Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Forskning: Brand i bostadsmiljö

Tipsa om artikeln
Under 2014-2018 kommer tre forskningsprojekt att fokusera på brand i bostadsmiljö. Det är en satsning på 23 miljoner de kommande fem åren för att få fram ny kunskap om varför det brinner i bostäder. Målet med forskningen är att få fram ett bättre underlag för arbetet med den enskildes brandsäkerhet i bostadsmiljön. Satsningen gör i samarbete med Brandforsk.

De tre projekten är:

  • Analys av brandsäkerhetens fysiska bestämningsfaktorer och tekniska åtgärder som stöd till nollvisionen. (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Petra Andersson)
  • Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder (Karlstads Universitet, Ragnar Andersson)
  • Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. (Malmö Högskola, Per-Olof Hallin)

Analys av brandsäkerhetens fysiska bestämningsfaktorer och tekniska åtgärder som stöd till nollvisionen

Antalet omkomna har inte förändrats nämnvärt de senaste 20 åren trots ökad användning av brandskyddsutrustning och informationskampanjer. Detta forskningsprojekt ska bland annat ta reda på varför genomförda insatser inte har gett önskat resultat. Projektet kommer att ta fram rekommendationer för nya kostnadseffektiva åtgärder som kan införas i Sverige.

Mängder av insatser för att öka brandsäkerheten har gjorts i Sverige – utan att antalet omkomna har minskat. Det är viktigt att analysera varför insatserna inte har haft effekt. Beror det på att insatserna är ineffektiva eller finns det andra mekanismer, såsom till exempel förändrade levnadsvanor, inredningstrender eller åldersstruktur, som motverkar insatsernas eventuella effekter?

Projektet ska kartlägga vilka åtgärder som kan vara verkningsfulla och studera andra länders framgångsfaktorer i arbetet mot bostadsbränder. Vilken är den bästa strategin för att brandsäkerhetsåtgärder ska ge största möjliga samhällsekonomiska nytta? Är det små åtgärder hos många eller stora åtgärder hos några få?

I projektet kommer bostadsbränder att angripas tvärvetenskapligt. En mängd material kommer att användas. Det handlar om statistik, tidigare forskning, internationella erfarenheter men även nya försök.

Projektet Analys av brandsäkerhetens fysiska bestämningsfaktorer och tekniska åtgärder som stöd till nollvisionen kommer att bedrivas vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut under ledning av Petra Andersson.

Mer om "Analys av brandsäkerhetens fysiska bestämningsfaktorer och tekniska åtgärder som stöd till nollvisionen"

Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder

De som omkommer eller skadas allvarligt i bostadsbränder skiljer sig som grupp jämfört med befolkningen i stort. Det kan handla om individuella faktorer, som att de är äldre, har dålig hälsa eller svag ekonomi. Det kan också vara faktorer kopplat till en ökad brandrisk i bostaden eller bostadsområdet.

Projektet ska identifiera svagheter i den vetenskapliga grunden av brandområdets nollvision, framförallt vad gäller barriärer med potential att skydda även de mest sårbara och skyddslösa. I forskningen ställs människan i centrum genom att kunskap utvecklas kring de kritiska individ- och omgivningsrelaterade faktorer som är avgörande för människors överlevnad och hälsomässiga konsekvenser vid brand i bostäder. Forskningen kommer att ha fokus på mänsklig sårbarhet och strategier för att skydda särskilt utsatta grupper.

Projektet Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder kommer att bedrivas vid Karlstads Universitet under ledning av Ragnar Andersson.

Mer om "Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder"

Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden

Varför ser förekomsten av bränder olika ut i Sveriges tre storstadsområden? Hur påverkar individuella förutsättningar och sociala/fysiska miljöer brandsäkerheten? Det är några centrala frågor i detta forskningsprojekt.

Projektet ska i samverkan med räddningstjänster, kommuner och andra aktörer i storstadsområden analysera skillnader i förekomsten av bostadsbränder och brandförlopp utifrån rumsliga, bebyggelse- och befolkningsmässiga faktorer. Några frågor som projektet ska studera är:

  • Finns det skillnader i brandförekomst och typer av bränder inom städer?
  • Hur ska man bedriva och utvärdera brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden?

Målet på kort sikt är att fördjupa kunskaperna om vilka faktorer som påverkar bostadsbränder och därigenom förbättra brandsäkerhetsarbetet. På lång sikt är målet att utveckla kompetens för att tidigt identifiera trendbrott, öka lärandet av bostadsbränder samt bättre utvärdera individ- och områdesanpassat brandsäkerhetsarbete.

Projektet Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden kommer att bedrivas vid Malmö Högskola under ledning av Per-Olof Hallin.

Mer om "Bostadsbränder i storstadsområden"

Publicerad: 2014-10-14 kl. 15:40
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete