Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Myndigheter och anslag 2:4

Tipsa om artikeln
Myndigheter som ingår i krisberedskapsförordningen eller som efter särskilt beslut av regeringen eller MSB är utpekade att ingå i samverkansområdena har möjlighet att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för utvecklingsprojekt.

Vad kan få finansiering?

I enlighet med ansvarsprincipen har den myndighet som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden även ansvaret i en krissituation. Inom ramen för det ingår även att initiera och bedriva sektorsövergripande samverkan.

Mot bakgrund av målen för samhällets säkerhet bör ansvarig myndighet inom respektive sektor identifiera och fastslå den grundläggande förmåga som ska upprätthållas för att förebygga och hantera allvarliga händelser, kriser och krig. Åtgärder för att upprätthålla den grundläggande förmågan bör följaktligen finansieras inom ramen för myndighetens egen verksamhet.

Under vissa förutsättningar kan dock medel från anslaget beviljas under en begränsad period för att förstärka effekten på samhällets samlade krisberedskap. Detta kan ske genom åtgärder som inbegriper flera aktörer eller större tillfälliga åtgärder hos en aktör eller sektor som är av väsentlig betydelse för krisberedskapen.

Vad kan man söka medel för?

Myndigheter kan söka medel för att bedriva tillfälliga utvecklingsprojekt som ökar krisberedskapsförmågan och förmågan till höjd beredskap. Eftersom anslaget ska finansiera åtgärder som stärker samhällets samlade förmåga lämnar MSB främst bidrag till samverkansprojekt. I MSB:s inriktning för anslaget framgår vilka områden som prioriteras vid fördelningen av anslaget.

I följande dokument finns inriktningen för 2018 och mer information om vad man kan söka medel för.

Inbjudan att ansöka om medel från anslag 2:4 för 2018 (pdf) 

Inriktning anslag 2:4 Krisberedskap 2018 (pdf) 

Bilaga 1: Ansökningsmall 2018 (word) 

Bilaga 2: Budgetmall flera myndigheter (Excel) 

Bilaga 3: Ansökan om medel för pågående projekt 2018 (word)

Bilaga 4: Mall för sammanställning av projektansökan (word)

Bilaga 5: Allmänna villkor myndigheter (pdf)

Bilaga 6: Finansieringsprinciper (pdf)

Bilaga 7: Praktiska anvisningar (pdf)

Bilaga 8: Underskrifter av ansökan (word)

Mer om förutsättningarna för finansiering

För att få finansiering från anslaget finns ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda. Projekt och uppdrag måste, för att kunna beviljas medel från anslaget, ligga inom ramen för det ändamål som regeringen fastställt för anslaget. Det innebär att anslaget ska användas för att finansiera åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga händelser och kriser samt till åtgärder som syftar till att skapa eller vidmakthålla en grundläggande civil försvarsförmåga.
För de projekt som finansieras med medel från anslaget finns dessutom ett antal krav fastställda av regeringen i form av finansieringsprinciper.
Finansieringsprinciper 2:4

Uppföljning

Regeringens inriktning är att man ska kunna påvisa effekter på samhällets krisberedskap av de verksamheter som finansieras med anslaget. Därför gör MSB en årlig uppföljning av de projekt som centrala myndigheter och länsstyrelser får medel för från anslaget. Den baseras på myndigheternas slutrapporter från projekten. MSB gör också en ekonomisk uppföljning. MSB återkopplar sedan resultatet av uppföljning till myndigheterna och till regeringen.

Läs mer om uppföljningen i rapporten.

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2016 : Redovisning av uppdrag 15 i MSB:s regleringsbrev för 2017
MSB ska enligt uppdrag från regeringen redovisa en övergripande bedömning av resultatet av de åtgärder som berörda myndigheter, kommuner,...
Publikationsnummer:
MSB1084
 
 

Utvärdering

Utvärderingarna är mer ingående än den årliga uppföljningen för att bättre kunna studera effekterna av myndigheternas och länsstyrelsernas projekt på krisberedskapsförmågan. Det årliga temat för utvärderingen var farliga ämnen 2013, förstärkningsresurser 104 och projekt utförda av nätverk 2015.

Nyttan av nätverk - Utvärdering 2015 av anslag 2:4 Krisberedskap
Regeringens anslag 2:4 Krisberedskap finansierar satsningar som ska stärka samhällets samlade krisberedskap. Under 2015 har Myndigheten för
Publikationsnummer:
MSB938 - December 2015
 
 

Utvärdering 2014 av anslag 2:4 Krisberedskap: Projekt om förstärkningsresurser
Regeringens anslag 2:4 Krisberedskap finansierar satsningar som ska stärka samhällets samlade krisberedskap. Varje år finansierar anslage...
Publikationsnummer:
MSB806
 

Läs mer om utvärderingen 2013 i rapporten Utvärdering 2013 av projekt finansierade ur anslag 2:4 Krisberedskap

Se föredragen från 2:4-dagen 2016

Årets 2:4-dag den 13 juni syftade till att presentera inriktningen för anslag 2:4 Krisberedskap – nyckeln till vår gemensamma krisberedskapsförmåga. Dagen riktade sig till dem som planerar, beslutar eller genomför 2:4-projekt, eller som deltar i samverkansområdena. Intresset var stort och alla intresserade kunde inte närvara. För att ta del av informationen om inriktningen 2017 kan du se de inspelade föredragen (länkar nedan).

Björn Myrberg (MSB) talade om hur anslag 2:4 Krisberedskap kan användas bättre i framtiden. Kristina Westerdahl (MSB) presenterade inriktningen för anslaget 2017. De åtgärder som anslaget finansierar ska utgå från en behovsanalys. Benny Jansson (MSB) redogjorde för Nationell risk- och förmågebedömning 2016. Bedömningen visar på flera angelägna behov av att stärka krisberedskapsförmågan, och är en viktig utgångspunkt för ansökningar om anslagsmedel 2017. Fredrik Konnanders (MSB) föredrag handlade om att identifiera, förstå och möta påverkanskampanjer, som är ett område som behöver förbättras enligt regeringen.

Samhällets förmåga vid höjd beredskap behöver stärkas och är en av prioriteringarna i inriktningen för 2017. Under dagen fick deltagarna veta mer om den gemensamma grundsyn som MSB och Försvarsmakten tagit fram och redovisat till regeringen 10 juni. Föredraget har spelats in efter 2:4-dagen och länk till det kommer att läggas ut.

Hur kan vi använda anslag 2:4 Krisberedskap bättre i framtiden? 
 

Inriktning för anslag 2:4 2017
 

Nationell risk- och förmågebedömning
 

Påverkanskampanjer och psykologiskt försvar
 

Publicerad: 2011-12-05 kl. 13:35 | Senast granskad:2017-06-22 kl. 12:58
Kontakt:
Per Sandén Per.Sanden@msb.se