Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Frågor och svar om fyrverkerier

Tipsa om artikeln
Här finns flera vanliga frågor som handlar om fyrverkerier. Det är frågor om vilka regler som gäller, vad MSB:s roll är, hur man bör använda dem med mera.

MSB:s roll och arbete

Varför sker olyckor med fyrverkerier och vad gör MSB för att förhindra dem?

De flesta olyckor orsakas av felhantering. Vanligast är att användaren inte följer tillverkarens anvisningar om hur fyrverkeriet ska riggas, säkerhetsavstånd och den tidsgräns som gäller innan man kan gå fram till en tänd produkt som inte ger avsedd effekt.

Det finns en 18-årsgräns för hantering av fyrverkerier. Trots det skadas ofta minderåriga i fyrverkeriolyckor. Först när föräldrar och andra vuxna slutar langa fyrverkerier till minderåriga kommer olyckorna i de åldrarna att minska. I övrigt har ofta alkohol ett finger med i spelet.

MSB har satsat på information till allmänheten genom tidningar, vår webbplats och DinSäkerhet.se

Varför förbjuder inte MSB fyrverkerier?

MSB kan inte förbjuda fyrverkerier. Sådana beslut måste fattas av riksdagen. Det är alltså ett politiskt beslut om produkter ska förbjudas på den svenska marknaden.

Har MSB koll på att produkterna verkligen är godkända?

Vi genomför regelbundet marknadskontroller. Det innebär att vi gör stickprov på produkter och granskar produkternas märkning, inklusive åldersgräns och varningstext.

Varför fortsätter det att smälla, trots smällarförbud?

Smällare definieras som en fyrverkeriprodukt som har knall som sin huvudsakliga effekt. Sådana fyrverkeriprodukter får inte hanteras av allmänheten i Sverige enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Många andra fyrverkeriprodukter som skjuts upp och briserar i luften avger också ljud i form av knallar. Därför kan man uppleva att det fortsätter smälla trots smällarförbudet. MSB har tidigare underkänt ett antal produkter för att knallen har ansetts vara för stor i förhållande till övriga effekter.

Många upplever att smälleffekten tenderar att öka. Detta är oftast en subjektiv upplevelse. Utan avancerad ljudmätning är det mycket svårt att göra en objektiv bedömning. 

Har MSB statistik på hur många som skadas av fyrverkerier?

Vi har viss statistik från Socialstyrelsen och polisen samt några av de större sjukhusens akutmottagningar. Varje år skadas cirka 100 människor så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. De flesta är män och många är under 18 år. De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på huvudet (ögon, öron) är vanligast följt av skador på händer och fingrar. Många av dessa olyckor hade kunnat undvikas om de som hanterat fyrverkerierna hade följt tillverkarens anvisningar och varit nyktra.

Läs mer om statistik, olyckor och fyrverkerier

Regler och krav

Vilka är de förändrade reglerna för användning av fyrverkerier som börjar gälla 1 juni 2019?

Det som kommer att krävas för att få skjuta raketer med styrpinne efter 1 juni 2019 är:

- Tillstånd till användning av explosiv vara från kommunen.
- Genomgången B- eller C-utbildning hos en av MSB godkänd utbildningsanordnare.

Den ändrade bestämmelsen gäller endast raketer med styrpinne. Övriga typer av fyrverkerier berörs inte.

Har fyrverkeritillverkarna försökt kringgå smällarförbudet genom att göra liknande produkter men med ljuseffekter eller är det mer knalleffekter i de fyrverkerier som inte är förbjudna?

MSB har inte kunnat konstatera att fyrverkeritillverkarna försöker kringgå smällarförbudet på det sättet.

Finns det gemensamma EU-regler på området?

2007 antog EU-parlamentet det så kallade pyrodirektivet 2007/23/EG. En omarbetad version av pyrodirektivet, 2013/29/EU, gavs ut 2013 och från den 1 juli 2015 har det ersatt det första direktivet. Direktivet 2013/29/EU genomförs i Sverige i MSB:s föreskrifter MSBFS 2015:6 om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition samt MSBFS 2016:3 om hantering av explosiva varor.

Vad innebär pyrodirektivet för svenska konsumenter?

Direktivet ger med vissa förbehåll Sverige fortsatt möjlighet att förbjuda smällare. Vi kan dock inte längre förbjuda den produkttyp som kallas Ryska smällare. Ryska smällare ger inte lika mycket ljud ifrån sig som ”vanliga” smällare.

I direktivet delas fyrverkerier in i fyra kategorier, F1-F4, baserat på skadepotential och ljudnivå. Kategori F1 är fyrverkerier med mycket låg skadepotential och ljudnivå. Vissa av dessa har så begränsad effekt att de kan användas inomhus. Kategori 4 är större fyrverkerier med hög risknivå som endast får hanteras av personer med specialistkunskaper, så kallade professionella pyrotekniker. 

Vilka fyrverkerier får jag använda som privatperson utan tillstånd?

I MSB:s föreskrifter MSBFS 2016:3 finns i bilaga 1 en lista på de fyrverkerier i kategori F1-F3 som får användas utan tillstånd.   

MSBFS 2016:3 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor

Se även information om användning av explosiva varor

Kom ihåg att aktsamhetskraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor gäller även om användningen inte är tillståndspliktig. Det innebär att användaren vid varje tillfälle måste vidta de åtgärder och försiktighetsmått som behövs för att undvika att användningen orsakar olyckor och skador. Ett sätt att uppfylla detta är att följa tillverkarens anvisningar och vara nykter vid avfyrandet av fyrverkerierna.

Får jag skjuta fyrverkerier som jag köpt utomlands?

Ja, om de är tillåtna för användning utan tillstånd enligt bilaga 1 i MSBFS 2016:3. Smällare får inte användas av allmänheten i Sverige även om de kan köpas utan tillstånd i flera EU-länder.

Måste man ha polistillstånd för att skjuta fyrverkerier?

Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) krävs tillstånd från Polismyndigheten ”om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”. Det är alltså inte generellt tillståndskrav för att skjuta fyrverkerier på allmän plats men i många fall kan ju användning av fyrverkerier innebära risk för skador och olägenheter för andra. 

Många kommuner har lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras. Därför är det viktigt att kontrollera kommunens lokala ordningsföreskrifter för att få reda på om det överhuvudtaget är tillåtet och om tillstånd behövs eller inte på den tilltänkta platsen vid den tidpunkt som avskjutningen planeras. Om tillstånd behövs ska det sökas hos polisen på orten.

Läs mer om tillstånd på polisens webbplats

Jag är en gymnasieelev och har tänkt tillverka en fyrverkeripjäs som projektarbete tillsammans med en klasskamrat. Vad krävs och hur ska jag söka tillstånd för detta?

Att tillverka fyrverkerier är en riskabel process och det krävs tillstånd från MSB för att få göra det. För att få ett tillverkningstillstånd ställer MSB mycket höga krav på lokaler, utrustning och kunskap. Dessutom är åldersgränsen 18 år för hantering av explosiva varor.

I de flesta fall saknar skolorna resurser att uppfylla alla krav. Därför rekommenderar vi de elever som vill experimentera med pyroteknik att i stället ta kontakt med något företag som har tillverkningstillstånd.

Läs mer om tillverkning av explosiva varor

Fyrverkeriers funktion och användning

Hur fungerar fyrverkerier?

Tyvärr har raketer och smällare blivit synonyma begrepp. I lagen om brandfarliga och explosiva varor definieras smällare som en fyrverkeriprodukt som har knall som sin huvudsakliga effekt. Fyrverkeri omfattar mer än så. Dessutom är smällare förbjudna i Sverige. 

Fyrverkerier kan delas in i två grupper: de som ska flyga upp i luften och de som ska vara kvar på marken.

  • De som ska flyga upp har huvudsakligen två laddningar, en drivladdning och en effektladdning. Drivladdningen skjuter upp effektladdningen som briserar uppe i luften. I regel har den gruppen fyrverkerier kraftigare effekter och är därför farligare. Den största faran uppträder om effektladdningen briserar på för låg höjd. Följ tillverkarens instruktion och håll säkerhetsavstånd!
  • De som ska vara kvar på marken saknar drivladdning. Effekter avges direkt från marken.

Hur gör jag för att fyra av mina fyrverkerier på ett säkert sätt?

Följ tillverkarens instruktioner, håll säkerhetsavstånd och var nykter när du skjuter fyrverkerier!

Läs MSB:s folder ”10 råd för ett säkrare fyrverkeri”. Den finns på vår webbplats och ska finnas där du köper dina fyrverkerier. Be din handlare om ett exemplar!

10 råd för ett säkrare fyrverkeri

Hur långt ifrån avskjutningsplatsen ska man stå?

På varje produkt ska anges ett minsta tillåtna avstånd. Följ den rekommendationen! Produktens typ och storlek avgör säkerhetsavståndet. Generellt kan man säga att avståndet bör vara minst 15 m för fyrverkerier som ska flyga upp i luften och mellan 5 och 10 m för de som stannar på marken. Produkterna ska skjutas rakt upp eller vinklas bort från publiken, under förutsättning att de inte vinklas så att det finns risk för skador på till exempel byggnader.

Innehåller fyrverkerier bly?

Fyrverkeri innehåller inte kvicksilver, arsenik eller kadmium. Däremot kan enstaka fyrverkerier innehålla blyföreningar. Det handlar främst om äldre produkter. Dessutom kan enstaka fyrverkeriprodukter för sceneffekter, som kräver tillstånd för användning, innehålla blyföreningar.

Finns det fler små fyrverkerier nu än tidigare?

Nej, MSB har inte märkt att fler små fyrverkeriprodukter finns på marknaden nu än tidigare.

Räknas tomtebloss som fyrverkerier?

Ja. Tomtebloss är också en pyroteknisk artikel som kräver bedömning av överensstämmelse av säkerhetskraven i pyrodirektivet och CE-märkning för att få släppas ut på marknaden.

Kan man tillverka tomtebloss själv?

Ja, det kan man, men det krävs tillstånd från MSB. Undantaget är tillverkning av begränsade mängder i undervisningssyfte. Sedan den 1 juni 2016 behövs inte längre tillstånd för att tillverka upp till 300 g tomtebloss i samband med lärarledd undervisning inom grundskola, gymnasium eller högskolan.

Finns det sätt att mäta ljudet från fyrverkerier?

Ja, det går, men det är svårt att få ett rättvisande svar. Det beror helt på vilka förhållanden som mätningen görs i. Ljud som studsar mellan flerfamiljshus upplevs ofta som irriterande, likaså om ljudet studsar mot inversionsskikt eller moln i atmosfären och sedan ner mot marken igen. Väder, vind, bebyggelse och val av mätmetod är några exempel på omständigheter man måste ta hänsyn till.

Finns det tillverkning av fyrverkerier i Sverige?

Det finns inte längre någon tillverkning i Sverige av produkter som säljs till allmänheten. Dessa är oftast tillverkade i Kina. Innan de når konsumenterna ska de ha genomgått bedömning av överensstämmelse med väsentliga säkerhetskrav i pyrodirektivet och försetts med CE-märkning. Viss tillverkning och sammansättning av större evenemangsfyrverkerier och sceneffekter förekommer dock.

Försäljning av fyrverkerier

Vad krävs för att få sälja fyrverkerier?

För att få sälja fyrverkerier krävs tillstånd. I de flesta fall behövs även tillstånd till förvaring av fyrverkerierna. Tillstånd söks hos den kommun där försäljningen ska äga rum.

Läs mer om försäljning av fyrverkerier

Publicerad: 2009-11-13 kl. 12:40 | Senast granskad:2018-12-21 kl. 11:04
Kontakt:
Rolf Weinander Rolf.Weinander@msb.se