Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nationellt perspektiv inom informationssäkerhet

Tipsa om artikeln
Det finns en rad lagar som skapar skydd för en särskild typ av information. Här bör främst offentlighets- och sekretesslagen tillsammans med tryckfrihetsförordningen nämnas.
Offentlighetsprincipen, som framgår av tryckfrihetsförordningens andra kapitel, reglerar vilken typ av information hos myndigheterna som ska betraktas som allmänna handlingar och då enligt huvudregeln vara tillgängliga, offentliga. Vissa allmänna handlingar innehåller dock känsliga uppgifter, exempelvis rörande rikets säkerhet eller den enskildes personliga förhållanden. Offentlighets- och sekretesslagen specificerar därför vilka av de allmänna handlingarna som ska beläggas med sekretess.
 
 

Säkerhetsskyddslagen

Information som är sekretessbelagd med hänsyn till rikets säkerhet ges ett särskilt skydd genom säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsskyddet ska bland annat förebygga att sådana uppgifter obehörigen röjs, ändras eller förstörs samt hindra obehöriga att få tillträde till platser där de kan få tillgång till den typen av uppgifter. Regleringen innehåller regler om vilken kontroll man får göra av personer som hanterar den här typen av information. I säkerhetsskyddsförordningen finns bland annat regler kring kryptering och behörighetskontroll.
 
 

Personuppgiftslagen

En annan central reglering när det gäller skydd av en viss typ av information är personuppgiftslagen. Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Personuppgifter definieras som all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person i livet. Genom att i lagen begränsa och styra de sätt på vilka man får hantera personuppgifter ges informationen ett särskilt skydd.  Lagen innehåller även regler om vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder den som hanterar personuppgifter ska vidta.
 

Lagen om skydd av företagshemligheter

Lagen om skydd av företagshemligheter är ytterligare ett exempel på reglering som ger en viss typ av information ett särskilt skydd. I det här fallet gäller det information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. Uppgifter som företag väljer att skydda genom särskilda tekniska åtgärder får även ett rättsligt skydd genom att det blir brottsligt att olovligen skaffa sig tillgång till företagshemligheten. Den som gör sig skyldig till företagsspioneri kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt kan straffet bli fängelse upp till sex år.

Statliga myndigheters informationssäkerhet

Informationssäkerhet i verksamheter byggs i stor utsträckning upp genom systematiskt arbete som involverar ledningen, grundas på risk- och sårbarhetsanalyser och rätt vidtagna åtgärder. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver att myndigheterna ska införa ett ledningssystem för informationssäkerhet och därvid följa de internationella standarderna ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002.

Lagen om elektronisk kommunikation

Lagen om elektronisk kommunikation är även den en central reglering ur informationssäkerhetssynpunkt. Den reglerar hur information ska hanteras i elektroniska medier och vänder sig främst till telekommunikationsoperatörer. Den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska se till att verksamheten uppfyller rimliga krav på god funktion och teknisk säkerhet. Detta bland annat för att säkerställa att de elektroniska kommunikationerna fungerar.
 
Det är även viktigt att skydda uppgifterna som hanteras i de elektroniska näten. Enligt lagen ska den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst även vidta lämpliga åtgärder för att skydda behandlade uppgifter. Vilka åtgärder som vidtas är beroende på risken för integritetsintrång, tillgänglig teknik och kostnaderna.
 

Brottsbalken

Rättslig reglering bidrar till informationssäkerhet genom att ställa krav på att vidta åtgärder men även genom att kriminalisera vissa handlingar. Många brott, som bedrägeri, begås idag ofta med hjälp av IT. Ett brott med uttrycklig koppling till IT är dataintrång. Enligt brottsbalken 4 kap 9c§ är det förbjudet olovligen bereda sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändra, utplåna, blockera eller i register föra in en sådan uppgift. Det är heller inte tillåtet att olovligen allvarligt störa eller hindra användningen av en sådan uppgift. Den som bryter mot detta kan dömas för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år.
 
Publicerad: 2009-12-04 kl. 11:25 | Senast granskad:2016-08-18 kl. 10:18
Kontakt:
Helena Andersson Helena.Andersson@msb.se