellen (NNH) skapats. Den visar utbredningen av vattnet för vattennivåer med 10-centimetersintervaller, från medelvattennivå (+0,9 m) till högsta möjliga vattennivå, (+3,1 m). Karteringen är rent topografisk och mark som exempelvis ligger innanför en invallning och har nivåer under Mälarens nivå markeras därför som översvämmad, vilket den i realiteten kanske inte är.

 

En kartvisare med vilka områden som översvämmas vid varje 10-centimetersintervall från medelvattennivå +0.9 m till högsta möjliga vattennivå + 3.1 m finns under ”Karta” uppe till höger på sidan.

 

GIS-filer för den detaljerade översvämningskarteringen kan även laddas ned, se under ”ladda ned” uppe till höger på sidan.
 
  
Exempel på översvämningskarta
Exempel på översvämningskarta

GIS-analyser

Översvämningskarteringen har legat till grund för GIS-analyser. Analyser har genomförts för att få omfattningen av en översvämnings påverkan på olika markslag, byggnader, dag- och nattbefolkning, naturvård och tillståndspliktiga anläggning med miljöfarlig verksamhet. GIS-analyserna visar hur de analyserade nyckeltalen berörs med stigande vattennivå för varje kommun, län och övergripande för Mälaren.

 

Genom att använda översvämningskarteringen och kombinera med andra geografisk databaser kan du göra egna analyser.

 

Alla diagram och tabeller i Excel finns att ladda ned till höger på den här sidan.
 
Publicerad: 2012-02-23 kl. 08:00 | Senast granskad:2013-09-25 kl. 14:28
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete

Beställ och ladda ned

Slutrapport

Konsekvenser av en översvämning i Mälaren
Antal
 

Bilaga 1, 2, 3 och 4

Konsekvenser av en översvämning i Mälaren - bilagerapport
Antal
 

Broschyr

Konsekvenser av en översvämning i Mälaren (kortversion)
Antal