Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Landsting och anslag 2:4

Tipsa om artikeln
Landsting får varje år statlig ersättning för kostnader för vissa förberedande uppgifter som de utför enligt lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Landstingen kan därutöver söka bidrag för att delfinansiera ledningsplatser.
Det arbete som landstingen genomför med stöd av den statliga ersättningen ska bidra till att minska sårbarheten i landstingets verksamhet och att stärka förmågan att hantera krissituationer i fred. Därigenom ska de även ha en grundläggande förmåga till civilt försvar.
 
Ersättningen ska komplettera de medel som landstingen själva avsätter till krisberedskap och inte täcka samtliga kostnader för landstingens beredskap. Landstingen ska med stöd av ersättningen från staten utföra vissa uppgifter.

Uppgifter

Arbeta med risk- och sårbarhetsanalys. Landstingen bör arbeta på ett sådant sätt att arbetet förankras brett inom landstinget och delta i arbetet inom det geografiska området. På så sätt sprids kännedom om de risker och sårbarheter som finns inom landstinget och dessa kan då hanteras bättre. En viktig del av arbetet handlar om att identifiera och analysera beroendeförhållanden mellan olika verksamheter. Sedan 2011 finns föreskrifter om kommunernas risk- och sårbarhetsanalys.
 

Upprätta planering för extraordinär händelse. I varje landsting ska det finnas en uppdaterad plan för hur ledning, samverkan och kommunikation till media och allmänhet ska gå till under en extraordinär händelse. Planen ska utgå från risk- och sårbarhetsanalysen och fastställas av landstingsfullmäktige varje mandatperiod. Även vissa kostnader kopplade till planering för höjd beredskap kan finansieras av ersättningen.

Tillse att det finns en krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden är det organ som leder arbetet på den politiska nivån under en svår extraordinär händelse.

Svara för den utbildning och övning som behövs för att förtroendevalda och anställd personal ska kunna utföra sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. En plan för övning och utbildning bör upprättas.

Landstingen har inget utpekat geografiskt områdesansvar men ska i sitt arbete samverka med privata och offentliga aktörer. Den statliga ersättningen till landstingen kan användas för att stödja gemensam planering och förberedda former för samverkan så att landstinget snabbt kan koordinera olika insatser med andra aktörer när en händelse väl inträffar. Landstinget ansvarar själv för kostnader som uppstår när en händelse väl inträffar.

Finansieringsprinciper och fördelning

Den statliga ersättningen till landstingen utgår från 5 kap 1 § lagen (2006:544) och fördelas i enlighet med den avsiktsförklaring som MSB slöt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) år 2007. MSB skriver årligen särskilda överenskommelser med varje lansting om de villkor och regler som gäller för ersättningen.
Ersättningen betalas årligen ut till landstingen den 30 juni för innevarande verksamhetsår i enlighet med avsiktsförklaringen. För 2015 betalades sammanlagt 10 miljoner kronor ut till landstingen.
 

Uppföljning

Vid sidan av landstingens eget ansvar att följa upp och utvärdera den egna verksamheten följer även MSB upp de medel som betalas ut till landstingen och gör en bedömning av de effekter som genomförda åtgärder får på krisberedskapen på en övergripande nivå. Informationen samlas in genom en årlig enkät.

Stöd för ledningsplatser

Utöver den statliga ersättningen enligt lagen om extraordinära händelser finns det även möjlighet för landstingen att söka medel från MSB som ska täcka en del av kostnader förknippade med utrusning av landstingens ledningsplatser. Även dessa medel utbetalas från anslag 2:4 Krisberedskap. De villkor och finansieringsprinciper som gäller för stöd till ledningsplatser skiljer sig från de villkor som gäller för den statliga ersättningen för extraordinära händelser. Om landstinget vill söka stöd för en del av sina kostnader för ledningsplatser, observera att resterande del ska finansieras av landstinget själv och inte av den statliga ersättningen för extraordinära händelser.
Publicerad: 2012-07-10 kl. 10:12 | Senast granskad:2017-03-29 kl. 13:31
Kontakt:
Malin Uppvall Malin.Uppvall@msb.se
Therese Wikström Therese.Wikstrom@msb.se