Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Regeringsuppdrag brandskydd

Tipsa om artikeln
MSB har fått flera uppdrag av regeringen avseende frågor som rör brandskydd på olika sätt. Här presenteras korta sammanfattningar av uppdragen samt länkar till rapporterna.

Nationell strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda

MSB har redovisat regeringsuppdraget att ta fram en nationell strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda.

Visionen är att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av bränder i Sverige.

Utbildningsprogram för yrkesgrupper som har ett särskilt behov av utbildning i brandskydd

Det finns ett särskilt behov av en riktad utbildningsinsats för de grupper som har en direktkontakt med tydliga riskgrupper. Utifrån den dialog som har förts med verksamhetsföreträdare framgår att en sådan insats bör ta sin ansats i att vara anpassad för målgruppen, det vill säga personal inom vård- och omsorgsorganisationer som kommunerna ansvarar för.
 
Vad gäller utformning av utbildningen är det av största vikt att utbildningen på ett tydligt sätt knyter an till den verklighet som personalen verkar inom. Det innebär, att den måste vara grundläggande, tydligt kopplad till yrkesrollen och vad den innebär avseende ansvar och möjligheter.
 
Den bör även vara väl förankrad i den egna organisationen. Utbildningen behöver vara enkel att ta till sig och bör kunna vara ett frekvent inslag i personalens kompetensutveckling.

Brandskydd i nya boendeformer för äldre

I regleringsbrevet för 2010 har MSB fått i uppdrag att, i samråd med Socialstyrelsen och Boverket, med utgångspunkt från utformade definitioner av nya boendeformer för äldre, föreslå lämpliga krav på brandskydd för dessa. Arbetsgruppen med representanter för de tre myndigheterna, har uppfattat att uppdraget ska omfatta trygghetsbostäder.
 
Statligt investeringsstöd utgår för uppförande av trygghetsbostäder för personer över 70 år som känner sig oroliga, otrygga eller socialt isolerade i den nuvarande bostaden.
Särskilda risker för brand som har samband med hög ålder och funktionsnedsättning har bedömts inom ramen för uppdraget.
 
Det kan bl.a. konstateras att människor har olika förutsättningar att klara ett brandtillbud beroende på funktionsförmåga och att drygt 50 procent av dem som omkommer till följd av skador vid brand är över 65 år.

Nationell handlingsplan för att stärka arbetet mot bränder i skolmiljö

De senaste fem åren har enligt MSB:s statistik den kommunala räddnings¬tjänsten i genomsnitt utfört drygt 600 insatser per år mot bränder i skolmiljön. Andelen anlagda bränder i skolor är högt, de senaste tio åren har nästan hälften av bränderna varit anlagda.
 
Den nationella handlingsplanen är i stora delar en sammanfattning av kunskapen inom området. Kunskap som kommit ur det arbete som har bedrivits av de olika myndigheterna, de resultat som framkommit inom ramen för olika forskningssatsningar och erfarenhetsutbyte på de konferenser som anordnats under åren.
 
Problembilden är relativt känd, om än svårfångad och mångfacetterad. På lokal nivå behöver arbetet för att förebygga bränder i skolmiljö ske aktivt och i bred samverkan. På nationell nivå behöver myndigheterna fortsätta samarbetet för att genom olika fora stödja arbetet på lokal nivå med kunskap och genom att sprida exempel på hur man kan arbeta på lokal nivå för att förebygga bränder i skolmiljön.
 
Bränder i skolmiljö är inte bara en fråga om brand i en speciell byggnadstyp. Det handlar också om att barn och ungdomar av olika anledningar anlägger bränder i skolmiljön. Det behövs tekniska åtgärder för att förhindra uppkomst och spridning av brand, samtidigt behövs åtgärder för att förhindra att barn och ungdomar anlägger bränder.
 
Det handlar om att arbeta för att alla elever ska känns sig trygga och trivas i skolan, genom att förebygga kränkningar, misstrivsel och ohälsa samt genom att ge elever i svårigheter det stöd de behöver antingen det handlar om inlärning, hälsa eller sociala problem. Ett bra brandskydd omfattar inte bara brandskyddstekniska frågor, utan även underhåll, vuxennärvaro och elevvård.

Redovisning av ett rimligt brandskydd i boendemiljöer och andra liknande miljöer

MSB har fått i uppdrag att redovisa vad som är att betrakta som ett rimligt brandskydd i boendemiljöer och andra liknande miljöer.
 
Uppdraget har fokuserat på boendemiljöerna flerbostadshus, småhus samt behovsprövade vård- och omsorgsboenden för äldre. Boendemiljöerna har valts med hänsyn till risken för och vid brand samt utifrån hur stort antal bostäder av den aktuella typen det finns i samhället.
 
Med utgångspunkt i de behov av förbättringar i brandskyddet som en analys av tillgänglig statistik på området pekat på, har uppdraget resulterat i ett antal förslag på rimliga åtgärder.
 
Åtgärderna syftar till att minska antalet dödsbränder i flerbostadshus, småhus och vård- och omsorgsboenden samt till att minska de bränder som resulterar i stora egendomsskador i flerbostadshus och småhus. Åtgärderna är av såväl teknisk som organisatorisk natur.
 
MSB föreslår bland annat följande:
  • MSB bör ges ett bemyndigande att meddela föreskrifter om brandskydd i behovsprövade vård- och omsorgsboenden. Bemyndigandet avser att omfatta boende i byggnader som används för verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. MSB bör även ges ett bemyndigande att meddela föreskrifter om anordningar för tidig varning vid brand (brandvarnare) i bostäder.
  • Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag bör ses över så att bidrag kan ges i syfte att åstadkomma en rimlig brandsäkerhet. Exempel på åtgärder som bör omfattas av bidraget är olika typer av automatiska släcksystem.
Publicerad: 2010-12-06 kl. 10:57
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete