Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Varnings- och förbudsskyltar

Tipsa om artikeln
De allmänna reglerna om varnings- och förbudsskyltning vid hantering av farliga kemikalier finns i föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Som komplement till detta finns anvisningar även i flera skrifter från MSB. Skyltning kan även utgöra ett led i uppfyllandet av 6 § lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Allmänna regler om skyltning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker ska varningsskyltar finnas där ”sådär så stora mängder farliga kemiska produkter lagras att det har betydelse för säkerheten”. Med farliga kemiska produkter avses produkter som klassificeras för någon fysikalisk fara eller hälsofara enligt kriterierna i CLP-förordningen. Detta omfattar de flesta brandfarliga och explosiva varor, dock inte brandfarliga vätskor med flampunkt över 60 oC.

Enligt samma föreskrifter gäller att: "Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso- och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras [...] och om hur dessa risker ska förebyggas". Kemiska riskkällor är "ämnen och blandningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall genom att öka risken för brand, explosion eller annan farlig kemisk reaktion", och kan även omfatta brandfarliga vätskor med flampunkt över 60 oC. Varningsskyltning kan vara ett sätt att informera om riskerna för brand vid hantering av brandfarliga vätskor.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker har nummer AFS 2011:19 men har ändrats genom AFS 2014:05 från den 1 juni 2015. En konsoliderad version inklusive ändringarna har getts ut som AFS 2014:43. Varningsskyltning för farliga kemiska produkter behandlas i 20a §, och information till arbetstagare om kemiska riskkällor behandlas i 13 §.

Till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (extern webbplats) 

Särskilda krav för brandfarliga och explosiva varor

Enligt 6 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som hanterar sådana varor "[...] vidta de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna [...]". Skyltning som varnar för brand- och explosionsfaror, och skylt om förbud mot införande av öppen eld, kan utgöra ett led i att uppfylla detta krav.

I flera föreskrifter och informationsmaterial från MSB finns krav på och anvisningar för användningen av varnings- och förbudsskyltar. Många av de äldre författningarna hänvisar till Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3, som upphävdes 2012. Dessa hänvisningar ska nu förstås som hänvisningar till motsvarande bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

MSB har också bestämmelser om varningsskyltning av riskområden för explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor, EX-skylten, i SRVFS 2004:7.

Till MSB:s föreskrifter om brandfarliga och explosiva varor

Skyltarnas utseende

Varningsskyltarna ska utformas på samma sätt som CLP-piktogrammen, vilket framgår av AFS 2014:43. Dock finns en övergångsbestämmelse som innebär att de tidigare varningsskyltarna, som var triangulära med gul bakgrund och svart ram, får fortsätta att användas fram till 1 juni 2019, om de har samma symbol som motsvarande CLP-piktogram. Detta innebär att de gamla varningsskyltarna för brandfarliga varor (flamman och flamma-över-cirkel) och för explosiva varor (briserande bomben) får fortsätta användas till 1 juni 2019. CLP är EU:s genomförande av FN:s globalt harmoniserade system GHS.

Läs mer om CLP och GHS

Ladda ned GHS/CLP-piktogram från FN (extern webbplats)

Förbudsskyltars utseende, bland annat skylten om förbud mot införande av öppen eld (överstrukna tändstickan) återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler. Utseendet på förbudsskyltarna har inte förändrats den 1 juni 2015.

Till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler (extern webbplats)

Ladda ned förbudsskyltar från Arbetsmiljöverket (extern webbplats) 

EX-skylten som varnar för explosiv atmosfär har inte förändrats den 1 juni 2015 utan ska fortsatt vara en triangulär skylt med gul bakgrund och svart ram. Klicka på skylten för att ladda ned den.

 


Publicerad: 2009-12-07 kl. 12:06 | Senast granskad:2015-09-03 kl. 12:33
Kontakt:
Lorens Van Dam lorens.van.dam@msb.se