Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Frågor och svar om sotning och brandskyddskontroll

Tipsa om artikeln
Här har vi samlat vanliga frågor och svar om sotning och brandskyddskontroll enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6)

Tolkning av frister och definitioner av begrepp i MSBFS 2014:6

Vem bestämmer och vad avgör vilken brandskyddskontrollfrist som min lokaleldstad ska ha?

Frister och avgifter 


Egensotning

Är kommunen skyldig att tillåta en fastighetsägare att sota själv om denne kan förväntas utföra sotningen på ett tillfredsställande sätt?

Av LSO (Lagen om skydd mot olyckor) framgår att kommunen får tillåta att en fastighetsägare sotar sin egen anläggning om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
 
Detta innebär att kommunen bara får tillåta sådan sotning om den enskilde visar att det görs på ett betryggande sätt. 
 
Om kommunen avslår en ansökan om att få sota själv så kan detta beslut överklagas till länsstyrelse och allmän förvaltningsdomstol. Denna prövning får då avgöra om kommunen haft rätt att neka den enskilde att sota själv.

Hur kan en fastighetsägare verifiera att han/hon har tillräcklig kunskap för att utföra sotningen på ett godtagbart sätt?

Det är kommunen som bestämmer hur sådan verifiering ska ske. Exempelvis kan ett intyg från en genomgången kurs eller studiecirkel med relevant innehåll vara ett sådant sätt.
 
Brandskyddsföreningen Sveriges utbildningspaket om "egensotning" är ett exempel på en sådan kurs.

Får kommunen tillåta att en fastighetsägare anlitar en annan sotare än kommunens ordinarie sotare?

Ja det får kommunen eftersom bestämmelserna i LSO säger att fastighetsägaren kan få tillåtelse att låta annan utföra sotningen. (Om de civilrättsliga avtal som reglerar förhållandet mellan kommunen och skorstensfejarmästaren skulle hindra detta får kommunen själv pröva)

Vem i kommunen ska fatta beslut om tillåtelse för fastighetsägare att sota själv?

Primärt är det den nämnd i kommunen som är ansvarig för sotningsverksamheten som ska fatta dessa beslut.
 
Enligt kommunallagens bestämmelser kan nämnden, om den så önskar, delegera beslutanderätten till exempelvis en tjänsteman eller förtroendevald i kommunen.
 
En skorstensfejarmästare som inte är anställd i kommunen kan därför inte delegeras sådana uppgifter.
 
Om en kommunalt anställd skorstensfejarmästare eller brandskyddskontrollant ska delta i beslutsfattandet eller handläggningen av dessa tillståndsärenden bör dock bestämmelserna om jäv iakttas.

Får kommunen ta betalt för prövning av ansökningar om att få sota själv?

Kommunen får endast ta betalt för sotning och brandskyddskontroll enligt lagens 3 kap. 6 §. Att pröva en ansökan om tillåtelse att få sota själv är att betrakta som handläggning av ett myndighetsärende och för detta får kommunen inte ta betalt.

Hur ska kommunen kontrollera om en fastighetsägare som fått tillstånd att sota själv verkligen gör det?

Kommunen bör i beslutet ange att sotningar ska utföras enligt kommunens sotningsfrister och att fastighetsägaren ska dokumentera när sotning har skett. Denna dokumentation kan sedan kontrolleras i samband med brandskyddskontrollen eller vid annan tillsyn från kommunens sida.

Får en kommun meddela föreskrifter som innebär att alla som vill sota själv också får lov att göra detta efter anmälan till kommunen?

Nej, tillåtelse får endast ske efter prövning av ansökan från en fastighetsägare i varje enskilt fall.

Får kommunen tillåta att en fastighetsägare själv utför brandskyddskontrollen?

Nej, brandskyddskontrollen ska alltid utföras genom kommunens försorg och av behörig brandskyddskontrollant, då detta är samhällets kontroll av att den enskilde uppfyller kraven enligt lagens 2 kap. 2 § som i korthet säger att det är fastighetsägaren som är ansvarig för att anläggningen är brandsäker.
 

Brandskyddskontroll

Kommer MSB att ta fram ett standardiserat protokoll för brandskyddskontrollen?

Inte som det ser ut i nuläget. Arbetsbeskrivningar för genomförandet av kontrollen, inkluderande protokoll, är på sådan detaljnivå att frågan med fördel bör lösas mellan företrädare för kommunerna och sotningsbranschen.

Ingår det alltid provningar och mätningar av tryck, täthet och temperatur i brandskyddskontrollen?

Nej, kontrollen är i första hand en okulär kontroll av brandskyddet beträffande anläggningen i sin helhet.
 
Om det vid denna kontroll uppstår misstanke om fel som kan innebära en brandrisk och som inte går att fastställa direkt, kan det vara nödvändigt att fördjupa kontrollen.
 
Exempelvis kan det uppstå misstanke om att rökkanalen är otät, men om man inte kan konstatera detta säkert på okulär väg så får man gå vidare och täthetsprova kanalen.

Hur lång tid ska en brandskyddskontroll ta och vad ska den kosta?

Det är kommunen som ska bestämma avgiften för kontrollen och tidsåtgången för kontrollen avgör kostnaden för densamma. Tidsåtgången styrs i sin tur av kontrollens omfattning vilken framgår av MSBFS 2014:6, det vill säga att det kan ta olika lång tid beroende på typ av objekt och hus.
 
Det är kommunernas uppgift att tillsammans med de som ska utföra kontrollen enas om en rimlig tidsåtgång och därefter fastställa en taxa som anger kostnaden för kontrollen.

Vad ska normalt göras vid en brandskyddskontroll?

Brandskyddskontrollen enligt lagen om skydd mot olyckor innebär att hela anläggningen ska undersökas. Kontrollintervallen framgår av MSBFS 2014:6, där också kontrollens omfattning anges.

De som utför kontrollen ska uppfylla ett visst behörighetskrav (lägst teknikerutbildning för skorstensfejare).

Kan en kommun besluta om brandskyddskontroll med andra intervall än vad som framgår av MSB:s föreskrifter?

Kommunen kan inte föreskriva om andra generella intervall för brandskyddskontrollen. Däremot kan en kommun med stöd av 3 kap. 1 § i förordningen om skydd mot olyckor besluta om brandskyddskontroll i särskilda fall när det finns skäl för att utföra sådan kontroll.
 
Exempelvis kan detta vara aktuellt innan en anläggning tas i bruk efter att ha varit utsatt för soteld.

Omfattas uppgifter som framkommer vid brandskyddskontrollen av de utökade sekretessbestämmelserna i sekretesslagen som gäller för övrig tillsynsverksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor?

Formellt sett inte men man ska givetvis inte sprida uppgifter av personlig eller ekonomisk karaktär om det kan vara till olägenhet för någon.

Finns det tillräckligt många personer som uppfyller behörighetskravet för att få utföra brandskyddskontrollen?

Den bedömning som gjordes när behörighetskravet fastställdes var att det totala behovet låg på ca. 200-400 årsarbeten. Det finns ca. 500-600 personer inom sotningsverksamheten som idag uppfyller behörighetskravet vilket innebär att det totalt sett finns tillräckligt många personer som kan utföra kontrollen i landet. De är däremot inte jämt fördelade över landet så att det motsvarar behovet i varje enskild kommun. Genom omplanering av arbetsuppgifter, rekrytering och tillfälligt lån av arbetskraft kan sotningsdistrikten också påverka situationen. 

Brandskyddskontrollen sker med ett visst intervall. Vad händer om man vid sotning upptäcker någon brist som kan medföra brandfara? Ska man meddela fastighetsägaren om detta?

Självklart ska sotaren meddela fastighetsägaren eller motsvarande om man upptäcker något som innebär en brandrisk vilket bland annat framgår av MSBFS 2014:6. Sotaren ska också meddela berörd nämnd i kommunen.
 
Sotning i nuvarande system innefattar inte en skyldighet att systematiskt kontrollera anläggningen för att bedöma dess brandsäkerhet. Denna kontroll sker nu endast i samband med brandskyddskontrollen.

Kan man få dispens från behörighetskravet för att kunna utföra brandskyddskontroll?

Nej.

Sotningsutbildning

Vilka antagningskrav gäller för utbildningen till sotare?

 
 

Övrigt

I tidigare föreskrifter om sotnings- och kontrollfrister fanns en bestämmelse som innebar att en anläggning som inte hade använts på tre år skulle kontrolleras innan den på nytt togs i bruk. Finns denna bestämmelse kvar i de nya föreskrifterna?

Nej, denna bestämmelse finns inte kvar på samma sätt som tidigare. Har en anläggning inte använts och därmed inte kontrollerats inom den föreskrivna fristlängden ska det ske en kontroll innan anläggning på nytt tas i bruk.

Hur kan man få del av innehållet i MSB:s föreskrifter och allmänna råd om sotning och brandskyddskontroll?

På MSB:s webbplats om lag och rätt finns alla föreskrifter och allmänna råd tillgängliga digitalt för utskrift.
 
 
Vill man ha dem i tryckt form får man beställa dem via Nordstedts Juridik AB. MSB har ingen egen försäljning av tryckta föreskrifter och allmänna råd.
 

Måste kommunen föra ett register över de fastigheter som omfattas av sotningsverksamheten, så kallad kontrollbok?

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor innehåller inte några bestämmelser som tvingar kommunen till att föra något register.
 
Kommunerna har ansvaret för sotningsverksamheten och för att kunna planera, genomföra och följa upp verksamheten är det nödvändigt att veta vilka fastigheter som ska besökas med mera. Det ger att kommunen självklart måste ha någon form av dokumentation över de fastigheter som berörs för att kunna kontrollera och följa upp verksamheten.

Omfattas dieseldrivna motorer för elproduktion av bestämmelserna om sotning och brandskyddskontroll?

Nej, dessa anläggningar definieras inte som sådan fast förbränningsanordning som avses i lagens 3 kap. 4 §.

Om man i samband med sotning upptäcker risk för annan olycka än brand ska då ansvarig myndighet underrättas?

Ja, bestämmelsen återfinns i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, 3 kap. 7 §.

Vem i kommunen är ansvarig för sotningsverksamheten?

Kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor ska fullgöras av en eller flera nämnder. Kommunen får själv bestämma om de vill ha en nämnd som hanterar alla uppgifter enligt lagen eller om man vill dela upp det på flera olika nämnder.
 
Om kommunen så önskar är det alltså fullt möjligt att ha en egen nämnd som enbart ansvarar för sotningsverksamheten.
Publicerad: 2009-11-27 kl. 13:02 | Senast granskad:2016-04-29 kl. 13:30
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete