Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Myndigheter och anslag 2:4

Tipsa om artikeln
Myndigheter som ingår i krisberedskapsförordningen eller som efter särskilt beslut av regeringen eller MSB är utpekade att ingå i samverkansområdena har möjlighet att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för utvecklingsprojekt.

Tilläggsutlysning – Inbjudan att ansöka om extra medel från anslag 2:4 Krisberedskap år 2017

Då det återstår medel på anslag 2:4 Krisberedskap att omfördela välkomnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) myndigheterna att skicka in tilläggsansökningar för 2017. Denna inbjudan gäller främst förändringar i redan beviljade projekt samt nya projekt inom området civilt försvar.

De myndigheter (exklusive länsstyrelser) som kan söka medel är de som pekas ut i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt de myndigheter som regeringen eller MSB beslutat ska ingå i samverkansområdena. Ansökningarna ska utformas i enlighet med gällande inriktning och följa allmänna villkor och gällande finansieringsprinciper som finns.

Sista ansökningsdag för tilläggsutlysningen är den 1 juni 2017.

Tilläggsutlysning - Inbjudan att ansöka om extra medel från anslag 2:4 Krisberedskap

Bilaga 1) Mall för ansökan om medel för pågående projekt 2017

Bilaga 2) Mall för ansökan om medel för nya projekt 2017 CF

Vad kan man söka medel för?

Myndigheter kan söka medel för att bedriva tillfälliga utvecklingsprojekt som ökar krisberedskapsförmågan och förmågan till höjd beredskap. Eftersom anslaget ska finansiera åtgärder som stärker samhällets samlade förmåga lämnar MSB främst bidrag till samverkansprojekt. I MSB:s inriktning för anslaget framgår vilka områden som prioriteras vid fördelningen av anslaget.

I följande dokument finns inriktningen för 2017 och mer information om vad man kan söka medel för.

Inriktning 2:4 2017 (pdf)

Bilaga 1 (pdf)

Bilaga 2: Instruktion och förutsättningar för finansiering 2017 (word)

Bilaga 3: Finansieringsprinciper (pdf)

Bilaga 4: Allmänna villkor för anslaget (pdf)

Beslut om fördelning av bidrag från anslag 2:4 Krisberedskap 2017

Beviljade projekt 2017-2019 (pdf)

Beviljade tillägg och omfördelningar 2017 (pdf)

Tidigare beviljade projekt, budget 2017 (pdf)

Förutsättningar för finansiering

För att få finansiering från anslaget finns ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda. Projekt måste, för att kunna beviljas medel från anslaget, ligga inom ramen för det ändamål som regeringen fastställt för anslaget. För de projekt som finansieras med medel från anslaget finns också ett antal krav fastställda av regeringen i form av finansieringsprinciper. Utöver de principer för finansiering som fastställts av regeringen finns även generella och mer specifika förutsättningar för finansiering som är särskilt viktiga att känna till och ta hänsyn till vid planering och genomförande av projekt.

Uppföljning

Regeringens inriktning är att man ska kunna påvisa effekter på samhällets krisberedskap av de verksamheter som finansieras med anslaget. Därför gör MSB en årlig uppföljning av de projekt som centrala myndigheter och länsstyrelser får medel för från anslaget. Den baseras på myndigheternas slutrapporter från projekten. MSB gör också en ekonomisk uppföljning. MSB återkopplar sedan resultatet av uppföljning till myndigheterna och till regeringen.

Läs mer om uppföljningen i rapporten.

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2016 : Redovisning av uppdrag 15 i MSB:s regleringsbrev för 2017
MSB ska enligt uppdrag från regeringen redovisa en övergripande bedömning av resultatet av de åtgärder som berörda myndigheter, kommuner,...
Publikationsnummer:
MSB1084
 
 

Utvärdering

Utvärderingarna är mer ingående än den årliga uppföljningen för att bättre kunna studera effekterna av myndigheternas och länsstyrelsernas projekt på krisberedskapsförmågan. Det årliga temat för utvärderingen var farliga ämnen 2013, förstärkningsresurser 104 och projekt utförda av nätverk 2015.

Nyttan av nätverk - Utvärdering 2015 av anslag 2:4 Krisberedskap
Regeringens anslag 2:4 Krisberedskap finansierar satsningar som ska stärka samhällets samlade krisberedskap. Under 2015 har Myndigheten för
Publikationsnummer:
MSB938 - December 2015
 
 

Utvärdering 2014 av anslag 2:4 Krisberedskap: Projekt om förstärkningsresurser
Regeringens anslag 2:4 Krisberedskap finansierar satsningar som ska stärka samhällets samlade krisberedskap. Varje år finansierar anslage...
Publikationsnummer:
MSB806
 

Läs mer om utvärderingen 2013 i rapporten Utvärdering 2013 av projekt finansierade ur anslag 2:4 Krisberedskap

Se föredragen från 2:4-dagen 2016

Årets 2:4-dag den 13 juni syftade till att presentera inriktningen för anslag 2:4 Krisberedskap – nyckeln till vår gemensamma krisberedskapsförmåga. Dagen riktade sig till dem som planerar, beslutar eller genomför 2:4-projekt, eller som deltar i samverkansområdena. Intresset var stort och alla intresserade kunde inte närvara. För att ta del av informationen om inriktningen 2017 kan du se de inspelade föredragen (länkar nedan).

Björn Myrberg (MSB) talade om hur anslag 2:4 Krisberedskap kan användas bättre i framtiden. Kristina Westerdahl (MSB) presenterade inriktningen för anslaget 2017. De åtgärder som anslaget finansierar ska utgå från en behovsanalys. Benny Jansson (MSB) redogjorde för Nationell risk- och förmågebedömning 2016. Bedömningen visar på flera angelägna behov av att stärka krisberedskapsförmågan, och är en viktig utgångspunkt för ansökningar om anslagsmedel 2017. Fredrik Konnanders (MSB) föredrag handlade om att identifiera, förstå och möta påverkanskampanjer, som är ett område som behöver förbättras enligt regeringen.

Samhällets förmåga vid höjd beredskap behöver stärkas och är en av prioriteringarna i inriktningen för 2017. Under dagen fick deltagarna veta mer om den gemensamma grundsyn som MSB och Försvarsmakten tagit fram och redovisat till regeringen 10 juni. Föredraget har spelats in efter 2:4-dagen och länk till det kommer att läggas ut.

Hur kan vi använda anslag 2:4 Krisberedskap bättre i framtiden? 
 

Inriktning för anslag 2:4 2017
 

Nationell risk- och förmågebedömning
 

Påverkanskampanjer och psykologiskt försvar
 

Publicerad: 2011-12-05 kl. 13:35 | Senast granskad:2016-04-25 kl. 13:40
Kontakt:
Kristina Westerdahl Kristina.Westerdahl@msb.se

Tlläggsutlysning 2017

Anslag 2:4 Krisberedskap
Hämta inbjudan och mallar i Word här