Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Anslag 2:4 Krisberedskap

Tipsa om artikeln
För att förstärka effekten av samhällets samlade krisberedskap och krishantering, anslås cirka 1 miljard kronor varje år genom anslag 2:4 Krisberedskap. Cirka hälften av anslaget används till utvecklingsprojekt inom länsstyrelser och centrala myndigheter - inklusive MSB.

Regeringens anslag 2:4 Krisberedskap är ett viktigt styrinstrument för att bidra till att uppnå regeringens mål för samhällets säkerhet. Anslaget skapar förutsättningar för de aktörer som är ansvariga för att förebygga eller hantera en händelse att göra detta i samverkan och på ett samordnat sätt. De aktuella hoten och riskerna identifieras bland annat genom:

  • Aktörernas risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)
  • MSB:s nationella risk- och förmågebedömning (NRFB)

Mål med 2:4-anslaget

Målen för samhällets säkerhet är utgångspunkten för de mål som regeringen anger för krisberedskapen och civilt försvar.
  • Målen för arbetet med krisberedskapen är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor. Skulle något sådant inträffa bör alla människors personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö begränsas.
  • Arbetet med krisberedskapen bör även bidra till att minska lidande och skadeverkningar av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder. 
  • Mål för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

För att målen ska kunna uppnås behöver arbetet med krisberedskap, inklusive civilt försvar, präglas av samarbete mellan samtliga aktörer, dvs. den offentliga sektorn, näringslivet, det civila samhället och den enskilda individen, för att möjliggöra samordnade insatser vid inträffade händelser.

Anslaget stärker aktörernas förmågor

Anslag 2:4 Krisberedskap bidrar till att stärka aktörernas förmåga att i samverkan förebygga och hantera allvarliga kriser. Det finansierar ockdå åtgärder för att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Anslaget används däremot inte för att bekosta den operativa hanteringen av en pågående kris eller hanteringen av dess konsekvenser utan föregående regeringsbeslut.

Dessa kan söka finansiering

Medel från anslag 2:4 Krisberedskap fördelas i olika processer för olika målgrupper. Myndigheter som tillhör de två översta punkterna nedan, omfattas av en årlig inriktning.
  • Myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
  • Myndigheter som efter särskilt beslut av regeringen eller av MSB är utpekade att ingå i samverkansområdena och som söker medel för särskilda utvecklingsprojekt för att stärka samhällets samlade krisberedskap.
  • Länsstyrelser tillhör de bevakningsansvariga myndigheterna men har en överenskommelse för perioden 2015-2018 och omfattas av den årliga inriktningen enbart då det gäller investeringar. Länsstyrelser har ett särskilt ansvar för att utveckla krisberedskapen och civilt försvar regionalt och lokalt vilket innebär att samordna, stödja och följa upp kommunernas arbete med krisberedskap.
  • Frivilliga försvarsorganisationer (enligt bilagan i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet) får söka medel ur anslaget för uppdrag syftande till rekrytering, försvarsupplysning och utbildning.
Publicerad: 2009-10-26 kl. 15:24 | Senast granskad:2016-04-25 kl. 13:55
Kontakt:
Per Sandén Per.Sanden@msb.se