Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kommuner och anslag 2:4

Tipsa om artikeln
Kommuner får statlig ersättning från anslag 2:4 Krisberedskap för att bland annat stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och upprätthålla en grundläggande förmåga till civilt försvar. Hur uppgifterna ska genomföras och hur ersättningen fördelas mellan kommunerna regleras i överenskommelser mellan MSB och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Fakta

Överenskommelserna grundar sig på de uppgifter som kommunerna ska uppfylla enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

 

I juni varje år betalar MSB ut ersättning från Anslag 2:4 Krisberedskap till kommunerna. För att ta del av ersättningen ska kommunerna fakturera den överenskomna summan från MSB. Information om fakturering har sänts till respektive kommun.

Överenskommelser om krisberedskap och civilt försvar

Den 19 juni 2018 undertecknades överenskommelsen om åtgärder och stöd inom civilt försvar.

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020

Nuvarande överenskommelse för arbetet med krisberedskap gäller 2014-2018. Det pågår förhandling för en ny överenskommelse som ska gälla från och med 2019.

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2013-2018

Vad ska ersättningen användas till?

Ersättningen kompletterar de medel som kommunerna själva avsätter till krisberedskap och civilt försvar. Det täcker alltså inte samtliga kostnader för kommunernas krisberedskap och inte säkerhetsarbete av mer generell karaktär.

Krisberedskap

För arbete med krisberedskap ska kommunerna enligt överenskommelsen utföra dessa uppgifter:

  • En funktion som samordnar kommunens uppgifter enligt LEH.
  • Drift, test och underhåll av utomhusvarningssystemet (VMA-anläggningar)
  • Planering, risk- och sårbarhetsanalyser och övningar.
  • Insatser för att stimulera samverkan med andra aktörer.

Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Civilt försvar

Enligt överenskommelsen om civilt försvar ska MSB och andra myndigheter stödja kommuners och landstings arbete med civilt försvar. Kommuner och landsting ska involveras och bidra i arbetet. Åtgärderna ska påbörjas och i vissa fall genomföras under perioden 2018 fram till 31 december 2020.

Stödet är inriktat på tre uppgifter:

  • Kompetenshöjning inom totalförsvar
  • Säkerhetsskydd
  • Krigsorganisation och krigsplacering

Uppföljning

Utöver kommunernas egen uppföljning ansvarar länsstyrelserna för att följa upp kommunernas arbete. Via länsstyrelserna följer sedan MSB upp ersättningen till kommunerna och gör en bedömning av de effekter som genomförda åtgärder får på krisberedskapen på en övergripande nivå. Detta beskrivs mer ingående i processbeskrivningen:

Processbeskrivning för riktlinjer för uppföljning av kommunernas krisberedskap

Stöd till ledningsplatser

Utöver den statliga ersättningen enligt lagen om extraordinära händelser finns det även möjlighet för kommunerna att söka medel från MSB för en del kostnader förknippade med utrusning av kommunernas ledningsplatser. Särskilda villkor och finansieringsprinciper gäller för en sådan ersättning.

Om kommunen vill söka stöd för en del av sina kostnader för ledningsplatser ska resterande del finansieras av kommunen själv och inte av den statliga ersättningen för extraordinära händelser.

Läs mer om hur du ansöker om stöd till kommunala ledningsplatser

 
Särskild satsning på civilt försvar 2017

I juni 2017 beslutade regeringen om en ändring i regleringsbrevet för MSB, som innebär att 60 miljoner kronor tilldelas kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar under 2017. De extra medel som tillfördes kommuner och landsting för 2017 skulle göra det möjligt att komma igång med arbetet som rör civilt försvar. I juli 2017 skickades information till alla kommuner och landsting om den särskilda satsningen.

Förtydligande angående användning av extra medel för civilt försvar

Brev till kommunerna 2017 om särskild satsning på arbetet med civilt försvar

Bilaga med exempel på vad ersättningen kan användas till (kommuner)

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

 
 
Publicerad: 2012-07-10 kl. 09:51 | Senast granskad:2018-06-20 kl. 14:48
Kontakt:
Daniel Holmberg Daniel.Holmberg@msb.se