Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor

Tipsa om artikeln
När man ska hantera brandfarliga eller explosiva varor kan tillstånd behövas. Mer detaljerad information om tillstånd för olika typer av varor och hantering hittar du i menyn till vänster.

Brandfarliga varor

Tillstånd för brandfarliga varor prövas av den kommun där verksamheten ska bedrivas, förutom för hantering inom försvaret som prövas av MSB.

Explosiva varor

MSB prövar tillstånd för bland annat tillverkning, bearbetning, destruktion, återvinning och gränsöverskridande överföring av explosiva varor samt viss hantering inom försvaret. Tillstånd för hantering som omfattar användning, förvaring, saluförande och överlåtelse prövas av den kommun där verksamheten ska bedrivas. Kommunen prövar även tillstånd för nationell överföring av explosiva varor.
Från den 1 januari 2015 gäller nya regler som medger att den som använder explosiva varor i mer än en kommun samt överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för användning i flera kommuner behöver ha tillstånd för detta enbart i sin hemkommun eller i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

Utredning av risker för brand och explosion

Vid tillståndspliktig hantering av brandfarliga och explosiva varor ska verksamhetsutövaren utreda riskerna för olyckor och skador som kan uppstå genom brand och explosion. Syftet är att begränsa dels riskerna som förekommer inom verksamheten, dels hur verksamheten kan påverka sin omgivning eller omvänt. På vilket sätt utredningen ska göras beror bl.a. på hur verksamheten ser ut och hur komplex den är.

För många typer av verksamheter har erfarenheter från tidigare utredningar och drifterfarenheter sammanställts i branschpraxis, i exempelvis handböcker. Om verksamhetsutövaren använder sig av branschpraxis kan ytterligare utredningsbehov oftast begränsas.

För verksamheter där explosiv atmosfär kan förekomma finns krav på viss utredning oavsett om hanteringen kräver tillstånd eller inte.

Mer information om explosiv atmosfär (ATEX)

Föreståndare

Den som bedriver tillståndspliktig hantering ska utse en eller flera föreståndare. Föreståndaren har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt gällande regler, dvs. på ett säkert sätt. Föreståndaren ska ha god kunskap om tillämpliga regler, de brandfarliga och explosiva varornas egenskaper, den typ av verksamhet som bedrivs och om anläggningen som sådan.

Föreståndare för brandfarliga varor ska anmälas till tillståndsmyndigheten. Föreståndare för explosiva varor ska godkännas av tillståndsmyndigheten.

Läs mer om föreståndare för brandfarliga varor (pdf, öppnas i nytt fönster)

Avsyning

Tillståndsmyndigheten får i samband med tillståndsprövningen besluta att anläggningen ska avsynas innan den tas i drift. Detta ska anges i tillståndsbeslutet. Avsyning innebär en kontroll av att en färdigbyggd anläggning uppfyller lagstiftningens krav.

Vid avsyning kontrolleras att anläggningen faktiskt byggts enligt de uppgifter som redovisats och godtagits vid tillståndsprövningen och att anläggningen uppfyller gällande regler och de villkor som ställts i tillståndet. Vid tidpunkten för tillståndsprövning är underlaget inte alltid komplett. Därför bidrar avsyningen också till ökad säkerhet genom att på plats kontrollera att den anläggning som faktiskt byggts och de lösningar som valts uppfyller lagstiftningens krav.

Avsyning är oftast befogad när anläggningen:

  • är helt ny, särskilt när sökandens huvudsakliga uppgift är något annat än hantering av brandfarliga eller explosiva varor, 
  • är tekniskt komplicerad, eller
  • är en del av en publik verksamhet.

Avsyning är oftast överflödig:

  • vid förnyat tillstånd där det finns aktuella tillsynsprotokoll,
  • vid byte av tillståndshavare där anläggningen tekniskt är oförändrad, eller
  • vid mindre förändringar i en befintlig anläggning, till exempel byte av produktionsutrustning eller ändrad lagringskapacitet.

Om tillsynsmyndigheten vid avsyningen finner att byggnader eller anläggningar inte uppfyller aktuella krav kan myndigheten i särskilt beslut ange vad som får tas i drift och att verksamhetsutövaren ska redovisa de åtgärder som vidtas till följd av bristerna.

Avgifter

Tillståndsmyndigheten får ta ut avgifter för tillståndsprövningen. Kommunerna fastställer själva vilka avgifter som ska tillämpas, utifrån bland annat självkostnadsprincipen. MSB tar inte ut avgifter för sin tillståndsprövning.

Tillsyn

Den myndighet, MSB eller kommunen, som är ansvarig för att handlägga tillståndsärenden är också ansvarig för tillsynen av verksamheterna som får tillstånd. Observera att det inte bara är tillståndspliktig hantering som tillsynas.

Publicerad: 2009-11-13 kl. 16:27 | Senast granskad:2014-12-19 kl. 15:05
Kontakt:
Rolf Weinander Rolf.Weinander@msb.se
No such user
 
 
 
Prenumerera på nyheter om lag och rätt
Prenumerare på nyheter om lag & rätt
 
Rapportera olyckor