Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Explosionsrisker med mineralgödsel

Tipsa om artikeln
Ammoniumnitrat är den vanligaste kvävekällan i mineralgödsel, och sådana gödsel används i hundratusentals ton årligen i Sverige. Flera explosionsolyckor har skett med ammoniumnitrat, framför allt när det har utsatts för en kraftig utvändig brand. Det är därför viktigt att känna igen ammoniumnitrathaltiga mineralgödsel och vara medveten om vilka risker som finns.

Ammoniumnitrats farliga egenskaper

Ammoniumnitrat är ett oxiderande ämne som sönderfaller vid upphettning eller om det utsätts för vissa föroreningar. Sönderfallet genererar nitrösa gaser (NOx) som är brunfärgade och giftiga. Om sönderfallet sker under inneslutning kan det leda till explosion. En blandning av ammoniumnitrat med brännbara ämnen som t.ex. diesel är, om proportionerna är de rätta, ett detonerande sprängämne.

På grund av dessa egenskaper ska ammoniumnitrat aldrig förvaras så att det kan utsättas för en brand eller blandas med brännbara ämnen. Om en omfattande brand skulle uppstå som involverar ammoniumnitrat, vilket indikeras av de bruna nitrösa gaserna, måste explosionsrisken tas i beaktande.

Märkning av mineralgödsel med högt innehåll av ammoniumnitrat

Mineralgödsel med högt innehåll av ammoniumnitrat eller andra nitrater klassificeras som oxiderande och måste därför märkas för denna egenskap. Symbolen flamma-över-cirkel anger att produkten är oxiderande. Om mineralgödseln innehåller hög halt ammoniumnitrat transporteras den under UN-nummer 2067 enligt reglerna om transport av farligt gods (ADR, RID m.m.). Detta UN-nummer är unikt för ammoniumnitrathaltiga mineralgödsel. Det förekommer också att ren ammoniumnitrat för gödningsändamål transporteras under UN-nummer 1942, som är ett unikt UN-nummer för ren ammoniumnitrat som främst används för teknisk ammoniumnitrat, bl.a. så kallade porösa prillor som används vid tillverkning av sprängämnen (ANPP).

Transportmärkning av förpackningar innehållande hög halt ammoniumnitrat. UN-nummer 2067 används för mineralgödsel med högt innehåll av ammoniumnitrat. UN-nummer 1942 används för ren ammoniumnitrat.

Upphettning under inneslutning och föroreningar kan medföra explosionsrisk

Mineralgödsel är under normala omständigheter inte explosiva, men om mineralgödsel med högt innehåll av ammoniumnitrat är inneslutna och upphettas, t.ex. genom att exponeras för en kraftigare brand, kan explosionsrisk föreligga. Exempel på inneslutning är transport/lagring i behållare av metall (framför allt stål), men inneslutning kan även uppkomma på grund av stapling av storsäckar i alltför stora högar eller i stora högar av oförpackad produkt. Vid upphettning under inneslutning kan sönderdelningen av ammoniumnitrat övergå i en explosion. Vissa föroreningar, så som t.ex. koppar, klorider, hypokloriter och klorater, ökar benägenheten för ammoniumnitrat att sönderdelas, och inblandning av brännbart material, särskilt brännbara vätskor, ökar dess explosionsbenägenhet.

Flera explosioner av mineralgödsel innehållande hög halt ammoniumnitrat har skett genom tiderna, och orsakerna varierar och är ibland något oklara. I de flesta fall tycks dock upphettning under inneslutning vara orsaken, möjligen med inblandning av föroreningar (se ovan) eller brännbara vätskor som t.ex. dieselolja. Om en sådan situation uppstår, exempelvis vid en transportolycka med påföljande brand eller vid en brand i ett lagerutrymme, är det viktigt att vara medveten om explosionsrisken och tillämpa tillräckliga säkerhetsavstånd.

Detonationsmotståndsprov och regler från MSB

Mineralgödsel med högt innehåll av ammoniumnitrat – mer än 80 vikt% - ska, om de sätts på marknaden inom EU, genomgå ett detonationsmotståndsprov (enligt EU-förordning 1907/2006 (Reach)). Provet ska påvisa att gödseln inte kan bringas till detonation. Det ska dock påpekas att provet genomförs i relativt liten skala på ren mineralgödsel, varför det inte nödvändigtvis reflekterar en situation med stora mängder och/eller förorenad produkt.

Dessa mineralgödsel omfattas också av MSB:s föreskrifter SÄIFS 1995:6, som reglerar hanteringen (undantaget transport) i syfte att minska riskerna för brand och explosion.

SÄIFS 1995:6 föreskrifter och allmänna råd om hantering av ammoniumnitrat

Vägledning från branschen om brandbekämpning

Fertilizers Europe är en branschorganisation för tillverkare av mineralgödsel i Europa. De har gett ut omfattande vägledning om brandbekämpning när ammoniumnitrat är inblandat (på engelska).  

Besök Fertilizers hemsida och ladda ner Guidance for fighting fire and/or decomposition involving solid mineral nitrogen-based fertilizers .


Publicerad: 2017-10-03 kl. 16:30
Kontakt:
Lorens Van Dam lorens.van.dam@msb.se