Till innehåll på sidan

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller huvudman fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Om det fattas beslut om stängning behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Föreskrift och allmänna råd

MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften. Med nödvändig menas att om arbetsinsatsen inte genomförs kan verksamheten inte upprätthållas på en acceptabel nivå.

Vem bedömer och beslutar?

Den som ska bedöma om arbetsinsatsen är nödvändig i detta fall är arbetsgivaren. Ytterst är det huvudmannen eller hemkommunen som beslutar om vem som kan erbjudas omsorg. Vem som beslutar om omsorg beror på vem som har fattat beslut om skolstängning: regeringen eller huvudmannen.

Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal förskola eller skola och till exempel skolans styrelse om det är en fristående förskola eller skola.

Exempel på samhällsviktig verksamhet

Till föreskriften hör allmänna råd som ger stöd i hur förordningen kan tillämpas. I de allmänna råden hittar du en lista över exempel på vilken verksamhet som bedöms som samhällsviktig. Notera att dessa exempel är särskilt framtagna specifikt för situationen stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet i samband med coronapandemin. Den gäller inte för alla situationer.
Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet MSBFS 2020:3Allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet MSBFS 2020:4

Hur ser processen ut - vem gör vad?

Bild över hela processen
Bild över hela processen
Bild över hela processen uppdelad på hemkommun/huvudman, verksamhetsutövare, vårdnadshavare
Bild över hela processen uppdelad på hemkommun/huvudman, verksamhetsutövare, vårdnadshavare
 • Beskrivning av processen

  Hemkommunen/ huvudmannen

  Ska vid en stängning informera vårdnadshavare om att omsorg finns enligt förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet och omfattas av 3 och 4 §§ i föreskriften,  ska få omsorg i den omfattning som behövs för att den samhällsviktiga verksamheten ska kunna upprätthållas på en acceptabel nivå.

  Vårdnadshavaren

  För en dialog med verksamhetsutövaren om vårdnadshavaren deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.

  Verksamhetsutövare

  Gör en bedömning av om den bedriver samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3. Bedömningen om vad som är samhällsviktigt ligger hos respektive organisation/företag. De ska inte lämna in denna bedömning till någon.

  Gör en bedömning av vilken verksamhet inom den egna samhällsviktiga verksamheten som är prioriterad och vilken personal man behöver för att klara detta. Det vill säga verksamhetens behov av personal och nyckelkompetens samt den enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla den på en acceptabel nivå.

  Verksamhetsutövare

  Meddelar vårdnadshavaren att denne behövs vid en stängning.

  Vårdnadshavaren

  Om inte omsorg kan ordnas på annat sätt, anmäler vårdnadshavaren sitt behov av omsorg till berörd hemkommun alternativt huvudmannen. 

  Hemkommunen/ huvudmannen

  Om hemkommunen/huvudmannen är osäker på om vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig verksamhet får den, om det är nödvändigt, begära att behovet styrks med intyg från verksamhetsutövaren.
  Beslutar om vem som ska erbjudas omsorg. De ska grunda sitt beslut på bestämmelser i föreskriften MSBFS 2020:3.

  Förtydliganden

  • Verksamhetsutövare: är till exempel arbetsgivaren eller uppdragsgivaren.
  • Hemkommunen/huvudmannen: Under vissa omständigheter finns skyldigheten hos hemkommunen, under andra omständigheter finns skyldigheten hos både offentliga och enskilda huvudmän. Detta beror på vilka som fattar beslut om skolstängning. Om regeringen har meddelat föreskrifter om stängning ansvarar barnets eller elevens hemkommun i egenskap av huvudman för att sådan omsorg ordnas. Om en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg stänger sådan verksamhet är det den huvudmannen som ska erbjuda omsorg.

För dig som ansvarar för skola eller omsorg hos kommun eller annan huvudman

Beslut om stängning av förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet kan antingen fattas av regeringen eller av en huvudman.

 • Om regeringen fattar beslut
  • Om regeringen fattar beslut om stängning av förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet ansvarar barnets eller elevens hemkommun i egenskap av huvudman för att sådan omsorg ordnas. Om regeringen fattar ett sådant beslut ska barnets eller elevens hemkommun informera vårdnadshavare om att omsorg finns enligt förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, ska få omsorg i den omfattning som behövs för att den samhällsviktiga verksamheten ska kunna upprätthållas på en acceptabel nivå.
  • Hemkommunen beslutar om vem som ska erbjudas omsorg. Hemkommunen ska grunda sitt beslut på bestämmelser i föreskriften MSBFS 2020:3. Om hemkommunen är osäker på om vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig verksamhet får den, om det är nödvändigt, begära att behovet styrks med intyg från verksamhetsutövaren.
 • Om huvudmannen fattar beslut
  • Om en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet fattar beslut om att stänga sådan verksamhet är det den huvudmannen som ska erbjuda omsorg. Huvudmannen ska vid en stängning informera vårdnadshavare om att omsorg finns enligt förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, ska få omsorg i den omfattning som behövs för att den samhällsviktiga verksamheten ska kunna upprätthållas på en acceptabel nivå.
  • Huvudmannen beslutar om vem som ska erbjudas omsorg. Huvudmannen ska grunda sitt beslut på bestämmelser i föreskriften MSBFS 2020:3. Om huvudmannen är osäker på om vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig verksamhet får den, om det är nödvändigt, begära att behovet styrks med intyg från verksamhetsutövaren.

Tänk på

 • att inte upprätta listor på personer som jobbar i samhällsviktig verksamhet. Detta kan vara känslig och skyddsvärd information.

Checklistor för kommuner och huvudmän

Sveriges Kommuner och Regioner har en checklista som ska fungera som ett stöd för kommuner inför och i samband med eventuella förskole- och skolstängningar. I den förtydligas bland annat hur kommuner och huvudmän ska hantera information. Det är viktigt att inte upprätta listor på personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Det kan vara säkerhetskänslig information enligt säkerhetsskyddslagen. 

Sveriges Kommuner och Regioners webbsida om kommunens ansvar för förskola och skolaSkolverket har checklistor för både kommuner och enskilda huvudmän inför och vid vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshem.

Skolverkets webbsida med regler om förskolor och skolor behöver stänga på grund av coronaviruset eller covid-19

För dig som är vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, på en acceptabel nivå. Med acceptabel menas här den nivå som arbetsgivaren har bedömt att verksamheten ska bedrivas på utifrån hanteringen av covid-19.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Du ska

 • Föra en dialog med verksamhetsutövaren om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.
 • Anmäla ditt behov av omsorg till hemkommunen (om regeringen fattar beslut om stängning) eller huvudmannen (om huvudmannen beslutar om stängning). Kommunen eller huvudmannen kan ge dig  information om hur anmälan ska ske.
 • Om hemkommunen eller huvudmannen efterfrågar det, styrka ditt behov av omsorg med intyg från din arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Informationsblad till vårdnadshavare

Informationsbladet "Vem kan erbjudas omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger?" beskriver hur man som vårdnadshavare ska agera vid en stängning. Informationen har sänts till kommuner och enskilda huvudmän för vidare spridning. Informationsbladet har översatts till olika språk.

Vem kan erbjudas omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger?

 

För dig som är verksamhetsutövare: arbetsgivare eller uppdragsgivare

Som verksamhetsutövare, till exempel arbetsgivare eller uppdragsgivare, ska du bedöma om företaget/organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet utifrån Föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:3, MSBFS 2020:4).

Använd gärna MSB:s stöd för att bedöma om din verksamhet, eller delar av den, är samhällsviktig vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Stödet hjälper dig även att identifiera och planera för vilken personal som behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, det vill säga i det här fallet vilka vårdnadshavare som kan komma att beröras av en stängning

Stöd till verksamhetsutövare:  är min verksamhet samhällsviktig vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet?MSB gör inte bedömningen om ett specifikt företag eller organisation är samhällsviktigt eller inte. Denna bedömning görs av dig som verksamhetsutövare. Det är du som ska ta ställning till vilka anställda tillika vårdnadshavare som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten.

Detta bygger på ansvar och tillit. Det är viktigt att komma ihåg att syftet med eventuell stängning av skolverksamhet görs för att minska smittspridningen och det är viktigt att bara inkludera den personal som är absolut nödvändig för att upprätthålla verksamheten.

I bedömningen ska du

 • bedöma hur personalberoende den samhällsviktiga verksamheten är,
 • identifiera vilka arbetstagare som har en nyckelroll eller nyckelkompetens.
 • ta hänsyn till stödjande tjänster som verksamheten är särskilt beroende av, till exempel lokalvård, tvätt av skyddskläder och IT-support.
 • bedöma behovet av samtlig personal, det vill säga både ordinarie personal och personal som anställts för att tillfälligt stärka upp samhällsviktig verksamhet.

När bedömningen är gjord ska du

 • ta ställning till vilka arbetstagare tillika vårdnadshavare som behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet,
 • meddela aktuell arbetstagare/vårdnadshavare att denna behövs för att bedriva samhällsviktig verksamhet,
 • be arbetstagaren/ årdnadshavaren att anmäla eventuellt behov av om omsorg vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.
 • om huvudmannen begär intyg från vårdnadshavaren, ska du intyga att arbetstagaren är i behov av omsorg. OBS: Det är mycket viktigt att ett intyg inte innehåller detaljerade beskrivningar av arbetsuppgifter eller kompetenser.

Informationsblad till verksamhetsutövare

Informationsbladet "Vilken personal kan få omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger?" har sänts till kommuner och enskilda huvudmän för vidare spridning.

Informationsblad: Vilken personal kan få omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger?

Intyg för att styrka vårdnadshavarens deltagande i samhällsviktig verksamhet

Du ska inte anmäla att din verksamhet är samhällsviktig till huvudmannen (kommunen eller enskild huvudman). Du behöver bara styrka detta om huvudmannen önskar intyg för en arbetstagare.

Om ett intyg efterfrågas kan du använda eller utgå ifrån detta exempel:

Exempel på innehåll i ett intyg

Utgångspunkt i förordning

I Förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta förtydligas under vilka förutsättningar verksamheter på skolområdet kan stängas. Det slås också fast att barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, ska erbjudas omsorg i den omfattning det behövs för att sådan samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas. MSB har rätt att meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna bestämmelse.

Informationsmaterial om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smittaÄndring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smittaFörordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smittaBeslut om lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

Vanliga frågor och svar

Frågor och svar

 • Vad innebär MSB:s föreskrift och de allmänna råden?

  MSB:s föreskrift utvecklar hur förordningen ska tillämpas. Av föreskriften och allmänna rådet framgår det mer i detalj vilka typer av verksamheter som är samhällsviktiga och vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg utifrån situationen med virussjukdomen Covid-19.

 • Vad är samhällsviktig verksamhet i det här sammanhanget?

  Med samhällsviktig verksamhet i detta avseende avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:

  • Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
  • Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

  I det här sammanhanget är din verksamhet samhällsviktig om den uppfyller minst ett av villkoren ovan och om den bidrar till att upprätthålla de samhällssektorer och samhällsfunktioner som anges i 3 § föreskriften.  I det allmänna rådet ges exempel på samhällsviktiga verksamheter som omfattas och som bör anses som särskilt viktiga i hanteringen av utbrottet av virussjukdomen Covid-19.

 • Vad betyder "deltar i samhällsviktig verksamhet"?

  Med ”deltar i” avses i det här sammanhanget till exempel att personen i fråga är

  • anställd inom verksamheten eller arbetar i verksamheten utan att vara anställd där,
  • tjänstepliktig enligt lagen om skydd mot olyckor,
  • skyldig att delta i verksamheten, till exempel totalförsvarspliktiga.
 • Räcker det med att man som vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet för att barnet ska ha rätt till omsorg?

  Nej. För att du som vårdnadshavare ska erbjudas omsorg krävs det att den samhällsviktiga verksamhet du deltar i har identifierat att du behövs för att upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå. Den bedömningen ska baseras på om verksamheten har ett stort personalberoende eller om du som vårdnadshavare har en nyckelkompetens eller nyckelroll inom verksamheten.

  Om det finns en annan vårdnadshavare som kan ansvara för barnet bör utgångspunkten vara att den andra vårdnadshavaren gör det. Om denna vårdnadshavare är förhindrad att ta hand om barnet, t.ex. på grund av sjukdom, eller om vårdnadshavarna inte bor tillsammans, kan dock behov av omsorg finnas.

 • Jag har en viktig position på mitt företag/arbetsgivare. Hur påverkar detta mig?

  Det som är avgörande för om du kan erbjudas omsorg är om du behövs i den samhällsviktiga verksamhet som du deltar i. Det är verksamhetsutövaren (till exempel arbetsgivaren eller uppdragsgivaren) som bedömer vilka  inom den samhällsviktiga verksamheten som är av särskild vikt för att verksamheten ska kunna upprätthållas på en acceptabel nivå.

  Vid bedömningen av hur viktig den enskilda vårdnadshavarens arbetsinsats bör hänsyn tas till hur personalberoende den berörda verksamheten är. Hänsyn bör även tas till den enskilda vårdnadshavarens nyckelkompetens för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten.

 • Vad innebär Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta?

  I förordningen förtydligas under vilka förutsättningar skolor kan stängas.
  En del av förordningen handlar om att vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, ska erbjudas omsorg i den omfattning det behövs för att sådan samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas. MSB har rätt att meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna bestämmelse.

 • Vart finns listan med samhällsviktig verksamhet?

  Listan över exempel på vilken verksamhet som bedöms som samhällsviktig vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet hittar du i det allmänna rådets (MSBFS 2020:4) bilaga. Bilagan finns på sida 3.

 • Är listan i föreskriften heltäckande?

  Ja. Det är bara vårdnadshavare som deltar i verksamhet som omfattas av 3 § och 4 § föreskriften som kan ha rätt till omsorg om sina barn vid stängning av fritidshem, förskola eller annan pedagogisk verksamhet. I 3 § listas alla funktioner som i detta sammanhang är samhällsviktiga. Listan ska dock läsas med 4 § i beaktande – stödfunktioner som de som anges i listan är särskilt beroende av ska också anses vara samhällsviktiga. Exempel på vilka typer av verksamheter som bör anses som särskilt viktiga i hanteringen av utbrottet av coronavirussjukdomen covid-19 ges i de allmänna råden. Vid behov har MSB möjlighet att ändra föreskriften eller de allmänna råden. Listan är däremot inte uttömmande för vilken verksamhet som alltid måste skyddas eller upprätthållas vid alla givna situationer.

Frågor och svar för verksamhetsutövare (arbetsgivare eller uppdragsgivare)

 • Är min verksamhet samhällsviktig?

  I detta sammanhang är det du som verksamhetsutövare, till exempel arbetsgivare eller uppdragsgivare, som ska bedöma om ni bedriver samhällsviktig verksamhet utifrån föreskriften MSBFS 2020:3 och tillhörande allmänna råd MSBFS 2020:4.

  För att det här ska fungera är det av yttersta vikt att framtagen föreskrift med tillhörande allmänna råd tillämpas på ett ansvars- och tillitsfullt sätt. Tillämpningen måste också ställas i relation till syftet med en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet; att minska risken för smittspridning samtidigt som viss verksamhet i samhället måste kunna upprätthållas på en acceptabel nivå.

  För att identifiera verksamheten som i detta sammanhang är samhällsviktig finns ett stöd framtaget:

  Stöd till verksamhetsutövare: är min verksamhet samhällsviktig vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet?

   

 • Vem intygar och hur lämnas intyget till huvudmannen?

  Det finns inget krav på hur intygandet ska ske. Det är upp till huvudmannen att bestämma hur intygandet ska ske. Det kan till exempel göras muntligen, skriftligen eller genom att ett skriftligt intyg visas upp av vårdnadshavaren. Strävan är att undvika att insamling av ett intyg sker.

 • Vem utfärdar intyg och hur ska det vara utformat?

  Verksamhetsutövaren, i regel vårdnadshavarens arbetsgivare eller uppdragsgivare, ansvarar för att intyga att vårdnadshavares arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamhet som bedrivs och att vårdnadshavarens frånvaro kan antas leda till att verksamheten inte kan upprätthållas på en acceptabel nivå.

  Det finns inget krav på hur ett intyg ska vara utformat. Intyget bör ställas i relation till rådande situation och inte medföra en alltför stor belastning på vårdnadshavaren och verksamhetsutövaren. Dock bör det av intyget framgå att vårdnadshavares arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamhet som bedrivs i enlighet med föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:3 och MSBFS 2020:4) och att frånvaron av vårdnadshavaren kan antas leda till att verksamheten inte kan upprätthållas på en acceptabel nivå.

  Det är mycket viktigt att ta i beaktande att ett intyg inte ska innehålla detaljerade beskrivningar av arbetsuppgifter eller kompetenser. Huvudmannen ska vidare inte upprätta listor på var vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet arbetar, samt vilken funktion de har i verksamheten. Detta kan vara skyddsvärd information. Strävan är att minimera informationsinhämtningen för att skydda informationen och inte försvåra hanteringen.

  Se vidare rubriken "Intyg för att styrka vårdnadshavarens deltagande i samhällsviktig verksamhet"

 • När finns behov av intyg?

  Utgångspunkten är att huvudmannen har tillit till verksamhetsutövarens uttryckta behov av en viss vårdnadshavare för att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

  Ifall huvudmannen anser att osäkerhet råder om vårdnadshavaren ska erbjudas plats enligt förordningen kan behovet av omsorg styrkas med ett intyg från verksamhetsutövare, i regel vårdnadshavarens arbetsgivare eller uppdragsgivare. Huvudmannen bör endast begära intyg om det är nödvändigt. Ett intyg innebär inte per automatik att vårdnadshavaren har rätt till omsorg utan är underlag för att huvudmannen ska kunna ta ställning till vårdnadshavarens anmälan och besluta om plats i omsorg. Stor vikt bör dock läggas vid verksamhetsutövarens intygande.

Frågor och svar för vårdnadshavare

 • Hur vet jag om jag deltar i samhällsviktig verksamhet?

  Verksamhetsutövaren (till exempel arbetsgivaren eller uppdragsgivaren) gör en bedömning av om den bedriver samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3 och allmänna råd MSBFS 2020:4. Verksamhetsutövaren gör vidare en bedömning av vilken verksamhet inom den egna samhällsviktiga verksamheten som är prioriterad och vilken personal man behöver för att klara detta. Det vill säga verksamhetens behov av personal och nyckelkompetens samt den enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla den på en acceptabel nivå.

 • Hur ska jag göra om jag behöver omsorg?

  Vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet ska, utifrån verksamhetsutövarens bedömning, anmäla behov av omsorg till hemkommunen eller huvudmannen, som kan begära att behovet styrks med intyg från den som bedriver den samhällsviktiga verksamheten, normalt vårdnadshavarens arbetsgivare.

 • Hur långt ska jag som vårdnadshavare gå för att ordna barnomsorg ”på annat sätt”?

  Varje vårdnadshavare bör se över möjligheten att hålla barnen hemma, eftersom syftet med en eventuell skolstängning är att minska risken för smittspridning. Däremot bör äldre släktingar eller personer i andra riskgrupper inte anlitas som barnvakt i dessa tider.

 • Vilka barn omfattas vid stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet?

  Om regeringen eller huvudmän för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet skulle stänga dessa verksamheter ska barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet få omsorg i sådan omfattning att verksamheten kan upprätthållas. För barn som vanligen enbart går i skolan eller får omsorg hemma, och inte har plats på fritidshem eller förskola, gäller att även dessa barn kan ansöka om plats ifall verksamheterna stänger, och de har vårdnadshavare med samhällskritiska funktioner. Vidare ska barn och elever som av särskilda skäl har extra stora behov av att gå i förskola eller fritidshem får göra det.

 • Min förskola undrar om jag jobbar i samhällsviktig verksamhet, vad ska jag svara?

  Detta bör du stämma av med din arbetsgivare eller uppdragsgivare, då det är verksamhetsutövaren som ska göra den bedömningen utifrån 17 § förordningen (2020:115) samt 3 och 4 §§ föreskriften (MSBFS 2020:3).

Länkar och kontakt

Kontakt

Samhällsviktig verksamhet

Senast granskad: 27 maj 2021

Till toppen av sidan