Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Gastub

Brandfarliga gaser

Tipsa om artikeln
Här finner du föreskrifter och annan information om hantering av brandfarliga gaser.
Fakta
Exempel på brandfarliga gaser är acetylen, metan (naturgas/biogas), gasol, ammoniak och vätgas.
 
Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid en temperatur av 20ºC kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Även gaser i vätskefas, som till exempel gasol, räknas som brandfarliga gaser.

Tillstånd

Beroende på vilken mängd brandfarlig gas du hanterar kan du behöva söka tillstånd hos kommunen för hanteringen. Via länken nedan kan du få reda på om du behöver ha tillstånd för dina brandfarliga gaser. Observera att kraven i övriga föreskrifter gäller oavsett om du behöver tillstånd eller inte.
  
 

Brandfarlig gas i lös behållare

Föreskrifterna nedan gäller för brandfarlig gas i lös behållare, och reglerar till exempel hur man får förvara gasolflaskor.
 
 

Cisterner gasklockor, bergrum och rörledningar

Dessa föreskrifter omfattar konstruktion, kontroll och anläggning av cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas.
 
 
Se även vårt informationsblad om gasolanläggningar med cisterner:
 
 

Skyltar och märkning

För information om skyltar och märkning av rörledningar:
 
 

Explosionsfarlig miljö

För att undvika brand och explosion är det viktigt att risken för att gas läcker ut och antänds minimeras. Ett led i detta är bedömningen av explosionsfarlig miljö, dvs. var risken finns att brandfarlig gas blandas med luft, och vilka tändkällor som kan förekomma. Mer information finns på denna sida:
 

Gasapparater

EU-förordning 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG, gäller för gasapparater som t.ex. gasolgrillar, gasspisar, terassvärmare och gasoldrivna kylskåp, och riktar sig främst till tillverkare och importörer. I EU-förordningen finns bland annat krav på att gasapparaterna ska vara CE-märkta.
Mer specifikt omfattar EU-förordningen anordningar för förbränning av gasformiga bränslen avsedda för matlagning, kylning, luftkonditionering, uppvärmning, varmvattenberedning, belysning eller tvätt. EU-förordningen omfattar också fläktgasbrännare och uppvärmningsanordningar som ska förses med sådan brännare. Även tillbehör omfattas, d.v.s. ”säkerhetsanordningar, styr- eller reglerdon samt delkomponenter av dessa som konstruerats för att ingå i en anordning eller sättas samman för att utgöra en anordning”. Förordningen exkluderar anordningar särskilt konstruerade för att användas i industriella processer som utförs i industrianläggningar; konstruerade för att användas i luftfartyg och på järnväg eller konstruerade för att användas för forskningssyften under kortare tid i laboratorier.
När EU-förordningar träder i kraft gäller de direkt i EU:s medlemsstater och behöver därför inte införas i nationell lagstiftning. EU-förordning 2016/426 trädde i kraft fullt ut den 21 april 2018 och ska därför tillämpas från detta datum på anordningar för förbränning av gasformiga bränslen, dvs. gasapparater. Det betyder att nya gasapparater som förs in på unionsmarknaden från tredjeland måste vara typkontrollerade mot EU-förordningen (och inte som tidigare mot gasapparatdirektivet), och på samma sätt måste tillverkarens överensstämmelse intyga överensstämmelse mot EU-förordningen.
Eftersom EU-förordningen nu måste tillämpas har MSB upphävt Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 2000:6) om gasapparater. Det som reglerades av föreskrifterna regleras nu av förordningen.

Försäljningsställen

Här finns regler för hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen.
 

 

Hantering i anslutning till vissa transportmedel

Dessa föreskrifter reglerar hur ett tankfordon för brandfarlig gas och vätska får hanteras, samt lastning och lossning av fartyg med brandfarlig gas och vätska.

SÄIFS 1990:2 föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel

Naturgas

Föreskrifterna gäller för transmissions- och distributionsledningar för naturgas, med ett övertryck överstigande 4 bar.

Databas över brandfarliga gaser och vätskor

I databasen Brandfarliga gaser och vätskor kan du ta reda på om en gas eller vätska är brandfarlig. Sökningen visar om en viss vara är en brandfarlig gas eller vätska. Du kan söka på:
  • Kemiskt namn
  • Flampunktsområde
  • CAS-nummer
  • EG-nummer
  • Summaformel
  • Klass av brandfarlig vätska (enligt SRVFS 2005:10)
  • Normaltillstånd (gas/vätska vid 20°C och 1 atmosfärs tryck)
Databasen är inte fullständig utan återger endast de vanligen förekommande gaserna och vätskorna.
 
Publicerad: 2009-09-09 kl. 12:22 | Senast granskad:2018-06-18 kl. 11:46
Kontakt:
No such user
Christer Sandqvist Christer.Sandqvist@msb.se