Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Implementering av gemensamma grunder

Tipsa om artikeln
I november 2014 fastställdes en strategisk plan som ligger till grund för arbetet med implementering av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. De långsiktiga målen i den strategiska planen har brutits ned till mer detaljerade handlingsplaner per år. Nedan beskrivs det arbete som planeras för 2017.

Här kan du ta del av den strategiska planen.

Klicka här för att läsa om vilka aktiviteter som genomfördes under 2015

Klicka här för att läsa om 2016 års arbete

Implementeringsarbetet 2017

Gemensamma grunder syftar på sikt till att bidra till ett säkrare samhälle och minskat lidande för den enskilde genom att aktörerna ökar sin förmåga att genom ledning och samverkan uppnå aktörsgemensam inriktning och samordning och därmed stärker förmågan att hantera samhällsstörningar. Det formulerade effektmålet, citerat från den strategiska planen, är:

"att aktörer inom samhällsskydd och beredskap har en samsyn på hur ledning och samverkan ska bedrivas i hela hotskalan – från vardag till höjd beredskap – på lokal, regional och nationell nivå."

Handlingsplanen utgår ifrån och konkretiserar den inriktning och de mål som anges i den övergripande strategiska planen för implementering.Utgångspunkten är att varje aktör ansvarar för att implementera de gemensamma grunderna i egen organisation. MSB har en samordnande och stödjande roll i implementeringen och ger olika former av stöd till aktörerna.

Den övergripande inriktningen för implementeringsarbetet under 2017 är att i så stor utsträckning som möjligt anpassa och styra aktiviteter till etablerade förmågehöjande processer (t.ex. regionala övningar, SAMÖ). Vi arbetar också med de aktörer som har kommit en bit på väg i implementeringsarbetet, till exempel myndigheter som medverkat i nationella utvecklingsprocessen. I arbetet med att forma MSB:s stöd till implementering, har tre primära målgrupper identifierats:


• Aktörer med ansvar för samhällsskydd och beredskap
• Aktörer som erbjuder metod-, teknik- och kompetensstöd
• MSB:s egen organisation

Aktörer med ansvar för samhällsskydd och beredskap

Vi riktar främst in oss på att stödja de aktörer som kommit en bit på väg, dvs. myndigheter som deltagit i den nationella utvecklingsprocessen, de länsstyrelser som är drivande och de kommuner som är på tå. Aktiviteter riktade till den regionala och lokala nivån ska hänga ihop på ett tydligt sätt.

Andra prioriterade myndigheter är de som enligt sina myndighetsinstruktioner har ett funktionsövergripande eller samordnande ansvar avseende krisberedskap. Vi erbjuder även de övriga myndigheterna riktat stöd i deras implementeringsarbete, framförallt om det avser arbete i ett aktörsgemensamt perspektiv. Generellt gäller att samverkansområdena fortsatt kommer att vara en viktig arena för att kommunicera kring de gemensamma grunderna.

Under året kommer vi att medverka eller på annat sätt bidra med information på samverkansområdenas träffar och efterföljande aktiviteter, stödja myndigheternas krisberedskapsutbildning (motsvarande) genom att utbilda utbildare och genomföra informationsaktiviteter i forum för privat-offentliga samverkan. Arbetet med stöd till övningar riktar sig till de län och kommuner som deltar i de aktuella övningarna och erbjudandet om stöd till övningsdeltagare integreras med etablerade processer för stöd till de aktuella övningstyperna. Där kan vi bidra med att ta fram förslag på övningsmål och utvärderingsfrågor.

Aktörer som erbjuder metod-, teknik- och kompetensstöd

Målet är att under året ta fram stöddokument för upphandling av "Gemensamma grunder-konsulter", arrangera återträff för de som deltog på konsultutbildningen 2016 samt följa upp MSB:s externa kursutbud avseende Gemensamma grunder. 

MSB:s egen organisation

De gemensamma grunderna berör samtliga avdelningar och enheter som enligt MSB:s verksamhetsplan, regleringsbrev och myndighetsuppdrag har ett ansvar för frågor som rör hantering av olyckor, kriser och krig. Även avdelningar och enheter som arbetar med förebyggande arbete kommer att beröras av implementeringsarbetet. Genom att höja kunskap och stödja implementeringen bidrar vi till att stärka MSB i myndighetens uppgift att stödja förmågeutveckling kring samordning och ledning hos andra aktörer, samt stärka MSB:s egen förmåga att skapa aktörsgemensam inriktning och samordning vid samhällsstörningar. De flesta enheter på MSB har under 2015 och 2016 fått grundläggande information eller utbildning i Gemensamma grunder. Fördjupningsutbildningar riktas till nyckelgrupper såsom de som arbetar med MSB:s operativa uppdrag i aktörsgemensamma sammanhang, lärare och utredare av olika slag.


Informations- och utbildningsmaterial

Arbetet med att hålla det framtagna informations- och utbildningsmaterialet om Gemensamma grunder aktuellt innebär bland annat att ta fram en förvaltningsplan för allt informations- och utbildningsmaterial, hålla presentationer och utbildningsmodulerna aktuella och bevaka lagersaldon och nytrycka befintliga publikationer
Det fortsatta arbetet med att ta fram och uppdatera material, att stödja arbetsgruppen med kommunikationsrådgivning och material och presentera arbetet i olika nyhetsbrev kommer att fortsätta under 2017.


Kommunikation

Under 2017 ska kommunikationen inriktas mer aktivt mot att sprida nyheter om händelser, aktiviteter, nytt material m.m. i nyhetsbrev, sociala medier och via andra, externa, kanaler och nätverk. För att ytterligare förstärka genomslaget och effekten av det arbete som bedrivs under 2017, ska kommunikationen i ännu högre grad inriktas mot att sprida nyheter i ännu fler kanaler, där MSB internt är en viktig del. Arbetsgruppen kommer att genomföra och delta i större aktiviteter under 2017. Dessutom ska aktiviteterna presenteras i webb och sociala medier, och likaså följas upp efteråt i dessa kanaler.

Publicerad: 2014-11-25 kl. 15:37 | Senast granskad:2015-04-17 kl. 15:56
Kontakt:
Patrik Hjulström Patrik.Hjulstrom@msb.se