Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Förvaring av explosiva varor

Tipsa om artikeln
Den som hanterar explosiva varor behöver också någonstans att förvara dessa.
Riktlinjer förvaring
Föreskrifter
Läs mer

Handbok: Förvaring av explosiva varor
Antal
Ej i lager
 
 

När explosiva varor inte används måste de förvaras på ett sådant sätt att de inte utgör en fara för omgivningen och obehöriga inte kan komma åt dem. Det åstadkoms genom att förvara dem i förråd där:

1. varorna är skyddade mot yttre påverkan och tillgrepp.
2. risken för oavsiktlig antändning minimeras.
3. omgivningen är skyddad om en explosion skulle inträffa i förrådet.

Skyddet i första punkten åstadkoms genom att ställa krav på förrådets konstruktion. Oavsiktlig antändning undviks genom att inte samförvara t.ex. sprängämnen och tändmedel, hålla god ordning och ställa särskilda krav på elinstallationer i förrådet. Skyddet för omgivningen i tredje punkten åstadkoms genom att placera förrådet på en plats så att konsekvenserna för omgivningen begränsas om en explosion skulle inträffa i förrådet. ”Omgivningen” omfattar både människors liv och hälsa, egendom och miljön.

Regler för förvaring

Förvaring är en typ av hantering enligt lagen 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Regler som gäller förvaring av explosiva varor finns i LBE och sedan den 1 juni 2016 i 9 kap. i MSB:s föreskrifter MSBFS 2016:3 om hantering av explosiva varor. 9 kap. innehåller bestämmelser för aktsamhetskrav, avstånd till skyddsobjekt, tillträdesskydd, brand- och åskskydd, skyltning, förvaring i bostad, bergutrymme, vid försäljningsställe och tillfällig förvaring. De nya bestämmelserna i MSBFS 2016:3 är framför allt en förenkling och ett förtydligande av tidigare regler och innebär inga förändringar av de tekniska kraven på förråd.

Inom Försvarsmakten tillämpas i stället IFTEX, Försvarsmaktens instruktion för förvaring och transport av ammunition och övriga explosiva varor.

I enskilda fall och om det finns särskilda skäl till det kan undantag från förvaringsbestämmelserna medges av MSB.

MSBFS 2016:3 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor

Tillstånd till förvaring

 • Tillstånd till förvaring för verksamheter som använder eller saluför explosiva varor utfärdas av den kommun där förvaringen ska äga rum. 
 • Tillstånd till förvaring i anslutning till tillverkning, destruktion m.fl. prövas av MSB, oftast i samband med prövning av tillstånd till tillverkning, destruktion m.fl.
 • Försvarsmaktens tillstånd till förvaring av explosiva varor på fasta platser prövas av MSB.
 • Ett tillstånd gällande förvaring i flyttbart förråd utfärdat av en kommun gäller även i andra kommuner.

Undantag från tillståndsplikten

Det finns tillfällen då förvaring får ske utan tillstånd. Undantagen finns i 13 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor och i 2 kap. i MSBFS 2016:3. Några av undantagen gäller den som:

 • har tillstånd att inneha skjutvapen (vapenlicens) behöver inget annat tillstånd för att förvara ammunition och tändhattar avsedd för dessa vapen,
 • har tillstånd att inneha skjutvapen och tillverkar ammunition för eget bruk till dessa vapen får förutom ammunition och tändhattar även förvara upp till 5 kg krut utan annat tillstånd, 
 • förvarar pyrotekniska artiklar enligt bilaga 1 till MSBFS 2016:3 (bl. a. patroner för bultpistoler, salutskott, nödraketer och vissa fyrverkerier) behöver inte tillstånd enligt de särskilda villkor som gäller i bilagan. 
 • inom näringsverksamhet, t.ex. verkstad, återförsäljare, bilskrot, eller undervisning förvarar högst 10 PU – pyroteknisk utrustning för fordon, t.ex. krockkuddar, behöver inte tillstånd till förvaring. Återförsäljare behöver dock alltid tillstånd till försäljning, oavsett antal.

Begärlighetsgrader

En explosiv vara graderas efter stöldbegärlighet i en av de tre begärlighetsgraderna A, B och C, där A är mycket stöldbegärliga, B stöldbegärliga och C mindre stöldbegärliga. I bilaga 7 till MSBFS 2016:3 anges begärlighetsgraden för olika explosiva varor. Begärlighetsgraden avgör hur starkt förrådets tillträdesskydd behöver vara.

Förvaring av stenspräckare

Vid förvaring av stenspräckare är det viktigt att tänka på att tändarna har en högre begärlighetsgrad än patronerna. Kravet på tillträdesskydd blir därför högre vid förvaring av tändare till stenspräckare eller stenspräckare med monterade tändare. 

Läs mer om tillträdesskydd vid förvaring av stenspräckare

Förvaring i samband med försäljning av explosiva varor

Vid försäljning av explosiva varor i lokaler där allmänheten har tillträde uppstår en speciell situation. Föreskrifternas krav på avstånd till skyddsobjekt kan oftast inte uppfyllas, då skulle knappast någon försäljning av t.ex. fyrverkerier tillåtas. Därför finns särskilda bestämmelser för förvaring vid försäljningsställen.

Läs mer om förvaring av explosiva varor vid försäljningsställen

Zonindelning av riskområden

Områden där explosiva varor hanteras så att risk för antändning kan uppstå ska indelas i zoner utifrån risken för spridning av explosivämnen i form av damm eller ånga m.m. Zonindelningen ska genomföras och dokumenteras i en klassningsplan enligt bestämmelser i 6 kap. i MSBFS 2016:3. Förvaring av explosiva varor i slutna förpackningar där explosiva ämnen normalt inte kan spridas klassas som zon E3.

Läs mer om zonindelning av riskområden

Dagbok och registerhållning

Den som förvarar sprängämnen, sprängkapslar eller detonerande stubin ska föra dagbok över sin förvaring och kunna redovisa dagsaktuella uppgifter om innehavet i varje förråd.
Den som förvarar identitetsmärkta explosiva varor för civilt bruk vilka omfattar sprängämnen, tändmedel och krut ska föra register över dessa enligt bestämmelserna i 7 kap. i MSBFS 2016:3.

Läs mer om identitetsmärkning och registerhållning

Skyltning

Vid tillståndspliktig förvaring av explosiva varor ska förrådet vara försett med varningsskylt för explosiva varor, förbudsskylt mot rökning och öppen eld och informationskylt med den största mängd explosiva varor som får förvaras där.

Förvaring i bostad

I bostad får högst följande mängder förvaras

 • 5 kg krut och tändhattar i riskgrupp 1.3 eller 1.4,
 • 5 kg (nettovikt) fyrverkerier i riskgrupp 1.3 eller 1.4, 
 • 5 kg (nettovikt) pyroteknisk nödutrustning och räddningsutrustning, 
 • pyrotekniska artiklar i de mängder som är undantagna från tillståndsplikt vid förvaring enligt villkor i bilaga 1 till MSBFS 2016:3
 • 20 kg (nettovikt) ammunition till handeldvapen i riskgrupp 1.3 eller 1.4. Detta gäller annan ammunition än till vapen innehavaren har tillstånd att inneha enligt vapenlagen.

Explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 (t.ex. svartkrut, sprängämnen och sprängkapslar) får inte förvaras i bostad.

Behövs större mängder än ovan angivna eller om man vill ha svartkrut måste dessa förvaras utanför bostaden.

Riskgrupper

Explosiva varor indelas i riskgrupperna 1.1-1.6 beroende på vilka egenskaper de har. Indelningen har sitt ursprung i FN:s modellregelverk för transport av farligt gods. För en närmare beskrivning av riskgrupperna, se föreskrifterna MSBFS 2016:3 eller Handbok förvaring av explosiva varor. 

Publicerad: 2009-11-11 kl. 14:55 | Senast granskad:2017-02-20 kl. 13:12
Kontakt:
Rolf Weinander Rolf.Weinander@msb.se