Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Studier och rapporter inom nationella strategin

Tipsa om artikeln
Studier, rapporter och undersökningar inom eller med beröring på strategin har tagits fram sedan 2011. De sträcker sig från antalet skadade personer på grund av brand till tekniska lösningar och attityder kring det egna brandskyddet.

Attityd- och kunskapsundersökning brandsäkerhet 2011 och 2018

MSB har genomfört två undersökningar för att reda på allmänhetens inställning till och kunskap om brandskydd i bostäder. Resultat från undersökningen 2011 användes till att skapa kommunikationsmålen som den nationella kampanjen Aktiv mot brand har. Sju år senare har en likadan undersökning gjorts för att se om attityder och kunskapen har förändrats.
        

Kontaktperson MSB:

Personalen kommer och går, systematiken består? 

En nationell kartläggning av individanpassat brandskyddsarbete i Sverige

Syftet med kartläggningen är att skaffa mer kunskap om hur Sveriges kommuner arbetar med att stötta äldre och personer med funktionsnedsättning när det handlar om brandskydd. Kartläggningen är gjord av Karlstad Universitet på uppdrag av MSB.

Resultat i kortformat

  • 52 % av kommunerna uppger att de arbetar med individanpassat brandskydd. Det är dock många som saknar rutiner och kontinuitet.
  • Räddningstjänst, vård- och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen är huvudaktörerna inom kommunen. Räddningstjänsten står för expertis och utbildning, övriga för klientkontakt och anpassning av brandskydd.
  • Många uppger resursbrist och organisationssvårigheter som anledningar till varför man inte arbetar med individanpassat brandskydd.
  • 65 % av kommunerna uppger att de har kännedom om vägledningen Brandsäkerbostad för alla som 2013 myntade begreppet individanpassat brandskydd.

Läs hela kartläggningen

Läs mer om individanpassat brandskydd

Brand i kläder  

Brandsäker bostad för alla: vägledning för individanpassat brandskydd

Vägledningen är resultatet från projektet som tittat på hur man kan nå riskgrupper i samhället. Vägledningens syfte är att inspirera och stödja kommuner att påbörja och införa ett systematiskt arbetssätt för att

  • identifiera personer som på grund av ett riskbeteende har en ökad risk att drabbas av en brand i bostaden,
  • identifiera personer med begränsad förmåga att själva agera i samband med en brand, samt
  • föreslå och erbjuda individanpassade riskreducerande åtgärder.

Vägledningen innehåller exempel på arbetssätt från några av de kommuner som kommit en bit på vägen med ett sådant arbete. Tanken med dessa exempel är att inspirera och visa hur arbetet kan genomföras.

 

Brandsäker bostad för alla: vägledning för individanpassat brandskydd
Vägledningen finns endast som pdf.   Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska ha m...
Publikationsnummer:
MSB550
 

Brandskydd i behovsprövade boenden

75 stycken slumpvis utvalda boenden har undersökts genom att räddningstjänsten i 18 kommuner besökt och besvarat ett antal frågor om brandskydd i respektive boende. Undersökningen visar att i storleksordningen 10-15 % av vård- och omsorgsboenden enligt Socialtjänstlagen och 5 % av boenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade bedöms ha en nivå på brandskyddet som ligger under det som är rimligt.
 
Brandskydd i behovsprövade boenden
75 stycken slumpvis utvalda boenden har undersökts genom att räddningstjänsten i 18 kommuner besökt och besvarat ett antal frågor om bran...
Publikationsnummer:
MSB533
 

Forskning om bränder i bostadsmiljö

Forskning om bränder i bostadsmiljö kommer att pågå i fem år med start 2014. Det är tre forskningsprojekt som fått del av den tematiska satsningen som gjordes under hösten 2013. Bakgrunden till satsningen är bland annat det behov som finns uttryckt i den nationella strategin för stärkt brandskydd. Till utlysningen gjordes ett antal förstudier:
 
 
 
 

Brandvarnarundersökning 2012

För att lära mer om privatpersoners kunskap om och attityder till brandskydd har 1500 personer tillfrågats om brandvarnare i den egna bostaden. Frågorna tog upp brandvarnarens ålder, hur ofta den kontrolleras och vem som har satt upp brandvarnaren i hemmet. Undersökningen är en komplettering till den mer omfattade undersökningen Attitydundersökning brandsäkerhet 2011.
 
 

Unga och risktagande 2012 - en kvalitativ undersökning bland unga i ålder 18-24 år

Det övergripande syftet med undersökningen Unga och risktagande var att kartlägga om den brandinformation MSB har idag är tillräcklig och rätt för att öka kunskaperna och förändra beteenden hos målgruppen. Genom undersökningen ville man få indikationer på hur ett nuvarande och potentiellt samband ser ut mellan den information som finns och vad de unga har och kan få för kunskap via denna information. Syftet var också att kartlägga vilka mekanismer det är som får till en förändring hos målgruppen och som därmed behöver satsas ytterligare på i kommunikationen.
 

Uppföljning av Aktiv mot brand 2012

Den 1 december 2012 lanserades kampanjen Aktiv mot brand och budskapet ”Sov gott. Vakna fort. Testa din brandvarnare.” Nu visar utvärderingen att kampanjen har nått 20 % av den totala målgruppen, vilket motsvarar ca 1,5 miljoner individer. Gruppen 18-29 år har uppmärksammat kampanjen mer än andra åldersgrupper.

Påverkar att ämnet kommer upp på agendan

Svarsmönster från dem som sett kampanjen visar att budskapen fungerar som en påminnelse om att brandskyddet hemma är en viktig fråga, men det är en bit kvar tills att alla tar ansvar för det. 66 % menar att det tar detta ansvar.

Kampanjen har resulterat i att individer har testat och bytt batterier i sina brandvarnare. 6 % säger att de har testat sin brandvarnare därhemma och 3 % hävdar att de bytt batterier.
 

Kostnadsnyttoanalyser – sprinkler i särskilda boenden för äldre

I rapporten studeras s.k. boendesprinkler-anläggningar installerade antingen vid nybyggnation eller i redan befintliga byggnader. Studien visar att installation av boendesprinklers i särskilda boenden för äldre är samhällsekonomiskt lönsamt i båda fallen.

Kostnadsnyttoanalyser – sprinkler i särskilda boenden för äldre
I denna rapport redovisas en studie av den samhällsekonomiska lönsamheten av att minska risken för skador orsakade av bränder genom att i...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB477
Antal
Ej i lager
 

Svåra skador och dödsfall till följd av brand

Studien Svåra skador och dödsfall till följd av brand har genomförts av Institutionen för Kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet i samverkan med MSB. I studien har tillgänglig data över skador som kan kopplas till en brand under 2010 sammanställts. Minst 1400 personer skadades i samband med brand 2010. Omkring 50 procent skadades så svårt att de krävde sjukhusvård eller till och med så pass allvarligt att de avled. Ungefär hälften fick brännskador i huden, men nästan lika många skadades av giftig rök eller gas.

Svåra skador och dödsfall till följd av brand
En genomgång av brandskadade i Sverige 2010. Den epidemiologiska kunskapen om, och omfattningen av, personskador orsakade av eld och rök ...
Publikationsnummer:
MSB441
 
 

Dödsbränder i Sverige - Kvalitetsgranskning av MSB:s dödsbrandsdatabas

En kvalitetsgranskning av MSB:s dödsbrandsdatabas visar att  visar dels att antalet dödsfall under en 10-årsperiod systematiskt underskattats i Räddningsverkets rapporter, dels att kvaliteten och förekomsten av vissa för analysarbetet centrala variabler varit undermålig eller helt frånvarande. Granskningen har gett insikt i vad som krävs för att upprätthålla en god datakvalitet över tid och även tillfört en helt ny datamängd för åren 1999-2007. Det finns nu en god "nollmätning" från vilken den nationella brandstrategins etappmål kan formuleras.
 
Dödsbränder i Sverige
Sedan 1999 har Räddningsverket och numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samlat uppgifter om bränder i Sverige där män...
Publikationsnummer:
MSB348
 

Attitydundersökning brandsäkerhet 2011

Arbetsgruppen för nationell informationsinsats tog under hösten initiativ till att ta reda på allmänhetens inställning till brandskydd.
Studiens resultat används som beslutsunderlag till vad den nationella informationsinsatsen ska prioritera och dess kommunikationsmål. 
 
 
Kontaktperson MSB:

Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhetmed brand- och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer

Idag arbetar många räddningstjänster och bostadsbolag med uppsökande verksamhet – hembesök – för att nå ut med brandskyddsinformation och kontrollera eller installera brandvarnare. Utvärderingen har gjorts för att se vilken effekt besöken har. Resultatet används till att skapa en metod för utvärdering så att den räddningstjänst som gör hembesök själv kan mäta effekten av arbetet.
 
Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Syd, Räddningstjänsten Storgöteborg tillsammans med Framtidskoncernens bostadsbolag ingick i utvärderingen. Studien är både kvalitativ och kvantitativ. Boende som har haft hembesök och personal har blivit intervjuade.
 
 
Kontaktperson MSB:

Spisvakt och brandvarnare

En av de vanligare brandorsakerna är kopplad till bostadens spis. Målet med studien som omfattar spisvakt och brandvarnare som är anpassade för funktionsnedsatta personer är att kartlägga vilka varianter som finns på marknaden. Resultaten kommer att användas för kunskapsspridning och underlag för bedömningar exempelvis av vilket stöd som kan ges till personer som är särskilt utsatta för risker vid brand.
 

Brand i kläder

Brand i kläder är en av de vanligaste orsakerna till att äldre personer omkommer vid bränder. En studie som innefattar praktiska försök av brand i olika textilmaterial har genomförts. Studien gjordes bland annat som underlag för en eventuell framtida reglering av brandskydd i vårdboenden, men även för att kunna användas som information till vårdpersonal för att öka medvetenheten om hur snabbt det går när det börjar brinna.
 
 
Ladda ner filmerna Handledning till filmerna
Till filmerna finns en handledning till informatörer/utbildare. Där ges en kort beskrivning av försöken samt tidsangivelser för viktiga händelser under försöken.
 
Publicerad: 2012-07-02 kl. 12:34 | Senast granskad:2014-01-28 kl. 14:05
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete