Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Bensinstation

Brandfarliga vätskor

Tipsa om artikeln
Här finner du föreskrifter och annan information om hantering av brandfarliga vätskor. Med hantering avses i stort sett allt handhavande av dessa vätskor, inklusive förvaring.
Fakta
Brandfarliga vätskor har en flampunkt upp till och med 100˚C. Några exempel är bensin, spolarvätska, lacknafta, aceton och de vanligaste alkoholerna.
 

Brandfarliga vätskor är de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100˚C. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, eldningsolja, E85, alkoholer och många lösningsmedel.

Föreskrifter som gäller för brandfarliga vätskor

Tillstånd

Beroende på vilken mängd brandfarliga vätskor du hanterar kan du behöva söka tillstånd hos kommunen för hanteringen. Via länken nedan kan du få reda på om du behöver ha tillstånd för dina brandfarliga vätskor. Observera att kraven i övriga föreskrifter gäller oavsett om du behöver tillstånd eller inte.

Läs mer om tillstånd för hantering av brandfarliga varor 

Nya föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor börjar gälla 1 oktober 2013

Hantering

I dessa föreskrifter finns grundläggande bestämmelser om hantering av brandfarliga vätskor, krav på behållare, bergrum, cisternrum och hur brandfarliga vätskor får förvaras. Här kan man också få uppgifter om avstånd, invallning, riskutredning och annat som har med säker hantering av brandfarliga vätskor att göra.


SÄIFS 2000:2 föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor

Ytterligare upplysningar om hantering i speciella situationer finns i föreskrifter om hantering på försäljningsställen och i anslutning till vissa transportmedel.

SÄIFS 1996:2 föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen

SÄIFS 1990:2 föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel

Cisterner och rörledningar

Föreskrifterna (MSBFS 2014:5) om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor gäller från 1 november 2014. De ger tekniska krav på cisterner, rörledningar och viss annan utrustning för brandfarliga vätskor. Vidare finns information om olika typer av obligatorisk kontroll och i vilka fall certifiering krävs.

Följande ändringar har gjorts i MSBFS 2014:5 jämfört med de tidigare föreskrifterna, MSBFS 2011:8.

  • Krav på att rörledningar utan tillräckligt korrosionsskydd ska bytas mot korrosionsskyddade (övergångsbestämmelse införd till 2 kap. 3 § i MSBFS 2014:5).
  • Krav på att anslutning för fyllning av cistern, om den enligt klassningsplan ger upphov till zon 0 eller 1, ska vara skyddad mot att en flamma går ner i cisternen (struken, tidigare MSBFS 2011:8, 2 kap. 11 §).
  • Krav på att avluftningsledning och gasåterföringsledning ska ha flamskydd där de enligt klassningsplan ger upphov till zon 0 eller 1 och cisternen riskerar att förlora sin täthet om ångor i den antänds (förtydligad i MSBFS 2014:5, 2 kap. 12 §).

MSBFS 2014:5 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor

Läs mer om cisterner och rörledningar

Explosionsfarlig miljö

Dessa föreskrifter gäller vid yrkesmässig hantering av brandfarliga vätskor och omfattar krav gällande explosionsfarlig miljö. Vissa paragrafer gäller även vid icke yrkesmässig hantering. Bland annat finns här krav på klassningsplaner och dokumentation. Föreskrifterna är en implementering när det gäller brandfarliga varor av direktivet 1999/92/EG om minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär.


SRVFS 2004:7 föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor (pdf, nytt fönster)

Ytterligare bestämmelser om brandfarliga vätskor

Bestämning av flampunkt, indelning i klasser av brandfarliga vätskor och anvisningar om hur man ska bedöma blandningar av vätskor finns i en särskild föreskrift.


SRVFS 2005:10 föreskrifter med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor

Skyltar och märkning


Mer om anslag samt märkning av rörledningar hittas här.

Förteckning över brandfarliga gaser och vätskor

MSB har sammanställt en förteckning över de vanligen förekommande brandfarliga gaserna och vätskorna. Förteckningen finns i form av en databas där du kan söka efter brandfarliga gaser och vätskor. Du kan söka på

  • kemiskt namn
  • flampunktsområde
  • CAS-nummer
  • EG-nummer
  • summaformel
  • klass av brandfarlig vätska (enligt SRVFS 2005:10)
  • normaltillstånd (gas/vätska vid 20˚C och 1 atmosfärs tryck)

Förteckningar inom området brandfarliga gaser och vätskor

Typgodkända/certifierade objekt för brandfarliga vätskor

Att till exempel cisterner, rörledningar och katodiska skydd ska vara typgodkända eller certifierade innebär att de ska uppfylla lagstiftningskrav i de avseenden och under de förutsättningar som anges i de certifikat eller typgodkännanden som utfärdats.

MSB har i dagsläget ingen förteckning över vilka certifikat som finns. Information om certifiering måste efterfrågas hos den som tillverkar produkten eller hos den instans som utfärdat certifikatet.

Handbok om hanteringen av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer

Handboken om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer är en sammanställning av de regler som gäller skydd mot brand och explosion för bensinstationer.

Handbok: Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer
Denna handbok är avsedd dels för verksamhetsutövare som vill ha en samlad presentation av regelverket och dess tillämpning på bensinstati...
Publikationsnummer:
MSB822
 
 
Publicerad: 2009-11-10 kl. 10:49 | Senast granskad:2015-04-15 kl. 14:14
Kontakt:
Ingela Hellberg Ingela.Hellberg@msb.se