Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Frågor och svar om skriftlig redogörelse för brandskyddet

Tipsa om artikeln
Är du osäker på vad som gäller för skriftlig redogörelse för brandskydd? Här hittar du flera frågor och svar.

Övergripande frågor

Är brandskyddet mindre viktigt på de objekt som inte är skyldiga att lämna in skriftlig redogörelse?

Nej, absolut inte. Alla bör ändå bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och det är det som gör att ett gott brandskydd upprätthålls. Dessutom kan kommunen göra tillsyn på alla typer av objekt, inte bara de som ska lämna in redogörelser.

Kan kommunen göra tillsyn på andra objekt än de som ska lämna in skriftlig redogörelse?

Ja, kommunen kan göra tillsyn överallt, och oavsett om ett objekt omfattas av krav på redogörelse eller inte.

Hur ofta ska redogörelsen lämnas in?

Varje kommun bestämmer hur ofta redogörelserna ska lämnas in. Vissa kommuner väljer att begära in samtliga redogörelser varje år, andra kommuner har olika frister för olika typer av objekt. Kommunen ska på lämpligt sätt informera sina objekt om vilka frister som gäller.

Kan man få böter om man inte lämnar in skriftlig redogörelse?

Nej, inte böter. Men kommunen kan förelägga ägaren att lämna in redogörelsen. Däremot kan det bli böter om man vägrar lämna ut efterfrågad information i samband med tillsyn.

Kan kommunen lämna dispens från kravet att lämna skriftlig redogörelse?

Nej, lagen ger inte något sådant utrymme.

Kan ägaren friskriva sig från ansvaret för den skriftliga redogörelsen genom avtal?

Nej. Det är ägaren som ansvarar gentemot tillsynsmyndigheten. Däremot kan ägaren t ex träffa civilrättsliga avtal med hyresgästen om att hyresgästen ska hjälpa ägaren med detta.

Kan man skicka in dokumentationen för det systematiska brandskyddsarbetet som skriftlig redogörelse?

Tanken är att redogörelsen ska vara en sammanfattning av brandskyddet och det systematiska brandskyddsarbetet. Så långt det är rimligt bör den redovisas på det sätt som framgår av bilagan i SRVFS 2004:4. Om någon trots allt väljer att skicka in hela sin SBA-dokumentation som skriftlig redogörelse finns egentligen inget i lagen som hindrar detta. Ett krav som är rimligt att ställa är dock att de uppgifter som finns i bilagan till det allmänna rådet tydligt framgår och enkelt kan hittas i det inskickade materialet.

Kan kommunen kräva att redogörelsen lämnas in digitalt?

Nej. Men om kommunen önskar få in redogörelserna på ett särskilt sätt, exempelvis på en särskild blankett eller digitalt kan kommunen informera, underlätta och på andra sätt stimulera till detta.

Kan kommunen kräva in skriftlig redogörelse från fler objekt än de som nämns i föreskriften SRFVS 2003:10?

Nej.

Kan kommunen kräva att den skriftliga redogörelsen ska innehålla fler uppgifter än de som anges i bilagan i det allmänna rådet SRVFS 2004:4?

Den skriftliga redogörelsen ska beskriva brandskyddet i objektet, det är vad lagen säger. Bilagan i det allmänna rådet ger en rekommendation kring vilka uppgifter och i vilken omfattning den skriftliga redogörelsen bör innehålla, men vid behov får en anpassning av dessa ske.
 
Samtliga delar i bilagan till det allmänna rådet är inte relevanta för alla typer av objekt och behöver därför inte alltid uppges. Å andra sidan kan det för enstaka objekt eventuellt behöva anges något fler uppgifter än de i bilagan för att beskrivningen av brandskyddet ska bli fullgod. Det är däremot inte möjligt för kommunerna att generellt begära in ytterligare uppgifter än dem i det allmänna rådet.

Måste den skriftliga redogörelsen exakt följa bilagan i det allmänna rådet SRVFS 2004:4?

Nej. Grundtanken är att redogörelserna så gott det går ska redovisa de uppgifter som redovisas i bilagan, samt på det sätt de är uppställda där. Den föreslagna mallen i bilagan passar dock inte samtliga byggnads- och verksamhetstyper och kan behöva anpassas så att den blir vettig att fylla i och även att granska för tillsynsmyndigheten.
 
I de fall en byggnad innehåller en mängd mindre verksamheter är det kanske inte alltid vettigt att lämna in en del 2 för samtliga dessa. En avvägning får i sådana fall göras om en sammanfattande redogörelse för hela byggnaden i stället ska upprättas, eller om de mest väsentliga verksamheterna i byggnaden redovisas i varsin del 2, medan övriga mindre verksamheter sammanfattas. Detta måste lösas från fall till fall, och gärna i dialog med räddningstjänsten som ju är de som ska granska redogörelserna.

Vård, omsorg, kriminalvård, med mera

Vårdcentraler och tandläkarmottagningar, omfattas de?

En inrättning för vård eller omsorg kan omfattas av kravet att lämna skriftlig redogörelse om där bedrivs sådan vård eller omsorg som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen eller socialtjänstlagen. Det framgår av definitionerna i föreskriftens första del. Sådana inrättningar för fler än 3 personer med hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand omfattas av kravet på redogörelse. Det allmänna rådet förklarar vad Räddningsverket har ansett med hjälpbehov vid utrymning samt att det bör vara sannolikt att det regelbundet befinner sig fler än tre personer med hjälpbehov där samtidigt.
 
Grundtanken är att det är inrättningar som har en mer konstant situation med hjälpbehövande personer som ska omfattas av kravet på redogörelse. En vanlig vårdcentral eller tandläkarmottagning är därmed inte vanligtvis omfattade. Att det vid en sådan inrättning enstaka gånger finns fler än tre hjälpbehövande kvalificerar inte in dom som skriftlig redogörelseobjekt. En vårdcentral exempelvis har med all säkerhet, och kanske till och med ofta, fler än tre personer med hjälpbehov där samtidigt, men det kan ändå betecknas som en mer tillfällig situation.
 
Skulle det däremot vara en vårdcentral med en verksamhet särskilt inriktad exempelvis på gravt funktionshindrade personer och därmed har en mer "konstant" situation med fler än tre hjälpbehövande är situationen en annan, och här bör eventuellt en skriftlig redogörelse upprättas. I sådana fall behöver en bedömning göras för respektive situation.

Omfattas gruppboenden, äldreboenden, seniorboenden med mera?

Oavsett vad en boendeform kallas måste man titta vilka lagstiftningar som eventuellt styr verksamheten. Innebär verksamheten vård enligt någon av de lagar som anges i definitionerna i föreskriftens del 1, omfattas byggnaden av redogörelsekravet, annars inte.

Omfattas vanliga hyreshus där några lägenheter bebos av personer med hjälpbehov vid brand?

Nej, vanliga bostäder omfattas inte. Skulle delar av huset användas som exempelvis gruppboende eller vårdinrättning kan byggnaden omfattas av kravet.

Varför nämns inte verksamheter med personer omfattade av LSS i föreskriften?

Under framtagande av föreskriften funderades det mycket kring huruvida verksamheter och byggnader med personer som omfattas av LSS (lagen om särskilt stöd) skulle omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. Vi fann det dock svårt att dra gränsen för när lagstiftningen tillämpas hemma eller i annan miljö och var det i så fall är skäligt att lämna skriftlig redogörelse för brandskyddet. Vi har strävat efter att skapa en föreskrift som inte "drabbar" privata boenden. Många gånger handlar det om visstidsvistelse och så vidare. Sannolikt omfattas en viss del av till exempel gruppboenden i vilka "LSS-personer" vårdas, av till exempel socialtjänstlagen och omfattas då av kravet på skriftlig redogörelse.
 
Objekt som inte omfattas av kravet på redogörelse är dock inte "bortglömda" eller ansedda som mindre viktiga. Eftersom alla objekt bör ha ett gott systematiskt brandskyddsarbete, plus att kommunerna dessutom själva bestämmer var tillsyn och informationsinsatser skall göras, finns alla möjligheter ändå för att byggnader och verksamheter med "LSS-personer" ska få ett gott brandskydd, det hänger inte på den skriftliga redogörelsen. Andra saker är avgörande, till exempel utbildning av personal och samarbete inom kommunen.

Ungdomshem. LVU-hem och liknande

Man måste läsa definitionerna i del 1 föreskriften. Om de lagar som står där styr verksamheten, det vill säga socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, omfattas byggnaden av kravet på redogörelse. Den som bedriver verksamheten vet troligen detta.

Räknas även t ex häkten på polisstationer som låsta institutioner?

Ja, se definitionen i föreskriften.

Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg

Omfattas småbarn av begreppet funktionshindrade?

Nej, friska småbarn omfattas inte av detta. Med funktionshinder avses någon form av psykiskt eller fysiskt handikapp.

Ska redogörelse lämnas för universitet och högskolor?

Nej, inte generellt sett. Däremot kan delar av sådana byggnader omfattas av kravet på redogörelse, exempelvis om de innehåller samlingslokaler eller restauranger som omfattas av kriterierna i föreskriften.

Hotell och andra tillfälliga boenden

Vem bedömer vad som räknas som hotellverksamhet?

Det är polisen som enligt lagen om hotell- och pensionatsrörelse avgör om något är att betrakta som hotellverksamhet eller inte.

Räknas tillfällig övernattning i t ex skolor och gymnastiksalar som hotellverksamhet?

Nej.

Vad gäller för lägenhetshotell med andelslägenheter?

Här måste man titta på om uthyrningen av lägenheterna betraktas som hotellverksamhet. Gör de det omfattas de av kravet på redogörelse, annars inte. Däremot kanske lägenhetshotellet innehåller en restaurang eller någon annan form av samlingslokal. Då ska en skriftlig redogörelse upprättas för byggnaden avseende dessa delar.

Samlingslokaler med mera

Varför uttrycker föreskriften samlingslokal som används för och inte är avsedd för?

Syftet är att vi inte vill ha redogörelseplikt för lokaler med stora ytor men som aldrig används av större grupper, samtidigt som vi vill att mindre lokaler som faktiskt används av fler än 150 personer ska omfattas även om de ursprungligen inte dimensionerats och uppförts för det.

Ska redogörelse upprättas för samlingslokal som bara används för mer än 150 personer enstaka gånger per år?

Ja.

Vad gäller för affärsgallerior?

Det som är avgörande för om ett varuhus omfattas är om det faller under kriterierna för samlingslokal enligt föreskriften, det vill säga används för fler än 150 personer. I affärsgallerior är normalt de enskilda butikerna inte egna brandceller och personantalet får därför beräknas inom de respektive brandcellerna.
 
I de fall en galleria innehåller en mängd mindre verksamheter är det kanske inte alltid vettigt att lämna in en del 2 för samtliga dessa. En avvägning får i sådana fall göras om en sammanfattande redogörelse för hela byggnaden i stället ska upprättas, eller om de mest väsentliga verksamheterna i byggnaden redovisas i varsin del 2, medan övriga mindre verksamheter sammanfattas. Detta får bedömas från fall till fall, och gärna i dialog med räddningstjänsten som ju är de som ska granska redogörelserna.

Hur stort ska taket vara på en fritidsanläggning utomhus för att räknas?

Vi har inte angivit någon gräns. Det får bedömas från fall till fall och med hänsyn till hur takstorleken påverkar brandförloppet och därmed möjligheterna att utrymma anläggningen.

Industrier

Hur beräknas yta och antal sysselsatta?

En byggnad eller anläggning i vilken industriverksamhet upptar en större yta än 2500 m² eller har mer än 20 personer sysselsatta samtidigt omfattas av kravet på redogörelse.
 
Brandcellsindelning, fastighetsindelning eller till vilket/vilka företag i byggnaden ytan eller personalstyrkan tillhör påverkar inte detta. Det är själva byggnaden/anläggningen som är gränssättande.
 
Ett industrihotell i form av en stor byggnad med flera nyttjare som driver verksamhet i olika brandceller omfattas alltså av kravet på redogörelse om ytan överstiger 2500 m²
Som anläggning kan även räknas flera sammanbundna byggnader eller flera mindre byggnader, vilka direkt påverkar varandras brandskydd.

För industrier, ska utomhusytor som parkering och upplag räknas?

Nej, det är bara byggnader/anläggningars golvytor som avses.

Omfattas ett mindre butik med LBE-tillstånd?

Nej. Hade det varit en industriverksamhet (se definitionen i föreskriften) eller ett större varuhus som används för fler än 150 personer så hade det omfattats.

Räknas djurhållning, t ex grisuppfödning eller hönseri med äggproduktion, som industriverksamhet?

Nej.

Räknas lantbruk som industriverksamhet?

Nej, vanligtvis inte.

Bensinstationer, vad gäller för dem?

En bensinstation vars huvudsakliga verksamhet består i att sälja drivmedel och kanske har en del övrig försäljningsverksamhet omfattas inte av kravet på skriftlig redogörelse. En sådan byggnad omfattas först om lokalerna faller in under samlingslokalsbegreppet i punkt 8 i föreskriften; det vill säga om de används av fler än 150 personer samtidigt. Det som mer troligt gör att en bensinstationsbyggnad berörs av kravet på skriftlig redogörelse är om det också finns en verkstad i byggnaden eftersom sådana klassas som industriverksamhet.
 
Med industriverksamhet avses bland annat reparation vilket framgår av definitionerna i föreskriftens första del. Industriverksamheter omfattas av kravet om de uppfyller något av föreskriftens kriterier i punkterna 11-14. Ett av dessa är om det finns tillstånd för brandfarlig vara. Verkstäder för reparationsverksamhet och som har tillstånd för brandfarlig vara kommer därför att omfattas av kravet.
 
Det är just reparationsverksamhet som avses, alltså inte tvätthallar eller uppställningsplatser inomhus för lättare service på fordon som t ex att byta lampor, olja eller torkarblad.

 

Situation

 

Detta gäller

 

Bensinstation som enda verksamhet i en byggnad, eventuellt med försäljning av livsmedel och andra produkter. Ingen skriftlig redogörelse.
Bensinstation med tillhörande verkstad för reparationsverksamhet i samma byggnad och där all verksamhet bedrivs av samma juridiska person. Skriftlig redogörelse ska upprättas för verkstadsdelen.
Bensinstation med tillhörande verkstad för reparationsverksamhet som ligger i separat byggnad och där bägge verksamheterna bedrivs av samma juridiska person. Skriftlig redogörelse ska upprättas för byggnaden med verkstadsverksamhet.
Byggnad med både bensinstation och verkstad, men där verksamheterna bedrivs av olika juridiska personer. Skriftlig redogörelse ska upprättas för verkstadsdelen i de fall verkstaden har tillstånd för brandfarlig vara.

Övriga frågor

Varför omfattas inte "samhällsviktiga funktioner" av kravet?

Enligt förordningen till lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska Räddningsverket även föreskriva kring samhällsviktiga funktioner som ska omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. Förslag på vilka dessa kunde vara fanns med i föreskriften när vi hade förslagsutgåvan ute på remiss i oktober 2003. Efter remissrundan kunde konstateras att remissinstanserna var långt ifrån varandra i sina synpunkter på detta, samt att det var svårt att hitta vettiga avgränsningar för när sådana anläggningar ska omfattas av kravet. Därför valde vi att inte ta med dessa i föreskriften.

 

I nuläget är det osäkert huruvida sådana anläggningar kommer att omfattas av kravet på skriftlig redogörelse eller inte. Vi avser att utreda frågan närmare.

Publicerad: 2009-10-30 kl. 13:58
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete