Msb.se - FAQ om Krisberedskapsveckan och broschyr till hushållen
Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

FAQ om Krisberedskapsveckan och broschyr till hushållen

Tipsa om artikeln
Svar på vanliga frågor om olika aktörers roll i Krisberedskapsveckan, genomförda och kommande kampanjveckor, MSB:s stöd till kommunerna och om broschyren "Om krisen eller kriget kommer".

NYTT!

När genomförs Krisberedskapsveckan 2019?

Det är i skrivande stund inte beslutat. Håll dig uppdaterad genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev: krisberedskapsveckan@msb.se.

Hur och när skickas broschyren? 

Den skickades utan kuvert till alla hushåll som ODR samhällsinformation (oadresserat) under vecka 22. Den som inte har fått den kan höra av sig till Kontaktcentrum.

Vi behöver fler exemplar till vår kommun!

Varje kommun som anmält sitt deltagande till kampanjen och varje länsstyrelse får 30 exemplar för att kunna visa och samtala om innehållet i mötet med människor. De kan också användas vid till exempel intern information. MSB har skickat ut de 30 exemplaren under vecka 21. Utöver detta planerar inte MSB att skicka ut fler, så var rädda om de exemplar ni har fått. 

Ska kommunen eller andra deltagare dela ut broschyren?

Nej. Inga andra organisationer än MSB ska dela ut den. Efterfrågas broschyren av privatpersoner finns den att beställa från MSB eller som pdf-fil att skriva ut själv, på dinsäkerhet.se

Var finns skolmaterialet? 

Det har skickats till alla landets högstadieskolor. Läs mer om materialet (en illustrerad diskussionsduk och lärarhandledning) här. 

Kan man beställa fler exemplar av skolmaterialet?

Vi har tagit fram en tryckfil med spelet för de som önskar trycka extraupplagor till t ex fritidsgårdar och föreningar. Den går att hitta här.  

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Vad tar broschyren Om krisen eller kriget kommer upp?

Tyngdpunkten ligger på hur människor kan förbereda sig för att kunna se till sina grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte är igång som vanligt. Informationen ger också grunderna för Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Läs mer om och ladda ner broschyren.

Vilken är broschyrens officiella hashtag? 

#omkrisochkrig eller #omkrisenellerkrigetkommer

Varför skickas en broschyr ut till alla hushåll i maj 2018?

Regeringen menar att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig. Informationen om hur människor kan förbereda sig ska därför bli bättre, både på nationell och lokal nivå. Ytterst är det bland annat det försämrade säkerhetspolitiska läget som är orsaken. MSB fick i februari 2017 ett regeringsuppdrag att ta fram ett nationellt informationsmaterial för att öka kunskapen hos allmänheten om hur man förbereder sig för kris, höjd beredskap och ytterst krig. Uppdraget slutredovisades den 1 mars 2018. 
MSB:s slutredovisning av uppdraget

Broschyren, sänds den ut i pappersform eller digitalt eller både och?

Den skickas ut i pappersform till alla 4,8 miljoner hushåll. Vi vet från förstudier och fokusgrupper att de allra flesta ser positivt på att få den här typen av information i sin brevlåda. I uppdraget från regeringen sägs tydligt att "materialet bör spridas på olika sätt, både genom webbplatser och tryckta broschyrer". Fördjupad information finns på DinSäkerhet.se  som är MSB:s webbplats för allmänheten. Där finns också broschyren som pdf på olika språk, filmer, podcast och checklistor.

Finns broschyren på flera språk? 

Ja, man kommer att kunna ladda ner broschyren på minoritetsspråken som talas i Sverige samt på de vanligaste invandrarspråken. Totalt betyder det följande språk: Finska, jiddisch, meänkieli, romska, samiska, somaliska, engelska, spanska, franska, ryska, arabiska, dari, persiska och tigrinska.

Pappersversionen som skickas till alla hushåll är på lättare svenska eftersom vi inte vet vilka hushåll som har behov av olika språk. MSB har också producerat inlästa versioner av broschyren på lättare svenska respektive lättare engelska. MSB:s filmer om hemberedskap på YouTube är textade på lättare svenska respektive lättare engelska. Allt om broschyren i olika format. 

Vem svarar på frågor som människor har, om innehållet i broschyren?

MSB har öppnat ett kontaktcentrum för att kunna hantera en stor mängd frågor. Kontaktcentrumet bemannas av utbildade personer ur frivilligheten och MSB:s egen personal och är öppet till den 29 juni 2018.
Till Kontaktcentrum 

Nya begrepp att kommunicera

Begrepp som höjd beredskap och civilt försvar hade inte kommunicerats på länge innan broschyren skickades ut. Många som idag arbetar med säkerhet och beredskap i exempelvis kommunerna, har aldrig aktivt hanterat dessa frågor. Hur ska vi kunna svara på frågor från allmänheten?

Regeringsuppdraget pekar på att informationen om krisberedskap behöver utvecklas på lokal nivå och även inkludera höjd beredskap. MSB har förberett ett stödpaket med svar om detta. 
Till stödpaketet 

Hur kommer privatpersoners beredskap inför höjd beredskap att lyftas i kampanjen?

De rekommendationer vi ger i kampanjen om människors hemberedskap är samma rekommendationer som gäller för privatpersoner vid höjd beredskap och ytterst krig. Med anledning av regeringsuppdraget kommer kampanjen att inte bara lyfta konsekvenserna av fredstida kriser utan också exempelvis hur människor påverkas av och kan förbereda sig för höjd beredskap. Regeringen påpekar särskilt att informationen om höjd beredskap, krig och informationspåverkan behöver bli bättre.

Om kampanjen Krisberedskapsveckan

Har kampanjen en hashtag?

Ja, #Krisberedskapsveckan.

Hur håller jag mig uppdaterad om Krisberedskapsveckan? 

Skicka ett mail till krisberedskapsveckan@msb.se för att anmäla dig till regelbundna utskick om det senaste i planeringen. 

Vilka aktörer har en viktig roll i Krisberedskapsveckan?

Kommunerna har varit huvudaktörer i Krisberedskapsveckan eftersom de står närmast samhällsmedborgarna och har ett viktigt informationsansvar till sina invånare. Samtidigt är ambitionen med Krisberedskapsveckan att den ska involvera allt större delar av samhället, civilsamhället, centrala myndigheter, branschorganisationer och näringsliv. Exakt hur det kommer att se ut planeras just nu.

Vilka myndigheter har varit med och planerat Krisberedskapsveckan 2018?

MSB har satt ihop olika aktörer till en referensgrupp. Syftet är att alla ska kunna bidra med sakkunskap, synpunkter och informationsspridning om Krisberedskapsveckan 2018 och att vara bollplank vad gäller informationen i broschyr och kampanj. Kontakta gärna personer i gruppen för funderingar eller diskussioner om eget kampanjupplägg!
Referensgrupp krisberedskapsveckan 2018

Varför ligger Krisberedskapsveckan på våren? Blir inte effekten av kampanjen större om den genomförs under den mörkare årstiden med oväder?

Vi diskuterar tidpunkten. Vår ansats är att lyfta hot, risker och sårbarheter som spänner över en betydligt bredare hotskala än väderrelaterade händelser. Från konsekvenserna av klimatförändringarna och pandemier till terrorangrepp i form av cyberattacker mot viktiga it-system, höjd beredskap och ytterst krig. Sådant som kan drabba vårt samhälle oavsett årstid. Att genomföra en kampanj då det förhoppningsvis även är lite värme och därmed mer inbjudande att ordna aktiviteter utomhus är ett annat skäl, precis som att utskicket till hushållen skedde i maj 2018 och det därför var naturligt att förlägga veckan dit, just detta år. 

Om riskkommunikation

Vad är riskkommunikation?

Kortfattat innebär riskkommunikation att hjälpa människor att öka deras förståelse för händelser som skulle kunna inträffa. En god riskkommunikation i kommunen är byggd på:

  • kända risker och hot som finns i närområdet
  • vad riskerna och hoten kan få för konsekvenser för individen och samhället
  • hur privatpersoner, ansvariga myndigheter och andra aktörer kan förbereda sig för att minimera konsekvenserna av en samhällskris

Vad menas med kommuners riskkommunikation?

Att med kommunens risk- och sårbarhetsanalys som grund informera de som bor, verkar och vistas i kommunen om den lokala riskbilden och om hur man kan förbereda sig för olika händelser.

Varför är det viktigt att informera om lokala risker?

Vi vet från egna undersökningar att människors vill ha och behöver få lokalt utformad information. Det är rimligt att alla människor ges möjlighet att ta ansvar och fatta välgrundade beslut om sitt eget agerande utifrån sina egna förutsättningar. Kunskap om hur den egna kommunen påverkas vid olika händelser och hur jag som invånare kan förbereda mig är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar och bidra till hanteringen av en händelse. Men en tredjedel av kommunerna kommunicerar inte identifierade hot och risker i sin RSA (Risk- och sårbarhetsanalys). Detta trots att regeringen är tydlig med att informationen måste lämnas till kommuninvånarna. Guide för kommuners riskkommunikation som är en satsning inom Krisberedskapsveckan ger tips och råd för hur kommunerna kan utveckla sin webbaserade riskkommunikation för att göra den mer tillgänglig för privatpersoner.

Är det inte en säkerhetsrisk att lägga ut kommunens RSA på webben?

MSB rekommenderar inte kommunerna att lägga ut hela RSA-dokumentet på webbplatsen. Den riskinformation kommunen publicerar ska vara praktisk och användbar för kommuninvånarna. Fokus ligger på konsekvenserna för människors vardag. Hur de kan förbereda sig och agera vid en specifik händelse.

Några exempel på önskvärd information på kommunens webbplats:

  • "Så påverkas barn- och äldreomsorgen vid ett långvarigt elavbrott"
  • "Här kommer kommunen att upprätta trygghetspunkter"
  • "Här kan du få information om kommunens webbplats går ner"

Människors oro och ansvar

Varför vill MSB att människor ska kunna hantera kriser och höjd beredskap?

Det är Sveriges regering som har beslutat att denna information ska gå ut i broschyrform till privatpersoner, bland annat mot bakgrund av den återupptagna planeringen av civilt försvar och ett oförutsägbart säkerhetspolitiskt läge. MSB:s uppfattning är också att människor vill ha kunskap för att kunna ta ansvar och fatta egna välgrundade beslut. MSB har alltid haft som uppdrag att arbeta med information om krisberedskap och hemberedskap. Vi får många frågor om bland annat skyddsrum och vad Sverige gör vid en förhöjd hotbild. De allra flesta vill känna sig välinformerade. Det är därför viktigt att kommunicera till invånarna att vi alla, efter förmåga, har ansvar för att ha en beredskap för att kunna hantera olika händelser.

Är det inte risk att människor blir uppskrämda av dessa budskap?

MSB fick redan inför Krisberedskapsveckan 2017 frågor om det inte fanns risk för att vi skrämmer människor. Vi har gjort ett flertal olika utvärderingar och uppföljningar av kampanjeffekten och inte mött något som tyder på att den skapade överdriven rädsla eller oro. Tystnad är inget alternativ. Det skapar oro och misstänksamhet. Många människor har i dag en hyfsad bild av rådande världsläge och då är det viktigt att visa att ansvariga myndigheter tar sitt ansvar för att öka kunskapen om hur Sverige förhåller sig till detta och hur privatpersoner kan bli delaktiga i vår gemensamma säkerhet och beredskap.

Vad har människor för ansvar för att förbereda sig inför kriser?

Alla människor har ett primärt ansvar för att skydda sitt eget liv och sin egendom. Det gäller även vid en samhällskris. Men det offentliga behöver ge privatpersoner verktyg för att de ska kunna ta sitt ansvar, exempelvis användbar information med konkreta råd och tips på hur människor kan förbereda sig och agera om något händer. Människors riskmedvetenhet, ansvarstagande och förmåga utgör grunden i krisberedskapen.

Hur ska vi bemöta människors oro?

Det är viktigt att visa att vi som arbetar med krisberedskap är medvetna om människors oro och att vi tar den på allvar. Människor behöver känna förtroende för att vi är medvetna om hoten och riskerna och att vi som myndigheter och andra samhällsaktörer har planer för hur vi ska agera om något händer. I grunden handlar det om att kommunicera och att erbjuda lättillgänglig och användbar information. Att lyssna och svara på frågor.

72 timmar, en vecka, längre? 

Hur förhåller sig Krisberedskapsveckan till kampanjer med budskapet 72 timmar?

Göteborgs stad driver sedan några år en kampanj i oktober som flera andra kommuner har hakat på. MSB har utvärderat den för att kunna använda goda erfarenheter och lärdomar i upplägget av Krisberedskapsveckan. Poängen är inte tidsaspekten - det går inte att ge några tidsgarantier under en samhällskris – utan att få människor att överhuvudtaget reflektera över sina egna möjligheter att hantera en vardag då samhällets service och tjänster inte fungerar som vi är vana vid.

Hur ser MSB på försvarsberedningens förslag om att privatpersoner bör kunna klara sig en vecka utan samhällets stöd vid en samhällskris?

Vi tycker det är bra som en inriktning. Människor vill ha en inriktning och det bör vi kunna ge dem. Liksom med 72-timmarsrekommendationen för privatpersoner så vill vi inte låsa fast oss vid ett tidsperspektiv. Vi har varit noga med att tala om minst 72 timmar eller ”en tid” eftersom vi ser en risk med att människor låser sig för mycket vid tidsaspekten. Under en kris är det svårt att ge några tidsgarantier, det är bland annat beroende av vad som har hänt och hur många som är drabbade. Samtidigt tycker vi det är rimligt att sträcka ut rekommendationen. Våra undersökningar visar att de flesta uppskattar att man inte har några större problem att klara sig i tre dygn. Det kan ju också vara så att de verkligt allvarliga konsekvenserna av exempelvis ett omfattande elavbrott uppstår först efter några dagar och då är det bra att ha beredskap för att klara sig och sina näras viktigaste behov en något längre tid.

Vad händer efter 72 timmar/en vecka?

Det vet vi inte. Situationen efter de första dygnen vid en samhällskris kommer att se olika ut beroende på vad det är som har hänt och hur omfattande krisen är. Därför är det viktigt att rekommendationen följs av information om att det varken finns några garantier för när krisen är över eller när hjälpen kommer. Poängen är att få människor att reflektera över sina möjligheter att klara vardagen vid en samhällskris.

Olika aktörers roller i kampanjen

Varför är det kommunerna som är huvudaktörer under kampanjen?

Kommunerna står närmast människor och har ett stort ansvar för att kommunicera hot, risker och beredskap till invånarna. MSB målsättning är att guiden för kommuners riskkommunikation och kampanjen ska underlätta för kommunerna att utveckla sin riskkommunikation. Försvarsutskottet har också lyft den lokala riskinformationen som särskilt viktig. 

Vad har MSB för roll under kampanjen?

MSB gör egna kommunikationsaktiviteter för att Krisberedskapsveckan ska uppmärksammas nationellt. MSB tar fram ett kampanjmaterial som är fritt att använda. I samband med kampanjen 2018 distribuerades broschyren "Om krisen eller kriget kommer" som har tagits fram av MSB.

Vad har länsstyrelserna för roll under kampanjen?

Länsstyrelserna ska fungera som regionala ambassadörer för Krisberedsapsveckan, underlätta samordning och hjälpa till att sprida information om den. De ska också stödja kommunerna att utveckla sin lokala riskkommunikation.

Hur är frivilligorganisationerna involverade?

Vi rekommenderar kommunerna att ta stöd av både frivilligorganisationer, andra föreningar, företag och myndigheter i planering och genomförande av aktiviteter under Krisberedskapsveckan. Ju fler som säger samma sak vid samma tillfälle desto större genomslag. Införandet av en nationell krisberedskapsvecka ska ske stegvis och satsningen växa och utvecklas efterhand.

Välkommen med fler frågor till adressen nedan!


 

  

Publicerad: 2016-11-03 kl. 10:18 | Senast granskad:2018-06-18 kl. 13:39