Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Säkerhetsdatablad och REACH

Tipsa om artikeln
När kemiska produkter som klassificerats som farliga överlåts för yrkesmässigt bruk ska leverantören förse mottagaren med ett säkerhetsdatablad.

Säkerhetsdatabladet ska informera användarna om produktens egenskaper, de risker som kan finnas vid användningen samt åtgärder som ska vidtas för att skydda människors hälsa och miljön.

"Klassificerad som farlig" innebär att produkten (ämne eller blandning) är klassificerad i minst en faroklass enligt CLP-förordningen. I vissa speciella fall krävs ett säkerhetsdatablad även om produkten i sig inte är klassificerad som farlig, se Reach-förordningens Artikel 31.

Reach-förordningen

REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals. Förordningen behandlar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Reach är ett omfattande regelverk som stegvis införs över en period av många år.

Den grundläggande principen med Reach är att företagen som tillverkar, importerar eller under vissa förutsättningar hanterar kemikalier bär ansvaret för att dessa inte orsakar några skadliga hälso- eller miljöeffekter.

Betydligt fler företag berörs av kraven i Reach-förordningen jämfört med vad som varit gällande under tidigare kemikalielagstiftning, dock i olika grad.

Säkerhetsdatablad ska utformas enligt bestämmelserna i Artikel 31 i Avdelning IV, "Information i distributionskedjan" i Reach-förordningen.

Regler för utformning av säkerhetsdatablad

Krav för utformningen av säkerhetsdatablad och vad som ska ingå finns i Bilaga II till Reach-förordningen som har uppdaterats med EU-förordning nr 453/2010. Ändringsförordningen 453/2010 innehåller detaljerade krav på säkerhetsdatabladets utformning i syfte att harmonisera säkerhetsdatabladet med CLP-förordningen.

Alla säkerhetsdatablad ska sedan den 1 december 2012 vara utformade enligt förordning nr 453/2010.

Säkerhetsdatabladets utformning

Ett säkerhetsdatablad ska omfatta 16 avsnitt vars rubriker och ordningsföljd är obligatoriska. All information om produktens farliga egenskaper och hur användaren ska skydda sig och sin omgivning ska lämnas under respektive avsnitt.

Säkerhetsdatablad ska vara skrivna på svenska för produkter som överlåts till användare i Sverige. De ska tillhandahållas kostnadsfritt elektroniskt eller på papper senast vid första tillfället då produkten levereras. När uppdateringar av säkerhetsdatabladet görs ska detta meddelas alla mottagare till vilka produkten levererats under de senaste 12 månaderna.

Säkerhetsdatabladets 16 avsnitt:

 • Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
 • Farliga egenskaper inklusive märkningsuppgifter
 • Sammansättning/information om beståndsdelar
 • Åtgärder vid första hjälpen
 • Brandbekämpningsåtgärder
 • Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 • Hantering och lagring
 • Begränsning av exponeringen/personligt skydd
 • Fysikaliska och kemiska egenskaper
 • Stabilitet och reaktivitet
 • Toxikologisk information
 • Ekologisk information
 • Avfallshantering
 • Transportinformation
 • Gällande föreskrifter
 • Annan information

Mer information om säkerhetsdatablad och REACH

Kemikalieinspektionen är den svenska behöriga myndigheten för Reach- och CLP-förordningarna, och expertmyndighet för kemiska produkters hälso- och miljöfarliga egenskaper. MSB bistår Kemikalieinspektionen som expertmyndighet för kemiska produkters explosiva, brandfarliga och andra reaktiva egenskaper, fysikalisk-kemiska egenskaper samt transport av farligt gods.

Läs Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 (inofficiell konsoliderad version daterad 10 april 2014)

Läs EU-förordning 453/2010 om ändring av REACH bilaga II (säkerhetsdatablad)

Till Kemikalieinspektionens sidor om säkerhetsdatablad

Till Kemikalieinspektionens sidor om REACH

Publicerad: 2009-11-16 kl. 15:41 | Senast granskad:2015-05-29 kl. 15:10
Kontakt:
Rolf Weinander Rolf.Weinander@msb.se