Msb.se - Myndigheter och anslag 2:4
Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Myndigheter och anslag 2:4

Tipsa om artikeln
Vissa utpekade myndigheter har möjlighet att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för utvecklingsprojekt.
Frågor?

Sänd gärna dina frågor om Anslag 2:4 Krisberedskap till:

anslag2-4@msb.se

Funktionen för anslagshanteringen nås även via MSB:s växel:

Tel 0771-240 240

 

TFÖ 2020

Anslag 2:4 Krisberedskap kan användas för att delvis finansiera deltagande aktörers kostnader för TFÖ 2020, under vissa förutsättningar. Länsstyrelser och övriga behöriga myndigheter använder ansökningsblankett Förenklad projektplan TFÖ 2020.

Förenklad projektplan TFÖ 2020

Ansökan görs i två steg:

preliminär ansökan görs inom ramen för ordinarie utlysning 2:4, senast 14/9. Fetmarkerade rubriker i ansökningsblanketten fylls i.

Slutlig ansökan sker till US-SOP i december 2018, genom uppdatering av den preliminära ansökan. Samtliga rubriker i ansökningsblanketten ska då vara ifyllda och uppdaterade. Slutlig ansökan sker i samband med att deltagande myndigheters ambitionsdokument delges TFÖ övningsledning.

Läs mer i Förtydligande TFÖ 2020 och 2:4-ansökningar

Vilka myndigheter kan söka medel från anslaget?

  • Myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
  • Myndigheter som efter särskilt beslut av regeringen eller av MSB är utpekade att ingå i samverkansområdena.

! Särskilda förutsättningar gäller för länsstyrelser

Länsstyrelser kan endast söka medel för större investeringar och större planeringsinsatser vid internationella och nationella övningar efter samråd med MSB. Länsstyrelser kan också söka medel för sammanhållna projekt i en separat utlysning.

Vad kan få finansiering via anslaget?

Myndigheter kan söka medel för att bedriva utvecklingsprojekt som inbegriper flera aktörer eller större tillfälliga åtgärder. Medlen ska finansiera direkta merkostnader.

Åtgärderna ska

  • stärka samhällets samlade beredskap och förmåga att hantera allvarliga kriser och deras konsekvenser.
  • skapa eller vidmakthålla förmågan till höjd beredskap för det civila försvaret.

För att ett projekt ska beviljas medel från anslaget ska det ha en behovsanalys och påvisbara effekter på samhällets krisberedskap. Det ska även följa "Inriktning av anslag 2:4 Krisberedskap 2019".

Hur ansöker man?

1. Läs

 

Inriktning av anslag 2:4 Krisberedskap 2019

Finansieringsprinciper för anslag 2:4 Krisberedskap

Allmänna villkor för anslag 2:4 Krisberedskap

2. Fyll i blanketter

 

Blankett för sammanställning och prioritering av projekt

Blankett för projektplan

Blankett för underskrifter

  • Blankett för sammanställning och prioritering fylls i även om ni bara söker medel för ett projekt.
  • Blankett för underskrifter ska innehålla skannad underskrift av behörig tjänsteman.

Om ni söker medel för pågående projekt:

En särskild blankett ska användas om ni tidigare beviljats fleråriga projekt som fortsätter 2018 och ni önskar utöka projektet med ny verksamhet som skiljer sig från den ursprungliga ansökan.

Blankett för ansökan om pågående projekt

Om flera myndigheter söker tillsammans:

Det är alltid en myndighet som är ansvarar för att genomföra och redovisa projekt där flera myndigheter ingår. MSB rekommenderar att en myndighet söker medel för hela projektet och distribuerar medel till övriga myndigheter. Som stöd i uträkning av fördelning av kostnader finns en budgetmall i Excel. Budgetmallen behöver inte sändas in, den är ett stöd i era egna uträkningar.

Budgetmall för att räkna ut fördelning av kostnader

3. Sänd ifyllda blanketter till MSB

  • Ange i rubrikraden: ”<namnet på din myndighet> Ansökan anslag 2:4 Krisberedskap 2019”.
  • Sänd er ansökan till två e-postadresser: registrator@msb.se samt anslag2-4@msb.se

Om myndigheten vill sända ansökan med sekretess

Om en myndighet vill helt eller delvis belägga ansökan med sekretess behöver den göra en sekretessprövning innan den sänds till MSB.

Så här skickar ni ansökan till MSB med sekretess

När ansöker man?

Ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 14 september 2018.

Uppföljning

MSB gör en årlig uppföljning av de projekt som får medel från anslaget, baserat på myndigheternas slutrapporter. Uppföljningen är ett årligt uppdrag från regeringen.

Uppföljning av Anslag 2:4 Krisberedskap 2017

Utvärdering

Utvärderingen är mer ingående än den årliga uppföljningen för att bättre kunna studera effekterna av de projekt som fått finansiering via anslaget. Den fokuserar på ett visst tema.

Inriktning och samordning - Fördjupad uppföljning 2017 av anslag 2:4 Krisberedskap  

Nyttan av nätverk - Utvärdering 2015 av anslag 2:4 Krisberedskap

Projekt om förstärkningsresurser - Utvärdering 2014 av anslag 2:4 Krisberedskap

Fyra projekt på temat farliga ämnen  - Utvärdering 2013 av anslag 2:4 Krisberedskap

Publicerad: 2011-12-05 kl. 13:35 | Senast granskad:2018-07-17 kl. 13:34
Kontakt:
Daniel Holmberg Daniel.Holmberg@msb.se