Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Rekommendationer och råd

Tipsa om artikeln
Här har vi samlat rapporter och FAKTA-blad mm som belyser råd och rekommendationer inom området. Rapporterna kan exempelvis belysa någon av de mer övergripande rekommendationerna i vägledningen eller vara fokuserade på lärdomar av enskilda händelser eller inriktade mot olika slags verksamheter.

Kryptografiska funktioner inom ICS

Denna rapport undersöker behov, nyttjande samt relevans av kryptografiska funktioner som skydd inom ICS. Resultatet av litteraturstudierna och intervjuerna leder till en rekommendation att all extern trafik samt lagrad data krypteras. Gällande kryptering av de interna nätverken framgår det av intervjuer att detta avsevärt kan försvåra övervakning och man framhåller istället arbete med autentisering.

Kryptopgrafiska funktioner inom ICS

Molntjänster och virtualisering inom ICS

Dessa två rapporter beskriver de två områden servervirtualisering och molntjänster avseende industriella informations- och styrsystem. De beskriver övergripande dessa tekniker, sätter dem i kontexten styrsystem och ger säkerhetsrelaterade råd baserade på intervjuer kring vad är viktigt att beakta före och efter ett användande.

Molntjänster inom ICS

Faktablad: Molntjänster inom ICS

Virtualisering inom ICS

Faktablad: Virtualisering inom ICS

Faktablad om risker med sakernas internet IoT   

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram tre konkreta faktablad om vilka risker IoT eller sakernas internet för med sig och hur de kan hanteras. Faktabladen stödjs av en studie som beskriver IoT-relaterade risker och strategier.

Internet of Things (IoT) är ett begrepp som används för att beskriva att allt fler föremål, både för privat- och industriellt bruk, utrustas med möjligheten att anslutas till internet och andra nätverk. Anslutningen kan ge fördelar och möjliggör många nya tjänster, men innebär samtidigt många utmaningar. Incitamentet att sälja IoT-enheter i stora volymer till ett lågt pris tillsammans med begränsad energi- och beräkningskapacitet hämmar också möjligheterna att skapa god säkerhet. Lösningarna får därigenom ofta ett otillräckligt skydd mot obehörigt användande. Eftersom utvecklingen inom IoT och digitalisering går mycket snabbt finns det ett behov av att fördjupa kunskapen om området.

Säkerheten hos IoT-enheter, system av IoT-enheter och tjänster baserade på dessa är beroende av såväl säkerheten hos enheterna i sig själva som hur de och systemet de ingår i installeras, underhålls och används. För att kunna uppnå bra säkerhet behöver alla parter i kedjan ta ansvar. Tanken är att faktabladen som MSB har tagit fram både ska ge konkreta råd och fungera som diskussionsunderlag i ett sådant arbete.

Faktablad:

Studie:

Alla sektorer har något att lära av ukrainska elavbrott

Den 23 december 2015 meddelade ett antal ukrainska elbolag via sina webbtjänster att ett större elavbrott inträffat. De indikerade samtidigt att andra störningar förekom, såsom problem att nå kundtjänstfunktioner via telefon. Senare samma dag gick ett av de drabbade elbolagen ut med att det handlade om ett IT-angrepp som innebar att understationer kopplades bort, vilket i sin tur ledde till att kunder förlorade sin strömtillförsel. I december 2016 rapporterades om ytterligare angrepp mot elbolag i huvudstaden Kiev. Vilka lärdomar kan vi dra och vilka åtgärder borde vidtas för att upptäcka och förhindra liknande händelser i Sverige?.

Faktablad - Viktiga lärdomar från elavbrotten i Ukraina

Effekten av kurser inom ICS-säkerhet 

I MSBs vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem rekommenderas att organisationer regelbundet låter sina medarbetare delta vid utbildningar och övningar inom ICS-säkerhet. Även i andra vägledningar och standarder ges liknande rekommendationer. Den här rapporten söker svar på vilka grunder sådana rekommendationer bygger. Den söker även svar på hur de av MSB finansierade NCS3-kurserna lett till ett förbättrat säkerhetsarbete inom respektive organisation. Resultatet visar att effekterna till största del ligger på individnivå, så som ökad medvetenhet, men vidare beskriver ett antal av studiens respondenter att kurserna bidragit till faktiska förändringar på organisationsnivå.

Effekten av kurser inom ICS-säkerhet FOI-rapport

Short version in English

Internetanslutna styrsystem i Sverige – En studie baserad på databaserna Censys och Shodan

I normalfallet finns det liten eller ingen anledning till att medvetet tillgängliggöra känsliga komponenter direkt på internet. I takt med att krav ställs på ökad tillgänglighet och utbyte av information mellan system, ökar dock också benägenheten att tillgängliggöra systemkomponenter på distans. Resultatet från den här studien visar att potentiellt känsliga komponenter tillgängliggörs via publika, sökbara databaser även i Sverige. Alla organisationer som äger samhällsviktiga komponenter bör därför fundera över om sättet de internetansluts är tillräckligt säkert.

Internetanslutna styrsystem i Sverige – En studie baserad på databaserna Censys och Shodan

Till rapporten hör även faktabladet Internetanslutna styrsystem

Kommunal verksamhet

Hösten 2016 genomfördes en studie i syfte att undersöka vilket stöd som kommuner ser som relevant i sitt arbete med cyberfysiska system. Resultaten visar önskemål om stöd i form av guider, checklistor, mallar och konkreta exempel på hur man strukturerar och kartlägger sina systemstrukturer. I rapporten listas identifierade typer av cyberfysiska system som kan användas vid en inventering i den egna kommunen. Dessutom listas diskussionspunkter som stöd för tankearbete, kartläggning och strukturarbete med de cyberfysiska systemen. Studien visar att det finns kommuner som kommit noterbart längre i sitt arbete. Dessa har också signalerat att de gärna stödjer andra kommuner i deras arbete.

Bilaga NCS3 – Översikt över arbetet med cyberfysiska system på kommunal nivå

Faktablad - Cyberfysiska system i kommuner

Fastighetsautomation

Fastighetsautomation handlar om att i fastigheter styra, reglera och övervaka olika tekniska installationer och system för bland annat värme, ventilation, kyla, luftkonditionering, belysning och solskydd. Dessa system kan betraktas som en delmängd av det MSB benämner industriella informations- och styrsystem.

För dig som arbetar med säkerhet inom fastighetsautomation har vi här samlat vårt material inom området:

Industriella informations- och styrsystem inom fastighetsautomation

Faktablad: Fastighetsautomation: cybersäkerhet inom fastighetsautomation

Publicerad: 2017-03-14 kl. 12:50 | Senast granskad:2018-11-26 kl. 10:57
Kontakt: ics@msb.se