Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Tillstånd för tillverkning av explosiva varor

Tipsa om artikeln
Den som vill tillverka explosiva varor måste söka tillstånd för detta från MSB
Kontakt

Shulin Nie
010-240 42 11

Rolf Weinander 
010-240 53 61

 

Tillverkning av explosiva varor är en riskfylld hantering och lagstiftningen ställer därför höga krav på säkerhet. All slags tillverkning är därför också tillståndspliktig med undantag för handladdning av ammunition till skjutvapen som tillverkaren har licens för och tillverkning av mindre mängder tomtebloss i undervisningssyfte. 


Den som vill starta en verksamhet med tillverkning av explosiva varor och söka tillstånd för detta måste ha tillgång till:

 • för ändamålet speciellt anpassade lokaler och utrustning på en plats som ligger på tillräckligt avstånd från skyddsobjekt,
 • goda kunskaper om och erfarenhet av de explosiva varor som ska tillverkas, och
 • väl utprovade och tillförlitliga arbetsmetoder som dels säkerställer varornas funktionalitet och kraven på säkerhet, dels minimerar riskerna under tillverkningsprocessen.

Regler för tillverkning av explosiva varor

Regler som omfattar tillverkning av explosiva varor finns i

lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) (extern webb)

10 kap. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2016:3) om hantering av explosiva varor

Hur man söker tillstånd för tillverkning av explosiva varor

Den som vill starta tillverkning av explosiva varor ska söka tillstånd för detta från MSB. Ansökan ska vara skriftlig. Det finns ingen blankett eller mall att fylla i, utan sökanden ska själv formulera sin ansökan utifrån sina individuella förutsättningar.

Följande uppgifter behöver finnas med i ansökan vid nyetablering av en verksamhet:

 1. Sökandens namn och kontaktuppgifter. Om sökanden är en juridisk person ange organisationsnummer och kontaktperson. Om sökanden är en fysisk person ange personnummer.
 2. Uppgifter om föreståndare enligt 9 § LBE: Personuppgifter och dokument som visar att föreståndaren har de kunskaper och den erfarenhet som behövs för uppgiften.
 3. Uppgifter om plats för tillverkning: adress, fastighetsbeteckning, kommun.
 4. Karta eller ritning som visar tillverkningsplatsens placering (fastighetsgränser ska vara markerade) i förhållande till omgivande bebyggelse, vägar, järnvägar, andra verksamheter av betydelse (markeras på kartan) och övriga viktiga skyddsobjekt (t.ex. skolor, busshållplatser) inom ca 1 km radie.
 5. Karta eller ritning över närområdet kring tillverkningsplatsen där samtliga byggnader och deras inbördes avstånd samt tillfartsvägar, parkeringsplatser och andra viktiga objekt finns markerade.
 6. Ritningar och beskrivningar över samtliga byggnader inom tillverkningsområdet med beskrivning av storlek, konstruktion och planering, byggnadsmaterial och användning. För de byggnader där explosiva varor ska hanteras, uppgifter om vilka varor, riskgrupp och största mängd som ska hanteras där. Foton av både in- och utsidor av byggnaderna är till stor hjälp.
  Beskrivningarna ska även innehålla uppgifter om:
  -   brandklassning
  -   ventilation
  -   avlopp
  -   utrymningsvägar
  -   eventuella fönsters konstruktion
  -   eventuella tryckavlastande konstruktioner
  -   dörrar (konstruktion och lås)
  -   brandskydd, släckutrustning
  -   tillträdesskydd till området (t.ex. stängsel eller andra skyddsanordningar)
  -   åskskydd
 7. Klassningsplan med zonindelning enligt 6 kap. MSBFS 2016:3
 8. Uppgifter om vilka explosiva varor som ska tillverkas samt eventuella explosiva råvaror och mellanprodukter. För varje enskild produkt uppgift om största årliga mängd som planeras att tillverkas.
 9. Beskrivning av tillverkningsmetoder, maskiner och annan utrustning som ska användas.
 10. Beskrivning av rutiner för omhändertagande och destruktion av kasserade, överblivna eller felaktiga produkter som innehåller explosiv vara.
 11. Förvaring av de explosiva varorna: Byggnader som ska användas, förrådens konstruktion och största mängd som ska förvaras i varje förråd. 
 12. Utredning om risker enligt 7 § LBE.
 13. Om explosiva varor som ska tillverkas utgör krigsmateriel enligt bilaga 1 till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, kopia av giltigt tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter att tillverka krigsmateriel enligt 3 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

Omfattningen av dokumentationen får anpassas till de förhållanden som råder i det individuella fallet.

MSB kan i samband med tillståndsprövningen komma att inhämta uppgifter från polisens belastnings- och misstankeregister för sökande och föreståndare.


Ansökan skickas till:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

E-post registrator@msb.se

Bearbetning och destruktion av explosiva varor

All slags bearbetning, återvinning samt destruktion av explosiva varor är tillståndspliktig precis som tillverkning. Tillstånd för sådan hantering ska sökas hos MSB på samma sätt som tillstånd för tillverkning.

Destruktion av PU – pyroteknisk utrustning i fordon

För destruktion av PU görs en förenklad tillståndsprövning och det finns en särskild ansökningsblankett.

Mer om destruktion av PU

Handladdning av ammunition

Handladdning av ammunition för överlåtelse är tillståndspliktigt. Tillstånd för detta prövas av MSB precis som för tillverkning av andra explosiva varor.

Mer om handladdning och hur man söker tillstånd

Mobil tillverkning med laddtruckar

Vid civil sprängning, till exempel av vägtunnlar, används ofta laddtruckar som tillverkar sprängämnet på plats direkt i borrhålet. Även för sådan tillverkning behövs tillstånd, men det kan vara oklart vem som ska ha det när laddningen sker på entreprenad.

Mer om tillstånd vid mobil tillverkning av explosiva varor

Publicerad: 2009-11-13 kl. 17:16 | Senast granskad:2016-07-01 kl. 10:16
Kontakt:
Rolf Weinander Rolf.Weinander@msb.se
 
 
 
Prenumerera på nyheter om lag och rätt
Prenumerare på nyheter om lag & rätt
 
Rapportera olyckor